Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Dodano 14.11.2016
Wniosek o zmianę w zakresie doprecyzowania lokalnych kryteriów wyboru

Szanowni Państwo 

Zgodnie z Procedurą ustalania lub zmiany kryteriów wyboru dla operacji realizowanych w ramach LSR informujemy, iż z dniem 14-11-2016r. do Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" wpłynął wniosek wymaganej liczby członków Stowarzyszenia LGD o wprowadzenie zmian w procedurze.
Na wniosek Zarządu zgodnie z pkt. I 2 ust. 2) informujemy społeczność lokalną o przystąpieniu do procesu zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji. Zgodnie z procedurą mają Państwo możliwość wniesienia uwag w terminie 14 dni od zamieszczenia informacji. 

Proponowane zmiany >>>>> pobierz dokument. 

 

>>>
Dodano 28.10.2016
Bezpłatne szkolenia dla potencjalnych Wnioskodawców

Szanowni Państwo 

Serdecznie zapraszamy na szkolenia dla potencjalnych Wnioskodawców organizowane przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Sowiogórskie".

Przypominamy, że udział w szkoleniu jest premiowany w postaci dodatkowych punktów - zgodnie z kryteriamy wyboru dla poszczególnych działań. 

Szkolenia są bezpłatne i nie zobowiazują uczestników do złożenia wniosku.
Uczestnik pokrywa jedynie koszt dojazdu na miejsce spotkania. 

Zgodnie z harmonogramem szkoleń przewidzieliśmy aż pięć terminów dla osób zainteresowanych aplikowaniem o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych grantami i dużymi projektami: 

08-11-2016 do Ludwikowic Kłodzkich (od godz.:13:00)

09-11-2016 do Jedliny Zdrój (od godz.: 9:00)

a przedsiębiorców lub osoby chcące podjąć działalność gospodarczą: 

15-11-2015 do Pieszyc (od godz.: 11:00)

16-11-2016 do Walimia (od godz.: 12:00)

17-11-2016 do Głuszycy (od godz.: 13:00)

Wszystkie szczegółowe informacje oraz dokumentację i procedury znajdą Państwo
w zakładce PROW 2014-2020

Ważna informacja: 

Miejsce zamieszkania i prowadzenia działalności nie obliguje do udziału w szkoleniu
w danej Gminie - prosimy o wybranie dla Państwa dogodnych terminów. 

                                                                                               ZAPRASZAMY

*********************************************************************

>>>

Szanowni Państwo

Informujemy, że w ubiegłym tygodniu odbyły się dwa pierwsze spotkania informacyjne z mieszkańcami obszaru objętego Strategią Rozwoju Kierowanego przez Społeczność w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W dniach 18-19.10.2016 mieliśmy przyjemność spotkać się z Państwem w Gminie Walim oraz Pieszyce. 

W tym tygodniu zgodnie z planem zapraszamy do udziału w spotkaniach mieszkańców pozostałych Gmin:

Jedlina Zdrój 

25.10.2016

/Wtorek/
Centrum Kultury –MBP 
w Jedlinie Zdrój 

Ul. Piastowska 13
58-330 Jedlina-Zdrój

16:00
Nowa Ruda 

25.10.2016
/Wtorek/

Muzeum Ziemi 
Sowiogórskiej 

Ul. Główna 65

57-450 Ludwikowice Kłodzkie
17:00
Głuszyca

26.10.2016

/Środa/
Miejska Biblioteka 
Publiczna - Centrum Kultury 
w Głuszycy 

Ul. Grunwaldzka 26
58-340 Głuszyca

15:00


Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom na spotkaniu przedstawimy wspólnie wypracowany LSR wraz z procedurami jego wdrażania oraz zakres i formy pomocy. Liczymy na liczną frekfencję i duże zaintersowanie możliwością pozyskania środków z EFRROW. 

                    Zapraszamy

Dodano 14.10.2016
Bezpłatne szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów

     Zapraszamy na szkolenia dla potencjalnych beneficjentów, chcących uzyskać dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 za pośrednictwem LGD w ramach poddziałania 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

1. PROJEKTY GRANTOWE,

OPERACJE KONKURSOWE O WARTOŚCI POWYŻEJ 50 TYS. ZŁ

Na szkolenia zapraszamy osoby fizyczne, przedstawicieli NGO
 i organizacji pozarządowych

08-11-2016    Nowa Ruda

09-11-2016    Jedlina Zdrój 

pobierz ogłoszenie >>>

pobierz deklarację zgłoszenia >>>

 

2. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

Na szkolenia zapraszamy osoby zainteresowane podejmowaniem
 i rozwijaniem działalności gospodarczej

15-11-2016   Pieszyce

16-11-2016 Walim

17-11-2016 Głuszyca 

pobierz ogłoszenie >>>

pobierz deklarację zgłoszenia >>>

>>>
Dodano 29.09.2016
Spotkania informacyjne dla mieszkańców

Szanowni Państwo 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” uprzejmie informuje, iż został ustalony harmonogram spotkań informacyjnych dla osób zainteresowanych otrzymaniem wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - poddziałanie 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Beneficjentami działań mogą być osoby fizyczne, przedsiębiorcy oraz osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą, JST, NGO, grupy defaworyzowane oraz inne podmioty określone w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Kwota przeznaczona dla Beneficjentów to 5.400.000,00 złotych.

Przedmiotem spotkania będzie omówienie głównych założeń LGD oraz zasad wdrażania LSR

Harmonogram spotkań: 

Gmina  Termin Miejsce  Adres  Godzina 
Walim

18.10.2016

/Wtorek/
Centrum Kultury
 i Turystyki w Walimiu 

Ul. Kościuszki 2

58-320 Walim
13:00
Pieszyce 

19.10.2016

/Środa/
Miejska Biblioteka 
Publiczna – Centrum Kultury

Ul. Kopernika 37

58-250 Pieszyce
16:00
Jedlina Zdrój 

25.10.2016

/Wtorek/
Centrum Kultury –MBP 
w Jedlinie Zdrój 

Ul. Piastowska 13
58-330 Jedlina-Zdrój

16:00
Nowa Ruda 

25.10.2016
/Wtorek/

Muzeum Ziemi
Sowiogórskiej 

Ul. Główna 65

57-450 Ludwikowice Kłodzkie
17:00
Głuszyca

26.10.2016

/Środa/
Miejska Biblioteka
Publiczna - Centrum Kultury 
w Głuszycy 

Ul. Grunwaldzka 26
58-340 Głuszyca

15:00
>>>
Dodano 16.09.2016
INFORMACJA

Szanowni Państwo 

Informujemy, że w dniach 19 i 23 września 2016r. pracownicy Biura LGD przebywać będą na szkoleniach. Przepraszamy za utrudnienia w kontakcie we wskazanych dniach. 

>>>
Dodano 09.09.2016
Zmiany rozporządzenia oraz zmiany formularzy wniosków

Szanowni Państwo

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2016 poz. 1390) informujemy, że zmianie uległy formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy (wersje 2z). Aktualne dokumenty znajdą Państwo w zakładce: Poddziałanie 19.2 - Wdrażanie LSR - rozporządzenie, wnioski, instrukcje.

 

*********************************************************************

Szanowni Państwo 

Informujemy, że w dniu 30-08-2016r. pracownicy Biura LGD będą odbywali szkolenie przewidziane dla pracowników Biura LGD w zakresie PROW 2014-2020. W związku z powyższym prosimy o proponowanie ewentualnych terminów doradztwa z pominięciem ww. daty. 

   

>>>
Dodano 22.07.2016
Umowa o przyznaniu pomocy dla LGD

Szanowni Państwo 

        Informujemy, że w dniu 19-07-2016r. przedstawiciele Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie": Prezes Zarządu - Pan Grzegorz Walczak wraz z Członkiem Zarządu - Panią Renatą Świerszczak, podpisali Umowę o przyznaniu pomocy dla Stowarzyszenia, której przedmiotem jest realizacja operacji w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji". Po otrzymaniu środków, na które z niecierpliwością oczekujemy, przystąpimy do organizacji spotkań i szkoleń dla wszystkich zainteresownych wsparciem z EFRROW. 

Informacje o terminach spotkań i szkoleń będziemy zamieszczali na bieżąco na naszej stronie w aktualnościach oraz specjalnie przygotowanych zakładkach dla PROW 2014-2020 oraz na Państwa życzenie również drogą e-mail na wskazane przez Państwa adresy. 

Zapraszamy do kontaktu. 

>>>
Dodano 08.07.2016
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 18-07-2016

Szanowni Państwo 

Informujemy, że w dniu 18-07-2016r. o godz. 17:00 w Biurze LGD w Jugowicach odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie". 

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie - Walne odbędzie się zgodnie z zapisami Statutu w drugim terminie, tj. o godz. 17:15.

Porządek obrad >>> 

>>>
Dodano 24.06.2016
Realizacja planu komunikacji

W ramach realizacji Planu komunikacji rozpisano w jego harmonogramie min. szereg spotkań informacyjnych oraz szkoleń dedykowanych mieszkańcom, potencjalnym beneficjentom i partnerom jak również przedstawicielom grup defaworyzowanych ujętych w LSR. 

Pierwsze spotkanie informacyjne, na którym omówiony został nowy okres programowania PROW 2014-2020 oraz główne założenia LSR realizowanej przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" - zostało skierowane do Członków Stowarzyszenia, które w ostatnim czasie zmianiło swój obszar, tym samym przyjmując w poczet swoich członków wiele nowych osób i podmiotów. 

Kolejne spotkania informacyjne z mieszkańcami, na których zostanie przedstawiony wspólnie wypracowany LSR wraz z procedurami jego wdrażania - odbędą się na terenie wszystkich Gmin członkowskich. Licząc na liczną frekfencję i duże zaintersowanie możliwością pozyskania środków z EFRROW terminy spotkań zostaną ustalone w okresie powakacyjnym. Już teraz zapraszamy do udziału.

Jeżeli chcą Państwo uzyskiwać informacje na bieżąco o terminach realizacji poszególnych działań w tym kierunku i być informowani o szkoleniach czy spotkaniach prosimy o wysłanie e-maila na adres biuro@partnerstwo.sowiogórskie.pl z prośbą o przekazywanie tychże informacji na wskazany przez Państwa adres e-mail. Wszystkie aktualności będą zamieszczane również na naszej stronie internetowej oraz na portalu społecznościowym, który zostanie założony w myślą o możliwości bieżącej i szybkiej komunikacji z zainteresowanymi. 

Z myślą o dotarciu do szerszej grupy odbiorców - głównie osób, które nie korzystają na codzień z komuptera czy innych urządzeń mobilnych - wydamy publikacje oraz innne drukowane materiały promocyjne.

galeria >>>

>>>
Dodano 14.06.2016
Spotkanie informacyjne dla członków Stowarzyszenia

Szanowni Państwo 

Przypominamy, że w dniu 14-06-2016 r. po zakończeniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia odbędzie się spotkanie informacyjne dla członków Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”:
„Wstęp do nowego okresu programowania PROW 2014-2020 oraz główne założenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowanej przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Sowiogórskie””

Serdecznie zapraszamy 

Zarząd LGD "Partnerstwo Sowiogórskie" 

>>>
Dodano 06.06.2016
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Szanowni Państwo 

Informujemy, że w dniu 14-06-2016r. o godz. 17:00 w Świetlicy wiejskiej w Jugowicach ul. Dworzec PKP 1/2 (obok Biura LGD)  odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" 

Zarząd LGD 

Porządek obrad >>> 

>>>
Dodano 03.06.2016
Ogłoszenie - nabór na stanowisko Specjalista ds. wdrażania

      Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie" z siedzibą w Jugowicach 58-321 (gm. Walim) ul. Dworzec PKP 1/3

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE:

SPECJALISTA DS. WDRAŻANIA

Termin składania ofert: do 13 czerwca 2016r. do godz. 14:00 - Biuro LGD w Jugowicach 

Więcej szczegółowych informacji oraz Regulamin naboru pracowników Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" w zakładce: Nabór pracowników - ogłoszenia i dokumenty 

>>>
Dodano 20.05.2016
UMOWA RAMOWA PODPISANA

Szanowni Państwo 

W dniu dzisiejszym, tj. 20 maja 2016r. przedstawiciele Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" oraz WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO zawarli
Umowę o warunkach i sposobie realizacji
Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

Wysokość środków finansowych na jej realizację obejmuje wsparcie operacji w ramach LSR, wdrażania projektów współpracy oraz funkcjonowanie LGD i wynosi
6 813 000,00 zł. 

Przystępujemy zatem do wykonania umowy! 
Dziękujemy za czas i pracę włożoną w trakcie opracowywania dokumentu
i zapraszamy do realizacji wspólnie zaplanowanych przedsięwzięć. 

                                                                                  Zarząd LGD

 

>>>
Dodano 17.05.2016
Konkurs fotograficzny - kaplice loretańskie

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa (powiat ostrowski, południowa Wielkopolska) rozpoczęło realizację projektu pn. „Nasze Loreto – ogólnopolski szlak kaplic loretańskich”, dofinansowanego w ramach programu „Patriotyzm Jutra” przez Muzeum Historii Polski w Warszawie. Ich celem jest stworzenie szlaku kaplic loretańskich – obiektów, które swoją historią nawiązują do czasów króla Jana III Sobieskiego. Jak do tej pory zidentyfikowali w Polsce 16 kaplic loretańskich – część z nich to funkcjonujące obiekty sakralne a część zachowała się tylko w formie ruin. Jednym z pierwszych zadań jest organizacja konkursu fotograficznego poświęconego kaplicom loretańskim, a następnie stworzenie strony internetowej poświęconej tym obiektom. Jedna z kaplic loretańskich, a konkretnie domek loretański przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie znajduje się na naszym terenie. W związku z tym poniżej zamieszczamy informację o wspomnianym wyżej konkursie zapraszając do udziału wszystkich zainteresowanych.

Regulamin >>> pobierz 

>>>
Dodano 06.05.2016
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 17-05-2016

Szanowni Państwo 

Informujemy, że w dniu 17 maja 2016r. (wtorek) o godz. 17:00 w Biurze LGD w Jugowicach odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogóskie". Prosimy o obecność. 

Szczegóły spotkania z porządku obrad >>> 

>>>

Szanowni Państwo 

Informujemy o zakończeniu prac Samorządu Wojewódzwta Dolnoślaskiego (SWD) nad wyborem strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) złożonych do konkursu na przełomie listopada i grudnia 2015r. Zgodnie z uchwałą nr 15/2016 komisji ds. wyboru LSR z dn. 14.04.2016r. Strategia Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" została wybrana do realizacji.  

Na realizację LSR przeznaczono z EFRROW: 

1. Poddziałanie 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność: 1 350 000 EURO 

2. Poddziałanie 19.3 - Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania: 27 000 EURO

3. Poddziałanie 198.4 - Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji 326 250 EURO 

Po podpisaniu umowy ramowej z SWD w miesiącu maju na naszej stronie dostępny będzie Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.  

Zarząd LGD 

Dodano 25.03.2016
Dodano 04.02.2016
Biuro LGD nieczynne 02-12.02.2016

Szanowni Państwo 

Informujemy, że Biuro LGD będzie nieczynne w okresie 5-12.02.2016r. 

W sprawach pilnych prosimy o kontakt z przedstwicielami Zarządu pod adresem: biuro@partnerstwo.sowiogorskie.pl

 

>>>
Dodano 12.01.2016
Zakończono pracę nad Strategią

Szanowni Państwo 

Po wielu miesiącach działań zakończyliśmy pracę nad Lokalną Strategią Rozwoju Kierowanego przez Społeczność w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczoną do realizacji do 2023 roku.
Podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 28.12.2015 uchwałą WZC przyjęta została strategia jako dokument wytyczający działania na nową perspektywę PROW 2014-2020. Również w tym dniu uzupełniono skład Rady LGD oraz wszelkie procedury niezbędne do obsługi naborów oraz wyboru wniosków składanych przez beneficjentów.
W dniu 30.12.2015r. złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego wniosek o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). 

Dziękujemy wszystkim: mieszkańcom, przedsiębiorcom, osobą reprezentującym podmioty społeczne, które zaangażowały się w tworzenie naszej wspólnej Strategii.
Jesteśmy bardzo wdzięczni za udział w spotkaniach otwartych, grupach roboczych, spotkaniach indywidualnych oraz za wypełniania ankiet i wszelkich cennych uwag. Szczególne podziękowania kierujemy do Włodarzy gmin członkowskich. 

                                                                                        Zarząd i Biuro LGD 

>>>
Dodano 22.12.2015
Projekt LSR

Szanowni Państwo 

Uprzejmie informujemy, że projekt Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do konsultacji znajduje się w zakładce : Bieżące opracowania - projekt LSR 

/pl/165/Biezace_opracowania_PROJEKT_LSR/

Zarząd 

>>>
Dodano 22.12.2015
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Sowiogórskie"

Szanowni Państwo 

Uprzejmie informujemy, że Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogóskie" odbędzie się 28 grudnia 2015r. o godz. 17:00 w siedzibie Partnerstwa w Jugowicach, ul. Dworzec PKP 1/3 

                                                                         Zarząd 

Porządek obrad: >>>> pobierz 

 

>>>
Dodano 23.11.2015
Kolejne opracowania gotowe

Szanowni Państwo 

W dniu 19 listopada 2015r. w Biurze LGD w Jugowicach odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej poświęcone wypracowaniu ostatecznej propozycji Celów i zadań do realizacji w ramach opracowywanego projektu Lokalnej Strategii Rozwoju dla "Partnerstwa Sowiogórskiego" oraz analizie i przygotowaniu diagnozy obszaru LGD. 

Przypominamy Państwu o możliwości konsultowania poszczególnych części projektu LSR przy pomocy formularza zgłaszania uwag. Wszystkie Państwa opienie będą dla Nas bardzo cenne. 

Opracowywane materiały dostępne są w zakładce: PROW 2014-2020 - konsultacje społeczne >>> BIEŻĄCE OPRACOWANIA 

>>>
Dodano 05.11.2015
Spotkanie Partnerów

W dniu 04-11-2015r. w Jugowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli trzech Lokalnych Grup Działania zamierzających podjąć międzynarodową współpracę na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w nowej perspektywie PROW 2014-2020. 
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” obejmująca obszarem gminy: Głuszyca, Jedlina Zdrój, Nowa Ruda, Pieszyce oraz Walim miała zaszczyt gościć: 
• Panią Jolantę Wrotkowską i Pana Tomasza Wrotkowskiego z Lokalnej Grupy Działania „Ujście Baryczy” Gmin Góra-Niechlów-Wąsosz 
• Panią Kateřina Holmová oraz Panów: Vladimír Bukovský i Petr Hudousek reprezentujących "Sdružení Splav“ działający na terenie powiatu Rychnov nad Kněžnou 
Na środowym spotkaniu w nawiązaniu do budowanych strategii Partnerzy ustalili priorytetowo szkic projektu współpracy pod roboczą nazwą: Festiwal Kulinarny: Tradycje wsi polskiej i czeskiej. 
Opracowano harmonogram prac oraz podstawowe zagadnienia. Dalsza współpraca będzie obejmowała również inne dziedziny ważne dla naszych obszarów, takie jak turystyka, historia i tradycje regionu. 
Kolejne spotkanie tym razem po stronie czeskiej zaplanowano na styczeń 2016r.

>>>
Dodano 30.10.2015
Lokalna Strategia Rozwoju

Szanowni Państwo 

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" ponownie zaprasza do czynnego udziału w pracach nad Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) opracowywaną w nowej perspektywie programowania zaplanowanej do realizacji do 2022r. Będzie to dla nas jak i dla Państwa bardzo ważny dokument, określający dalsze kierunki rozwoju dla naszego obszaru. Tym samym przypominamy o możliwości kierowania uwag i czynnego udziału w pracach nad LSR na każdym etapie jej tworzenia. 

W zakładce "PROW 2014-2020 Konsultacje społeczne" mogą Państwo znaleźć infomacje wraz z bieżącą dokumentacją i analizami. 

Zapraszamy do współpracy w nastepujących formach: czynnego udziału w spotkaniach z przedtawicielami grupy roboczej, przesyłaniem udostępnianych na naszej stronie ankiet oraz do bezpośrednich spotkań w Biurze LGD. 

>>>
Dodano 01.10.2015
Ankiety PROW 2014-2020

Szanowni Państwo 

Poniżej przestwiamy Państwu ankietę związaną z towrzoną nową Lokalną Strategią Rozwoju PROW 2014-2020. Jezeli chcą Państwo wyrazić swoją opinię na temat dotychczasowej i planowanej działalności LGD „Partnerstwo Sowiogórskie” oraz swoje potrzeby jako mieszkańcy gmin członkowskich (Głuszyca, Jedlina Zdrój, Nowa Ruda, Pieszyce, Walim) w nowym okresie programowania na lata 2014-2020 zachęcamy do jej wypełnienia. 

Ankieta jest anonimowa. 

ANKIETA >>>POBIERZ 

>>>
Dodano 19.08.2015
Dokumentacja ze spotkań konsultacyjnych

Szanowni Państwo 

Dokumentacja ze spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami ws przygowania Lokalnej Strategii Rozwoju znajduje się w zakładce PROW 2014-2020 - Spotkania konsultacyjne - podsumowania.

 

>>>
Dodano 04.08.2015
Spotkania konsultacyjne

        W związku z rozpoczęciem prac związanych z utworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Sowiogórskie” zaprasza do współpracy wszystkich mieszkańców obszaru.

Głównym cechą podejmowanych działań w nowym okresie programowania, w którym podejście Leader będzie realizowane w ramach szerszej koncepcji tzw. rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - jest umożliwianie i wspieranie prowadzenia oddolnych przedsięwzięć rozwojowych.

Tym samym przedstawiamy Państwu harmonogram spotkań w gminach, które od 2015r. wspólnie podjęły się współpracy i realizacji PROW na swoim terenie.

WALIM

11.08.2015 /WTOREK/  godz. 17:00

CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI W WALIMIU
UL. KOŚCIUSZKI 2        58-320 WALIM

PIESZYCE

20.08.2015 /CZWARTEK/   godz. 17:00

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA – CENTRUM KULTURY
UL. KOPERNIKA 37     58-250 PIESZYCE

GŁUSZYCA

24.08.2015 /PONIEDZIAŁEK/     godz. 17:00

CENTRUM KULTURY – MBP W GŁUSZYCY
UL. GRUNWALDZKA 26      58-340 GŁUSZYCA

NOWA RUDA     

03.09.2015 /CZWARTEK/    godz. 17:00

CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA W LUDWIKOWICACH KŁODZKICH
UL. FABRYCZNA 2      57-450 LUDWIKOWICE KŁODZKIE

JEDLINA-ZDRÓJ

17.09.2015 /CZWARTEK/    godz. 17:00

CENTRUM KULTURY W JEDLINIE-ZDROJU
UL. PIASTOWSKA 13      58-330 JEDLINA-ZDRÓJ

>>>
Dodano 09.07.2015
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Szanowni Państwo 

Informujemy, że w dniu 16-07-2015r. o godz.:17:00 w Biurze LGD "Partnerstwo Sowiogórskie" w Jugowicach odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

Porządek obrad >>>> 

>>>
Dodano 18.06.2015
Zakończenie warsztatów ceramicznych i szklarskich

Szanowni Państwo 

uprzejmie informujemy, że w dniu 18-06-2015r. o godz. 16:30 odbędzie się uroczyste zakończenie warsztatów ceramicznych oraz warsztatów z artystycznych technik szklarskich, temat przewodni: ,,Sowa i wariacje na temat sowy''

Zapraszamy!

>>>
Dodano 18.06.2015
Wyjazd studyjny do Krainy Łęgów Odrzańskich

Szanowni Państwo 

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na wyjazd studyjny do Krainy Łęgów Odrzańskich w terminie 19-20.06.2015r.

Zadanie realizowane przez LGD „Partnerstwo Sowiogórskie” w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja PROW 2007-2013 dofinansowany z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Osoby chętne i na codzień zaangażowane w rozwój naszzego obszaru zapraszamy do uczestnictwa. Zgłoszenia prosimy kierować do Biura LGD pod nr telefonu: 74 87 161 50  

Program dwudniowej wizyty: 

1 dzień: 19-06-2015

Wyjazd spod Biura LGD w Jugowicach godz. 8:00

– Przyjazd uczestników do Ekomuzeum Cysterskiego w Lubiążu ~ prezentacja historii i oferty ekomuzeum, spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Lubiąż w Centrum Aktywności Lokalnej

– Spotkanie z przedstawicielami Partnerstwa „Kraina Łęgów Odrzańskich” ~ prezentacja grupy i jej oferty edukacyjnej

- Przerwa obiadowa 15.00

– „Szlak Odry” ~ prezentacja oferty turystyczno-rekreacyjnej Krainy Łęgów Odrzańskich

– Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w Brodnie ~ prezentacja infrastruktury utworzonej w celu prowadzenia edukacji przyrodniczej na terenie wsi (modelowy przykład wykorzystania lokalnych zasobów na potrzeby edukacji regionalnej)

– Wizytacja winnic w Miękini ~ prezentacja lokalnych tradycji winiarskich oraz oferty winnicy - sposobu prowadzenia działalności oraz usług dla turystów

– Kolacja w miejscu zakwaterowania

2 dzień: 20-06-2015

8.00 – Śniadanie – Wyjazd w teren

– Wieś Dziewin ~ prezentacja oferty wsi tworzonej w ramach projektu ekomuzealnego, spotkanie z członkami Stowarzyszenia Aktywny Dziewin

– Wieś Trzcinica Wołowska ~ czynna ochrona przyrody sposobem na aktywizację lokalnej społeczności, spotkanie z członkami Stowarzyszenia proNatura

– Przerwa obiadowa

– „Pasja do zabytków w Głębowicach” ~ aktywizacja mieszkańców wokół dorobku Jana Adama de Garniera fundatora klasztoru w Głębowicach

– Ścinawa ~ stolica produktu lokalnego Krainy Łęgów Odrzańskich oraz turystyki śródlądowej na Szlaku Odry (prezentacja oferty)

– Podsumowanie wizyty studyjnej i wyjazd do domu

>>>
Dodano 10.06.2015
Walne Zabranie Członków Stowarzyszenia

Szanowni Państwo 

Informujemy, że w dniu 17-06-2015r. o godzinie 17:00 w Biurze LGD w Jugowicach,
ul. Dworzec PKP 1/3 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Partnerswto Sowiogórskie". 

Porządek obrad >>> pobierz 

>>>
Dodano 03.06.2015
Klinika Lalek - spektakl w Srebrnej Górze

W dniu 28 czerwca zapraszamy na spektakl do Srebrnej Góry. 

Oprócz widowiska, aktorzy przeprowadzą warsztaty teatralne z „animacji lalki”. Uczestnicy warsztatów: dzieci i młodzież poznają różne rodzaje lalek teatralnych: kukłę, pacynkę, jawajkę, marionetkę. Pod okiem aktorów lalkarzy sami spróbują trudnej sztuki animacji. Poprzez próby ożywienia martwych przedmiotów razem z profesjonalnymi aktorami, doświadczą niezwykłej zabawy.

 

>>>
Dodano 03.06.2015
Sowiogórski Festiwal Artystyczny

        W dniach 13-14 czerwca 2015 r. w Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich odbędzie się Sowiogórski Festiwal Artystyczny, czyli prawdziwe spotkanie ze sztuką. Impreza organizowana jest przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” przy współpracy z Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda. W pierwszym dniu festiwalu odbędą się otwarte warsztaty artystyczne pn. „Dziedzictwo kulturowe Gór Sowich”, w których udział wezmą zarówno dzieci, jak i dorośli. Do współpracy zaprosimy również wykwalifikowanych instruktorów plastyki i ceramiki. Podczas trwania warsztatów odwiedzający Muzeum będą mieli okazję obserwować artystów przy pracy oraz zapoznać się z tajnikami zaplecza artystycznego. 

>>>
Dodano 18.05.2015
Warsztaty autorskie z artystycznych technik ceramicznych i szklarskich

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w autorskich warsztatach z artystycznych technik ceramicznych i szklarskich, które poprowadzi wszechstronnie utalentowana artysta plastyk - Pani Katarzyna Karbownik-Urbańska.

Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są w Biurze LGD "Partnerstwo Sowiogóskie" - regulamin dostepny również w CKiT w Walimiu. 

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. 

Regulamin wraz z kartą uczestnictwa >>> pobierz 

 

 

>>>
Dodano 27.04.2015
Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach z wypieku chleba i ciast

Zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do zgłaszania się na bezpłatne warsztaty tradycyjnego wypieku chleba. 

Pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc. Więcej szczegółów u Pana Grzegorza Czepila w Jadłodajni Finezja lub w Biurze LGD "Partnerstwo Sowiogórskie" 539 972 140

Regulamin uczestnictwa >>>

>>>
Dodano 24.04.2015
Tradycje wypieków w Górach Sowich

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” pod patronatem Burmistrza Głuszycy Romana Głoda, przy współpracy Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy organizują w dniach 2-3 maja 2015 r. Święto Wypieków w ramach projektu Tradycje wypieków w Górach Sowich.  

W dniu 2 maja odbędą się warsztaty wypieku chleba w Jadłodajni „Finezja” w Głuszycy
i w piekarni przy Fundacji Katolicka Inicjatywa Berit.

Chętnych zapraszamy do uczestnictwa. Zgloszenie telefonicznie przyjmowane są w godzinach od 8:00 do 14:00 pod nr tel.: 74 87 161 50. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

O możliwości uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń. 

Druga część Głuszyckiego Święta wypieków będzie miała miejsce 3 maja w Parku Jordanowskim w godz. od 15.00 do 18.00. Tego dnia prezentowane i oceniane przez jury będą chleb i ciasta wykonane przez uczestników warsztatów.

Rozstrzygnięty zostanie Konkurs na Tort Domowego Wypieku.

W jury konkursu swój udział zapowiedzieli pan Henryk Frąckowiak ( „Frąckowiak- Piekarnie, Cukiernie” sp. z o.o.) oraz pani Hanna Jankowska ( cukiernia „Hanusia” Wałbrzych). Zaplanowano także konkurs „bicia piany”, pokazy dekoracji ciasteczek, degustację ciast, konkursy i zabawy dla dzieci.

Na scenie wystąpi zespół muzyczny.

Zgłoszenia do Konkursu na Tort Domowego Wypieku przyjmowane są w Centrum Kultury-Miejskiej Bibliotece Publicznej w terminie do 29 kwietnia 2015 r. do godz. 16.00 osobiście, telefonicznie: 74 8456 334 wew. 14 lub drogą mailową: ckmbp@interia.pl z dopiskiem: ,,Konkurs na Tort Domowego Wypieku”.

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z regulamin konkursu (w załączniku). Serdecznie zapraszamy Mieszkańców do uczestnictwa w konkursie i w Głuszyckim Święcie Wypieków.

>>>
Dodano 10.04.2015
Głuszyckie Święto Włókiennika

Szanowni Państwo 

           W dniu 19 kwietnia 2015 r. (niedziela) w Centrum Kultury-Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głuszycy odbędą się uroczyste obchody Święta Włókiennika. W tym dniu pragniemy upamiętnić osoby z terenu Gminy Głuszyca, które przez wiele lat były związane z przemysłem włókienniczym oraz powrócić do historii głuszyckiego włókiennictwa. Uroczystości towarzyszyć będzie otwarcie Izby Pamięci Włókiennictwa.

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”, Burmistrz Głuszycy Roman Głód i Dyrektor Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej Monika Rejman zapraszają Mieszkańców naszej Gminy do udziału w głuszyckim Święcie Włókiennika w dniu 19 kwietnia od godz. 16.00.

Uroczystość uświetni występ głuszyckiej orkiestry dętej pod batutą kapelmistrza pana Eugeniusza Lecia.

Dyrektor Centrum Kultury- MBP w Głuszycy Monika Rejman zwraca się z prośbą do Mieszkańców o wypożyczenie zdjęć, pamiątek z zakładów włókienniczych, które wyeksponowane zostaną w Izbie Pamięci Włókiennictwa.

>>>
Dodano 01.04.2015
Życzenia Świąteczne

Szanowni Państwo 

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy składamy Państwu życzenia wielu radosnych chwil spędzonych w rodzinnym gronie przy wiosennie przystrojonym stole.

Zarząd LGD Partnerstwo Sowiogórskie
wraz z pracownikiem Biura

>>>
Dodano 26.03.2015
Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Szanowni Państwo

Beneficjenci PROW 2007-2013, którzy wykorzystali unijne środki na realizację projektów poprawiających jakość życia, mają teraz niepowtarzalną szansę na szeroką promocję swoich inwestycji. Takie możliwości stwarza ogólnopolska akcja promocyjna pn. „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”.

Realizowana ona będzie w dniach 7–10 maja 2015 r. przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju we współpracy z większością instytucji zajmujących się Funduszami Europejskimi w Polsce. Wszystkich beneficjentów, których projekty spełniają wymagania regulaminu, chcę serdecznie zaprosić do udziału w II edycji Dni Otwartych i skorzystania z nadarzającej się, promocyjnej okazji. Możecie Państwo pokazać swoje osiągnięcia zachęcając mieszkańców i turystów do zwiedzania realizowanego przedsięwzięcia. Zachęcam także do zaproponowania odwiedzającym dodatkowych atrakcji, które uświetnią Waszą ofertę.

Co zrobić, aby wziąć w nich udział >>>>> czytaj więcej

>>>
Dodano 23.03.2015
Wyniki wykonanych czynności rozpoznania cenowego

Szanowni oferenci

Wyniki z przeprowadzonej procedury zapytań ofertowych dla zadań realizowanych do 06/2015 znajdą Państwo w zakładce Zaproszenia do składania ofert >> Aktualne oferty 

 

>>>
Dodano 18.03.2015
Ważna informacja dla Wnioskodawców PROW

Szanowni Państwo 

Uprzejmie informujemy o konieczności złożenia WoP dla wszystkich działań w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2015r. Złożenie wniosku o zwrot środków po terminie skutkować będzie odmową wypłaty pomocy. 

                                                                                             Zarząd LGD 

>>>
Dodano 03.03.2015
Ankiety monitorujące z okresu programowania 2007-2013

Szanowni Państwo 

Przypominamy o obowiązku składania ankiet monitorujących zarówno do Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" jak i do Instytucji Wdrażających z którymi bezpośrednio podpisywali Państwo umowy o dofinasowanie projektów. 

Obowiązek dotyczy środków otrzymanych w okresie od 2010r. do 2015 roku. 

Konieczność wypełnienia ankiety wynika z podpisanej przez Państwa umowy o przyznanie pomocy.

Ankietę monitorującą dla LGD beneficjent składa w wersji papierowej na adres korespondencyjny Biura LGD

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”

ul. Dworzec PKP 1/3                          58-321 Jugowice 

 w ciągu 14 dni od otrzymania płatności ostatecznej. 

Ankiety dostępna są w zakładce: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju >>>> Ankiety monitorujące. 

Tam znajdą Państwo również link do ankiet monitorujących dla poszczególnych działań - do IW składają Państwo inne formularze niż do LGD. 

Termin składania Ankiet monitorujących do IW podany jest w Instrukcji wypełniania wspomnianych dokumentów. 

>>>
Dodano 03.03.2015
„ODBLASKOWA SZKOŁA”

        W piątek 20 lutego, w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jugowicach, odbył się uroczysty finał akcji „Odblaskowa szkoła”.

     Patronat nad przedsięwzięciem objęła Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”, z Prezesem Stowarzyszenia Panią Aleksandrą Ignaszak na czele.

Celem akcji było podniesienie świadomości uczniów w zakresie bezpiecznego poruszania się w drodze do i ze szkoły oraz wyposażenie uczniów w elementy odblaskowe. Podjęte działanie było odpowiedzią na ustawowy obowiązek korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Podczas szkolnego finału akcji, przygotowanego przez Samorząd Szkolny i jego opiekuna panią Angelika Jaśkiewicz, uczniowie wysłuchali wystąpienia funkcjonariusza z Miejskiej Komendy Policji w Wałbrzychu - Tomasza Łabędzia. Następnie poznali wyniki konkursu plastycznego „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”, przeprowadzonego wśród uczniów klas pierwszych. Autorami najciekawszych prac zostali: Nikola Gumułka z kl. Ia, Jakub Hnatyszyn z kl. Ib oraz Natalia Niewiadomska z kl. Ia. Uczniowie kl. II uświetnili szkolną galę występem wokalnym, a klasy trzecie zaprezentowały autorskie wiersze i rymowanki, związane z tematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

             Zwieńczeniem części artystycznej było groteskowe przedstawienie przygotowane przez Samorząd Szkolny pt.: „ Pieszy, co grzeszy”. Na zakończenie uroczystości prezes LGD " Partnerstwo Sowiogórskie" - Pani Aleksandra Ignaszak wręczyła wszystkim uczniom i nauczycielom odblaskowe opaski, zwiększające bezpieczeństwo podczas pieszego poruszania się po drodze. Po przeprowadzonej akcji, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jugowicach - to bez wątpienia "Odblaskowa szkoła".

Tekst.: PSP w Jugowicach - Angelika Jaśkiewicz

>>>
Dodano 23.12.2014
Biuro LGD nieczynne do 06-01-2015r.

Szanowni Państwo

Informujemy, że Biuro LGD będzie nieczynne do 06-01-2015r.

>>>
Dodano 23.12.2014
Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

Wszystkim Państwu życzymy

Prawdziwie radosnych Świąt Bożego Narodzenia!

Aby ten czas, spędzony w gronie rodziny i przyjaciół,

Napełnił Państwa spokojem i szczęściem.

Nowy Rok 2015 niech będzie natomiast czasem wszelkiej

pomyślności i spełnienia osobistych zamierzeń.

>>>
Dodano 28.11.2014
Wizyta studyjna - Góra - 09-12-2014

Szanowni Państwo

W dniu 9 grudnia 2014r. Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogóskie" organizuje wyjazd studyjny do partnera projektu współpracy - LGD "Ujście Baryczy".

      Podczas tego wydarzenia przedstawiciele naszej LGD będą mogli zapoznać się z postępem inwestycji realizowanych w ramach projektu "Turystyka Orężem Regionu". Pozwoli to lepiej poznać obszar pod kątem turystycznym, zacieśnić współpracę w ramach „projektu współpracy”. Do uczestnictwa w wyjeździe zapraszamy osoby zaangażowane w działalność na rzecz obszaru objętego LSR i współpracujace z LGD. 

Osoby z Gmin Głuszyca, Nowa Ruda, Stoszowice i Walim - na codzień zaangażowane w rozwój naszych miejscowości mogą zgłaszać się do dnia 08-12-2014r.

Wszystkich chętnych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z uwagi na ogranicznoną liczbę miejsc - udział w wyjeździe po potwierdzeniu przez pracownika Biura. 

Osoba do kontaktu: Iweta Głód - tel. 539 972 140 

program wizyty >>>>>

>>>
Dodano 02.09.2014
WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY

           Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" informuje, że w dniu 29-08-2014r. podpisana została kolejna umowa przyznania pomocy w ramach projektu "WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY" objętego PROW 2007-2013.

Partnerami projektu jest "Partnerstwo Sowiogórskie" oraz Lokalna Grupa Działania "Ujście Baryczy" Gmin Góra - Niechlów - Wąsosz.

Operacja pn. "Turystyka Orężem Regionu" obejmie inwestycje we wszystkich Gminach obydwu Partnerów. Blisko 200 000,00 zł. zostanie przeznaczone na budowę 19 wiat turystycznych na terenie LGD "Partnerstwa Sowiogórskiego" oraz budowę wiaty, wieży widokowo-obserwacyjnej i 2 siłowni napowietrznych na obszarze LGD "Ujścia Baryczy".

Lokalizacja inwestycji na terenie LGD "Partnerstwo Sowiogóskie":

• Gmina Nowa Ruda

– obręb Sokolec dz. nr 128/7 – 2 wiaty, 148/1 – 1 wiata, 154 – 2 wiaty

• Gmina Stoszowice

– obręb Rudnica dz. Nr 302/11; obręb Jemna dz. Nr 39; obręb Żdanów dz. Nr 34/3, obręb Srebrna Góra dz. Nr 479

• Gmina Walim

– obręb nr 3 Jugowice dz. Nr 114/1; obręb nr 1 Dziećmorowice: dz. Nr 31/4, dz. Nr 536/2; obręb nr 9 Walim: dz. Nr 282/2, dz. Nr 55/6

• Gmina Głuszyca

– obręb Sierpnica dz. Nr 176/2, obręb Łomnica dz. Nr 166/4; obręb Głuszyca Górna dz. Nr 332; obręb Kolce dz. Nr 79; obręb Grzmiąca dz. Nr 109/2

 

>>>
Dodano 29.08.2014
MOZART w 2 aktach - zapraszamy na koncert do Srebrnej Góry

            Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. ma zaszczyt i ogromną przyjemność zaprosić na koncert operowy "Mozart w 2 aktach i...", który odbędzie się w dniu


13 września 2014 r. na dziedzińcu Donjonu Twierdzy o godzinie 19:00.

         Na koncercie będą zaprezentowane utwory praktycznie tylko W. A. Mozarta. Będą zagrane genialne uwertury z jego najbardziej znanych oper tj. "Wesele Figara" , "Don Giovanni", "Cosi fan tutte" i "Ucieczka z Seraju". Docelowo chcemy widzów przeprowadzić przez akcje dwóch pierwszych oper - będzie wiele arii solowych i duetów zróżnicowanych charakterem. Mamy w planie także arię z opery "Orfeusz i Eurydyka" Ch. W. Glucka ("Chiamo cosi il mio bene cosi"), a także kilka utworów instrumentalnych Mozarta lub współcześnie mu żyjących kompozytorów. WYSTĄPI 33 OSOBOWA ORKIESTRA WRAZ Z SOLISTAMI.W przypadku opadów deszczu prosimy o zabranie parasolek, koncert odbędzie się nawet w niepogodę.

>>>
Dodano 12.08.2014
BIURO LGD NIECZYNNE

Szanowni Państwo

Informujemy, że w okresie od 13.08.2014r. do 26.08.2014r. Biuro LGD będzie nieczynne.

 

>>>
Dodano 08.07.2014
Zakończenie procedury naboru IX - Małe projekty

Szanowni Beneficjenci

Informujemy, że procedura oceny i wyboru wniosków dla naboru IX została zakończona. Wnioski o dofinansowanie w ramach operacji:

 • które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3,
  ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych Projektów”

zostały wybrane na mocy uchwał Posiedzenia Rady w dn. 25-06-2014r.

W stosunku do oceny Rady nie wniesiono odwołań tym samym Uchwały z dnia 25-06-2014 stały się ostateczne z dniem 05-07-2014r., tj. po upływie terminu przewidzianego na składanie odwołań.
Wnioski wraz z dokumentacją zostały przekazane do Instytucji Wdrażającej w dniu 09-07-2014r.:

- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

   Departament Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Wydział Obszarów Wiejskich

   Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław

*********************************************************************

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01-08-2014r. ulega zmianie adres do korespondencji Biura Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie"

Nowy adres: ul. Dworzec PKP 1/3   58-321 Jugowice (Gmina Walim)

Adres siedziby pozostaje bez zmian podobnie jak numery telefonów kontaktowych (zakładka KONTAKT) 

                                                                                                   Zarząd LGD

 

>>>
Dodano 26.06.2014
Wyniki ocen Posiedzenia Rady - IX nabór

Szanowni Państwo

Informujemy, że w dniu 25 czerwca 2014r. odbyło się Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach IX ostatniego naboru na operacje: Małe projekty - zakończonego w dniu 17-06-2014r.

Lista rankingowa dla działania Małe projekty >>>

>>>
Dodano 19.06.2014
Zapraszamy na otwarcie Wyspy Skarbów

Szanowni Państwo

Zapraszamy na otwarcie obiektu "Wyspa Skarbów Gór Sowich" wybudowanego przez Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Wsi "ECOEUROWIEŚ", które odbędzie się już 21-06-2014r. o godz. 16:00 w Dziećmorowicach (Nowa Wieś 155).

Projekt został zrealizowany w ramach Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (Małe projekty) dla Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie".

Więcej informacji o obiekcie >>>>

>>>>            >>>>>         >>>>>        >>>>>>        >>>>>        >>>>>>

>>>
Dodano 17.06.2014
Walne Zebranie Członków LGD "Partnerstwo Sowiogóskie"

Szanowni Państwo

Informujemy, iż Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" odbędzie się w dniu 25-06-2014r. o godz. 17:00 w Biurze LGD w Jugowie.

 

>>>
Dodano 17.06.2014
Posiedzenie Rady 25-06-2014r.

Szanowni Państwo

Informujemy, że Posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach IX naboru odbędzie się 25 czerwca 2014r. o godz. 17:30 w Biurze LGD w Jugowie.

>>>
Dodano 17.06.2014
IX - ostatni nabór wniosków w ramach PROW

Szanowni Państwo

Informujemy, że w dniu 17-06-2014r. zakończono IX - ostatni w okresie programowania 2007-2013 nabór wniosków na operacje Małe projekty.

W ramach konkursu złożono 5 wniosków o przyznanie pomocy.

lista wniosków >>>>

 

>>>
Dodano 23.05.2014
Zapraszamy na spektakl

Szanowni Państwo

Zapraszamy wszystkich serdecznie do Srebrnej Góry na spektakl "Fala" Teatru BRAMA z Goleniowa, który 30 maja 2014 r. wystąpi na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Awangardowych PESTKA 2014 w Jeleniej Górze,

natomiast 31 maja 2014 r. o godz. 19:00 wystąpi gościnnie w Srebrnej Górze (Aniołek)

więcej

>>>
Dodano 13.05.2014
Konkurs Wiedzy o Regionie Sowiogórskim rozstrzygnięty

Patrycja Hupało, Klaudia Tyka i Gracjan Łyczak - oto zwycięzcy dwuetapowego konkursu skierowanego do uczniów trzech gimnazjów z terenu Gór Sowich.

Celem organizowanego ze środków PROW przez Centrum Kultury-Miejską Bibliotekę Publiczną w Głuszycy przy współudziale gimnazjów: walimskiego, głuszyckiego i jugowskiego było przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego Gór Swoich, popularyzowanie historii i kultury regionu, rozwijanie wśród uczniów zainteresowań regionem Sowiogórskim: jego historią, zabytkami, życiem codziennym oraz kształcenie poczucia własnej tożsamości kulturowej i regionalnej, jak i integracja Gmin Sowiogórskich.

więcej

>>>
Dodano 13.05.2014
,,Dziedzictwo kulturowe Gór Sowich” - zakończono kolejny MP

         Pierwsza tego rodzaju publikacja na rynku wydawniczym miała nieprzypadkowo swoją promocję 8 maja. Autorami książki jest młodzież z trzech sowiogórskich gimnazjów, która zarejestrowała wśród swoich dziadków i sąsiadów wspomnienia dotyczące organizacji życia w regionie po 1945 roku.

           Powstanie książki jest efektem realizacji przez głuszyckie Centrum Kultury-Miejską Bibliotekę Publiczną w Głuszycy wraz z gimnazjami z trzech gmin: Walimia, Głuszycy i Jugowa projektu pn. ,,Promowanie i zachowanie dziedzictwa kulturowego Gór Sowich poprzez rejestrację i publikację opowieści wspomnieniowych pn. >>Dziedzictwo kulturowe Gór Sowich<< dotyczących organizacji życia po 1945 roku na terenie trzech gmin sowiogórskich” w ramach środków PROW pozyskanych za pośrednictwem LGD "Partnerstwo Sowiogórskie".

czytaj więcej

>>>
Dodano 09.05.2014
IX konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy 03-17.06.2014r.

Szanowni Państwo

        Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” działającego na terenie gmin: Głuszyca, Nowa Ruda, Stoszowice, Walim w ramach działania 4.1/413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

OGŁASZA KONKURS TEMATYCZNY na składanie wniosków o przyznanie pomocy na następujące operacje:

1. które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe projekty,

limit dostępnych środków: 77 801,96 złotych – ostatni nabór

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 03.06.2014r do 17.06.2014r. do godz. 14:00

Zakres tematyczny operacji, które mogą być dofinansowane w ramach niniejszego naboru musi mieścić się w wymienionych celach i odpowiadających im przedsięwzięciach:

C.O 1: Inicjowanie, wspieranie i podejmowanie wspólnych działań służących poprawie infrastruktury regionu zwłaszcza turystycznej, technicznej i społecznej.

C.S. 1.2. Funkcjonowanie infrastruktury społecznej dostosowane do potrzeb aktywności lokalnej. Przedsięwzięcia:

• Budowa, modernizacja, remont i wyposażenie świetlic i obiektów kultury, adaptacja pomieszczeń i budynków na potrzeby ogólnospołeczne

MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze „Partnerstwa Sowiogórskiego”;

ul. Główna 83, 57 - 430 Jugów

w godz. 9.00 – 14.00 Tel./fax.: 74 87 16 150

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD (2 szt.).

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ DOKUMENTY KONKURSOWE: formularze wniosków, instrukcje wypełniania wniosków, wykaz niezbędnych dokumentów, a także kryteria wyboru operacji dostępne są:

 •  w siedzibie LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”,
 •  na stronie internetowej www.partnerstwo.sowiogorskie.pl (w zakładce Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju > Dokumentacja do pobrania dla naboru IX), a także na stronach internetowych Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWD www.umwd.dolnyslask.pl

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

1. Operacja musi być zgodna z: - warunkami wsparcia w ramach LSR

- co najmniej jednym celem ogólnym i szczegółowym z wymienionego zakresu tematycznego

2. Operacja musi uzyskać w ramach oceny za zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru:

- co najmniej 8 pkt. w ramach działania Małe projekty

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

c.o.- cel ogólny / c.s. – cel szczegółowy

>>>
Dodano 09.05.2014
Zakończenie procedury naboru VIII/2014

Szanowni Beneficjenci

Informujemy, że procedura oceny i wyboru wniosków dla naboru VIII została zakończona. Wnioski o dofinansowanie w ramach operacji:

 • które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3,
  ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych Projektów”
 • które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
  312Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

zostały wybrane na mocy uchwał Posiedzenia Rady w dn. 09-04-2014r.

W stosunku do oceny Rady nie wniesiono odwołań w związku z czym wnioski wraz z dokumentacją zostały przekazane do Instytucji Wdrażających w dniu 30-04-2014r.

Małe projekty:

- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

   Departament Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Wydział Obszarów Wiejskich

   Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu;

  ul. Giełdowa 8; 50 - 438 Wrocław

>>>
Dodano 28.04.2014
Biuro LGD nieczynne od 01-05.05.2014

Informujemy, że Biuro LGD będzie nieczynne w okresie od 01-05.05.2014r.

Zapytania prosimy kierować na ades: biuro@partnerstwo.sowiogorskie.pl. Odpowiemy po 6 maja 2014r.

>>>
Dodano 09.04.2014
Wyniki ocen Posiedzenia Rady

Szanowni Państwo

W dniu 9 kwietnia 2014r. odbyło się Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach VIII naboru zakończonego w dniu 31-03-2014r.

Poniżej przedstwiamy wyniki dla poszczególnych działań:

Lista rankingowa dla działania:

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw >>>

Lista rankingowa wniosków dla działania:

Małe projekty >>>

>>>
Dodano 01.04.2014
Posiedzenie Rady

Szanowni Państwo

Informujemy, że Posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków złożonych w bieżącym naborze (17-31.03.2014r.) odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2014 o godz.17:00 w Biurze LGD w Jugowie.

>>>
Dodano 31.03.2014
Zamknięcie konkursu

Szanowni Państwo

Informujemy, że w ramach bieżącego konkursu przyjęto ogółem 12 wniosków:

 • 3 wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Lista złożonych wniosków >>> pobierz

 • 9 wniosków o przyznanie pomocy Oś 4 Leader w ramach PROW 2007 – 2013 Działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Lista złożonych wniosków >>> pobierz

>>>
Dodano 27.02.2014
BEZPŁATNE SZKOLENIE - TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 10-03-2014

              Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” w związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków (od 17.03.2014r. do 31.03.2014r. ) na Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju,

tj. na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

informuje o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dla potencjalnych i obecnych beneficjentów

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA: 10 MARZEC 2014 ROKU GODZ. 12:00

Biuro „Partnerstwa Sowiogórskiego” ul. Główna 83, 57 - 430 Jugów

Biuro czynne: pn – pt w godz. 7.30 – 15.30 Tel/fax.: 74 87 16 150

Szkolenie skierowane jest dla potencjalnych oraz obecnych wnioskodawców celem zapoznania ze specyfikacją i zagadnieniami dotyczącymi przygotowania i rozliczania wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie o możliwości uczestnictwa zostanie przekazane pocztą elektroniczną bądź drogą telefoniczną na wskazany w zgłoszeniu kontakt.

Zainteresowanych udziałem prosimy o wypełnienie formularza deklaracji uczestnictwa.

TERMIN I TRYB SKŁADANIA DEKLARACJI: 6 marzec 2014 roku do godz. 13:00

 • Za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie www.partnerstwo.sowiogorskie.pl i przesłanie go na: nr fax.: 74 87 16 150 lub na adres e-mail: iweta@partnerstwo.sowiogorskie.pl

Program szkolenia: pobierz >>>

• Powitanie i wskazanie podstaw prawnych dotyczących działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” oraz działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 10 minut;

• Warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw” - kryteria dostępu, wpisanie się planowanej do podjęcia bądź rozwinięcia działalności w kody Polskiej Klasyfikacji Działalności objęte wsparciem finansowym, wykonalność techniczno – ekonomiczna projektu – 55 minut;

• Rodzaj i zakres kosztów kwalifikowalnych inwestycji – bardzo szczegółowe omówienie rodzaju kosztów kwalifikowalnych możliwych do poniesienia w ramach obydwóch działań z uwzględnieniem niuansów proceduralnych i sposobu weryfikacji wniosków przez Instytucję Wdrażającą. Szczególny nacisk dotyczy inwestycji budowlanych – uwagi dotyczące poprawnego opracowania dokumentacji projektowo – pozwoleniowej (kategorie obiektów, na które możliwe jest wsparcie finansowe) oraz kosztorysu – 45 minut;

• Szczegółowe omówienie i analiza przykładowego wniosku i Ekonomicznego Planu Operacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na najczęściej popełniane przez Beneficjentów błędy – 60 minut;

• Inne dokumenty niezbędne do pozytywnej weryfikacji wniosku przez Instytucję Wdrażającą – 15 minut; • Cele Lokalnej Grupy Działania oraz kryteria wyboru operacji wynikające z Lokalnej Strategii Rozwoju – 30 minut;

• Zakończenie i podsumowanie szkolenia – 10 minut.

W trakcie szkolenia przewidziane konsultacje oraz pytania do omawianych zagadnień.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, koszty dojazdu pokrywa uczestnik.

*********************************************************************

>>>
Dodano 24.02.2014
BEZPŁATNE SZKOLENIE - MAŁE PROJEKTY 11-03-2014

                Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” w związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków (od 17.03.2014r. do 31.03.2014r.) na Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, tj. na operacje:

- które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych Projektów”

informuje o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dla potencjalnych oraz obecnych beneficjentów

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA: 11 MARZEC 2014 ROKU GODZ. 11:00

Biuro „Partnerstwa Sowiogórskiego” ul. Główna 83, 57 - 430 Jugów

Biuro czynne: pn – pt w godz. 7.30 – 15.30 Tel/fax.: 74 87 16 150

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie o możliwości uczestnictwa zostanie przekazane pocztą elektroniczną bądź drogą telefoniczną na wskazany w zgłoszeniu kontakt.

Szkolenie skierowane jest dla potencjalnych wnioskodawców celem zapoznania ze specyfikacją i zagadnieniami dotyczącymi przygotowania i rozliczania wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji: Małe projekty

Zainteresowanych udziałem prosimy o obowiązkowe wypełnienie formularza deklaracji uczestnictwa.

TERMIN I TRYB SKŁADANIA DEKLARACJI: 7 marzec 2014 roku do godz. 13:00

Za pośrednictwem formularza >>>> pobierz formularz deklaracji uczestnictwa

 • na nr fax.: 74 87 16 150
 • na adres e-mail: iweta.glod@partnerstwo.sowiogorskie.pl

PROGRAM SZKOLENIA : >>> pobierz program (PDF)

11:00 – 11:10 – Przywitanie i omówienie programu;

11:10 – 11:20 – Co to jest Leader, LGD i LSR, w ramach PROW 2007-2013;

11:20 – 11:45 - Lokalna Strategia Rozwoju – „małe projekty” a cele oraz przedsięwzięcia, lokalne kryteria wyboru operacji, harmonogram konkursów;

11:45 – 12:30 - Zasady i reguły wsparcia dla operacji „małe projekty” - Beneficjenci, Warunki i tryb przyznania pomocy, Koszty kwalifikowane oraz niekwalifikowane, Wysokość dofinansowania;

12:30 – 12:45 – przerwa;

12:45 – 13:30 – Omówienie zakresu zadań możliwych do sfinansowania w ramach operacji „małe projekty”;

13:30 – 14:15 – Omówienie najważniejszych zasad dotyczących rozliczania projektów – konstrukcja Wniosku o płatność, zasady opisywania rachunków, etc.;

14:15 – 14:30 – przerwa;

14:30 – 15:15 – Warsztaty i konsultacje – omówienie formularzy wniosku dla operacji „małe projekty”, omówienie załączników oraz jego wypełnianie – omówienie najczęściej popełnianych błędów przy realizacji i rozliczaniu projektów, konsultacje pomysłów na operacje w ramach „małych projektów”;

15:15 – zakończenie szkolenia.

>>>
Dodano 20.02.2014
VIII Konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy 17-31.03.2014

         Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” działającego na terenie gmin: Głuszyca, Nowa Ruda, Stoszowice, Walim w ramach działania 4.1/413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

OGŁASZA KONKURS TEMATYCZNY na składanie wniosków o przyznanie pomocy na następujące operacje:

1. które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe projekty,

limit dostępnych środków: 179 842,21 złotych;

2. które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – ostatni nabór

limit dostępnych środków: 215 000,00 złotych;

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

                 od 17.03.2014r do 31.03.2014r. do godz. 14:00

Zakres tematyczny operacji, które mogą być dofinansowane w ramach niniejszego naboru musi mieścić się w wymienionych celach i odpowiadających im przedsięwzięciach:

C.O 1: / C.S. 1.2. Funkcjonowanie infrastruktury społecznej dostosowane do potrzeb aktywności lokalnej.

Przedsięwzięcia:

• Budowa, modernizacja, remont i wyposażenie świetlic i obiektów kultury, adaptacja pomieszczeń i budynków na potrzeby ogólnospołeczne

• Wykorzystanie energii odnawialnej w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej

C.O. 3: / C.S. 3.2 Aktywna ochrona walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych regionu Gór Sowich.

Przedsięwzięcia:

• Podnoszenie wiedzy o krajobrazie, przyrodzie regionu i historii regionu poprzez szkolenia, publikacje, strony internetowe

C.O. 5: / C.S. 5.2. Rozwój produktów i usług lokalnych opartych o zasoby regionu.

Przedsięwzięcia:

• Budowa, adaptacja i wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do sprzedaży usług lokalnych lub tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych

MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze „Partnerstwa Sowiogórskiego”;

ul. Główna 83, 57 - 430 Jugów w godz. 9.00 – 14.00

Tel./fax.: 74 87 16 150

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD (2 szt.).

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ DOKUMENTY KONKURSOWE:

formularze wniosków, instrukcje wypełniania wniosków, wykaz niezbędnych dokumentów, a także kryteria wyboru operacji dostępne są:

 •  w siedzibie LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”,
 •  na stronie internetowej www.partnerstwo.sowiogorskie.pl (w zakładce Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju > Dokumentacja do pobrania dla naboru VIII), a także na stronach internetowych Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWD www.umwd.dolnyslask.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

1. Operacja musi być zgodna z:

- warunkami wsparcia w ramach LSR

- co najmniej jednym celem ogólnym i szczegółowym z wymienionego zakresu tematycznego

2. Operacja musi uzyskać w ramach oceny na zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru:

- co najmniej 8 pkt. w przypadku działania Małe projekty

- co najmniej 6 pkt. w przypadku działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

c.o.- cel ogólny / c.s. – cel szczegółowy

>>>
Dodano 20.12.2013
Biuro LGD nieczynne 23.12.2013-27.12.2013

Informujemy, że w dniach 23.12.2013 - 27.12.2013r. Biuro LGD będzie nieczynne.

                                                                                  Zarząd LGD

>>>
Dodano 20.12.2013
Zakończenie naboru VII

Szanowni Państwo

Informujemy, że wnioski złożone do naboru VII w okresie 21-10-2013 - 05.11.2013r. zostały przekazane w dniu 19-12-2013r. do Instytucji Wdrażającej.

Lista rankingowa wniosków MP >>>>

Lista rankingowa wniosków OiRW >>>>

>>>
Dodano 09.12.2013
II Posiedzenie Rady do naboru VII

Szanowni Państwo

Informujemy, że II Posiedzenie Rady dotyczące ponownej oceny wniosków w stosunku do operacji, co do których wpłynęły odwołania w ramach działania Małe projekty - odbędzie się 17 grudnia 2013r. o godz.: 17:00 w Biurze LGD "Partnerstwo Sowiogórskie" ul. Główna 83 w Jugowie.

                                                                                           Przewodniczący Rady

>>>
Dodano 21.11.2013
Listy wybranych wniosków

Szanowni Państwo

W dniu 20 listopada 2013r. odbyło się Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach VII naboru wniosków, zakończonego w dniu 05-11-2013r.

Poniżej przedstwiamy wyniki dla poszczególnych działań:

Lista rankingowa dla działania:

Lista rankingowa wniosków dla działania:

 

>>>
Dodano 12.11.2013
Posiedzenie Rady LGD 20-11-2013

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że Posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków z zakończonego w dniu 05-11-2013r. naboru odbędzie się 20-11-2013r. (środa) o godz. 17:00 w Biurze LGD "Partnerstwo Sowiogórskie" w Jugowie przy ul. Głównej 83.

                                                                                   Przewodniczący Rady

 

>>>
Dodano 05.11.2013
Zamknięcie konkursu

Szanowni Państwo

Informujemy, że w ramach bieżącego konkursu przyjęto ogółem 14 wniosków, w tym:

 •  2 wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi”,

lista złożonych wniosków    >>> pobierz

 • 12 wniosków o przyznanie pomocy Oś 4 Leader w ramach PROW 2007 – 2013 Działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

lista złożonych wniosków    >>> pobierz

>>>
Dodano 16.10.2013
Zakończenie naboru VI - przekazanie wniosków

Szanowni Beneficjenci

Informujemy, że procedura oceny i wyboru wniosków dla naboru VI została zakończona. Wnioski o dofinansowanie w ramach operacji:

 • które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3,
  ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych Projektów”
 • które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
  311Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

zostały wybrane na mocy uchwał Posiedzenia Rady w dn. 16-09-2013r.

Wnioski w ramach działania

 • które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
  312
  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

w stosunku co do których zostały złożone odwołania - po ponownej ocenie Rady

zostały wybrane na mocy uchwał Posiedzenia Rady w dn. 14-10-2013r.

 Lista wniosków sporządzonych w ramach operacji:

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej >>> pobierz

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw >>> pobierz

Małe projekty >>>pobierz 

Wnioski wraz z dokumentacją zostały przekazane do Instytucji Wdrażających w dniu 16-10-2013r.

Małe projekty:

- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

   Departament Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Wydział Obszarów Wiejskich

   Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu;

  ul. Giełdowa 8; 50 - 438 Wrocław

 

>>>
Dodano 14.10.2013
Szkolenie dla Beneficjentów 17-10-2013r. godz. 10:00 Jugów

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że wcześniej ogłoszone szkolenie dla Beneficjentów odbędzie się w siedzibie LGD "Partnerstwo Sowiogórskie" w Jugowie

przy ul. Głównej 83

I piętro

                                                       Biuro LGD

 

>>>
Dodano 03.10.2013
Bezpłatne szkolenie 17.10.2013r.

              Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” w związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków (od 21.10.2013r. do 05.11.2013r.) na Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, tj. na operacje:

- które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych Projektów”

- które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” informuje o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dla potencjalnych beneficjentów

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA:

17 PAŹDZIERNIK 2013 ROKU GODZ. 10:00

Biuro „Partnerstwa Sowiogórskiego”

ul. Główna 83, 57 - 430 Jugów

Biuro czynne: pn – pt w godz. 7.30 – 15.30

Tel/fax.: 74 87 16 150

LGD „Partnerstwo Sowiogórskie zastrzega sobie zmianę miejsca przeprowadzenia szkolenia w zależności od ilości chętnych uczestników, o czym poinformuje na stronie internetowej www.partnerstwo.sowiogorskie.pl najpóźniej 15 października 2013r. do godz. 12:00

Szkolenie skierowane jest dla potencjalnych wnioskodawców celem zapoznania ze specyfikacją i zagadnieniami dotyczącymi przygotowania i rozliczania wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji: Małe projekty oraz Odnowa i rozwój wsi.

Zainteresowanych udziałem prosimy o obowiązkowe wypełnienie formularza deklaracji uczestnictwa.

TERMIN I TRYB SKŁADANIA DEKLARACJI:

14 październik 2013 roku do godz. 12:00

Za pośrednictwem formularza >>>> pobierz formularz deklaracji uczestnictwa

 • na nr fax.: 74 87 16 150
 • na adres e-mail: iweta.glod@partnerstwo.sowiogorskie.pl

PROGRAM SZKOLENIA: >>> pobierz program (PDF)

10:00 – 10:10 – Przywitanie i omówienie programu;

10:10 – 10:30 – Co to jest Leader, LGD i LSR, w ramach PROW 2007-2013;

10:30 – 11:00 – Lokalna Strategia Rozwoju – „Małe projekty” a cele oraz         przedsięwzięcia, lokalne kryteria wyboru operacji, harmonogram konkursów;

11:00 – 11:30 – Lokalna Strategia Rozwoju – „Odnowa i rozwój wsi” a cele oraz przedsięwzięcia, lokalne kryteria wyboru operacji, harmonogram konkursów;

11:30 – 11:45 – przerwa;

11:45 – 12:45 – Zasady i reguły wsparcia dla operacji „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty” - Beneficjenci, Warunki i tryb przyznania pomocy, Koszty kwalifikowane oraz niekwalifikowane, Wysokość dofinansowania;

12:45 – 13:45 – Omówienie zakresu zadań możliwych do sfinansowania w ramach operacji „małe projekty” oraz „odnowa i rozwój wsi”; Omówienie najważniejszych zasad dotyczących rozliczanie projektów – konstrukcja wniosku o płatność, zasady opisywania rachunków, etc.

13:45 – 14:00 – przerwa;

14:00 – 16:30 – Warsztaty i konsultacje – omówienie formularzy wniosku dla operacji „Odnowa i rozwój wsi oraz Małe projekty”, omówienie załączników oraz jego wypełnianie – omówienie najczęściej popełnianych błędów, konsultacje pomysłów na operacje w ramach operacji „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty”;

16:30 – zakończenie szkolenia.

>>>
Dodano 26.09.2013
VII konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy 21.10.2013-05.11.2013

            Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” działającego na terenie gmin: Głuszyca, Nowa Ruda, Stoszowice, Walim w ramach działania 4.1/413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

OGŁASZA KONKURS

na składanie wniosków o przyznanie pomocy na następujące operacje:

1. które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

„Odnowa i rozwój wsi”, limit dostępnych środków: 695 881,19 złotych

2. które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw.

Małe projekty, limit dostępnych środków: 243 271,85 złotych;

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

od 21.10.2013r. do 05.11.2013r. do godz. 14:00

Zakres tematyczny operacji, które mogą być dofinansowane w ramach niniejszego naboru muszą mieścić się w zakresie przynajmniej jednego z celów LSR o następujących numerach oraz odpowiadających im przedsięwzięciom i celom ogólnym:

Cel ogólny

1: Inicjowanie, wspieranie i podejmowanie wspólnych działań służących poprawie infrastruktury regionu zwłaszcza turystycznej, technicznej i społecznej. Cele szczegółowe:

1.1. Rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej powodujący wzrost dochodów w regionie.

1.2. Funkcjonowanie infrastruktury społecznej dostosowane do potrzeb aktywności lokalnej. Cel ogólny

5: Tworzenie w regionie miejsc i warunków do rozwoju i do zamieszkania ludzi młodych i aktywnych. Cele szczegółowe:

5.2. Rozwój produktów i usług lokalnych opartych o zasoby regionu

MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze „Partnerstwa Sowiogórskiego”;

ul. Główna 83,

57 - 430 Jugów w godz. 9.00 – 14.00

Tel./fax.: 74 87 16 150

UWAGA!

Prosimy o składanie wniosków w następującej formie:

1. Oryginał wniosku z wersją elektorniczną dla Instytucji Wdrażającej

2. Kopia wniosku z wersją elektroniczną dla LGD

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ DOKUMENTY KONKURSOWE:

formularze wniosków, instrukcje wypełniania wniosków, wykaz niezbędnych dokumentów, a także kryteria wyboru operacji dostępne są:

 • w siedzibie LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”,
 • na stronie internetowej www.partnerstwo.sowiogorskie.pl (w zakładce Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju > Dokumentacja do pobrania dla naboru VII), a także na stronach internetowych Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

1. Operacja musi być zgodna z:

- warunkami wsparcia w ramach LSR

- co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR

- co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR

2. Operacja musi uzyskać w ramach oceny na zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru:

- co najmniej 8 pkt. w przypadku działania Małe projekty

– co najmniej 5 pkt. w przypadku działania „Odnowa i rozwój wsi”

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

>>>
Dodano 17.09.2013
Zmiana adresu siedziby LGD "Partnerstwo Sowiogórskie"

Szanowni Państwo

            Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" informuje, iż z dniem 16-09-2013r. na mocy uchwały nr 8/2013 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia siedziba Stowarzyszenia mieści się przy

ul. Głównej 83, 57-430 Jugów.

>>>
Dodano 11.09.2013
Zapraszamy na Święto Sowiogórskiej Wsi

       Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" oraz

Centrum Kultury - MBP w Głuszycy zapraszają na

Święto Sowiogórskiej wsi w dniu

14 września 2013r. (sobota) od godz. 15:00 do godz. 20:00

miejsce: boisko w Kolcach

W programie:

 • degustacja i konkurs lokalnych potraw
 • turniej sołectw
 • bezpłatne atrakcje dla dzieci - Westernowe Miasteczko
 • zabawa taneczna

 

 

>>>
Dodano 09.09.2013
Posiedzenie Rady LGD

Sznowni Państwo

Informujemy, iż Posiedzenie Rady LGD "Partnerstwo Sowiogórskie" dotyczące oceny wniosków zakończonego w dn. 02-09-2013r. naboru odbędzie się w dniu 16-09-2013r.
o godz. 16:00 w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu przy ul. Kościuszki 2.

                                                                                       Przewodniczący Rady

>>>
Dodano 09.09.2013
Walne Zebranie Czlonków LGD 16-09-2013

Szanowni Państwo

Informujemy, iż Walne Zebranie Członków LGD "Partnerstwo Sowiogórskie" odbędzie się w dniu 16-09-2013r. o godz. 15:45 w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu;
ul. T. Kościuszki 2

                                                                                      Zarząd

 

>>>
Dodano 09.09.2013
Biuro nieczynne 09-10.09.2013

Szanowni Państwo

Infrormujemy, że w dniach 09-10.09.2013r. Biuro LGD będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

 

>>>
Dodano 02.09.2013
Zamknięcie konkursu

Szanowni Państwo

Informujemy, że w ramach bieżącego konkursu przyjęto ogółem 22 wnioski,w tym:

 •  3 wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

lista złożonych wniosków >>>> pobierz

 • 3 wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

lista złożonych wniosków >>>> pobierz

 • 16 wniosków o przyznanie pomocy Oś 4 Leader w ramach PROW 2007 – 2013 Działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

lista złożonych wniosków >>>> pobierz

                                                                                                 Zarząd LGD

>>>
Dodano 27.08.2013
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

        Uprzejmie informujemy, że w dniu 04-09-2013r. w Biurze LGD przy ul. Głównej 83 w Jugowie o godz. 17:00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie".

                                                                                            Zarząd LGD

 

>>>
Dodano 13.08.2013
Sowiogórskie warsztaty artystyczne. „ Graj, śpiewaj i tańcz „ .

      Od 25 lipca do 23 sierpnia zgodnie z harmonogramem w Jemnej oraz Srebrnej Górze odbywają się warsztaty bębniarskie oraz warsztaty tańca break-dance.

Do udziału zapraszamy wszystkie chętne dzieci oraz młodzież.

Działanie składa się z dwóch odrębnych warsztatów:

„Bębniarskich” i tańca „Break –Dance”.

Tematem przewodnim warsztatów jest gra i zabawa na instrumentach perkusyjnych jak i kultura Break- Dance ( taniec, muzyka ).

Uczestnicy warsztatów ”Bębniarskich” mają okazję do zaznajomienia się z różnego rodzaju instrumentami perkusyjnymi tj. Djembe, Conga, Surdo itp. oraz z technikami gry na tych instrumentach. Dzieci i młodzież podczas warsztatów trenują różne rytmy. Zajęcia kształtują w uczestnikach poczucie rytmu, a wspólne granie zintegruje grupę.

Podczas trwania warsztatów ”Break-Dance” uczestnicy mają okazję nauczyć się podstawowych kroków tego tańca tj. TopRock, Six Stap, Freze, Indiana Stap oraz spróbować swoich sił wokalnie w tzw. BitBox (naśladowanie instrumentów i różnych odgłosów aparatem mowy).

W podsumowaniu – ostatniego dnia warsztatów planujemy wspólne gry, robienie dużych mydlanych baniek, malowanie twarzy najmłodszym uczestnikom, wspólną zabawę i wnioski.

 

Program/ harmonogram:

25.07.2013 r. czwartek- godz. 16:00-19:00 • warsztaty bębniarskie w miejscowości Jemna • warsztaty Break-Dance w Srebrnej Górze

26.07.2013 r. piątek – godz. 16:00-19:00 • warsztaty bębniarskie w Jemnej • warsztaty Break-Dance w Srebrnej Górze

01.08.2013 r. czwartek – godz. 16:00-19:00 • warsztaty bębniarskie w Jemnej • warsztaty Break- Dance w Srebrnej Górze

02.08.2013 r. piątek - godz. 16:00-19:00 • warsztaty bębniarskie w Jemnej • warsztaty Break-Dance w Srebrnej Górze

08.08.2013 r. czwartek – godz. 16:00-19:00 • warsztaty bębniarskie w Jemnej • warsztaty Break-Dance w Srebrnej Górze

09.08.2013 r. piątek – godz. 16:00-19:00 • warsztaty bębniarskie w Jemnej • warsztaty Break-Dance w Srebrnej Górze

13.08.2013 r. wtorek – godz. 16:00-19:00 • warsztaty bębniarskie w Jemnej

14.08.2013 r. środa – godz. 16:00-19:00 • warsztaty bębniarskie w Jemnej

16.08.2013 r. piątek – godz. 16:00-19:00 • warsztaty Break-Dance w Srebrnej Górze

17.08.2013 r. sobota – godz. 16:00-19:00 • warsztaty Break-Dance w Srebrnej Górze

22.08.2013 r. czwartek – godz. 16:00-19:00 • warsztaty bębniarskie w Jemnej • warsztaty Break-Dance w Srebrnej Górze

23.08.2013 r. piątek- godz. 16:00-19:00 • warsztaty bębniarskie w Jemnej , podsumowanie , wspólne granie i zabawa • warsztaty Break – Dance w Srebrnej Górze, podsumowanie , wspólna zabawa

>>>
Dodano 26.07.2013
BIURO LGD "Partnerstwo Sowiogórskie" nieczynne od dnia 29.07.2013

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że Biuro LGD "Partnerstwo Sowiogórskie" będzie czynne

od dnia 12 sierpnia 2013r.

pod nowym adresem:

ul. Główna 83, 57-430 Jugów

                                                                                                  Prezes LGD

>>>
Dodano 26.07.2013
Głosy poparcia dla Związku Stowarzyszeń "Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD"

Szanowni Państwo

Prosimy o głosy poparcia dla stanowiska Związku Stowarzyszeń „Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD” z dnia 8 lipca 2013 r. Dolnośląskie Lokalne Grupy Działania (LGD) w którym wnosimy o uwzględnienie na poziomie regionalnym w projekcie RPO na lata 2014-2020 oddzielnej Osi Priorytetowej dla Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność umożliwiającej realizację wielofunduszowych Lokalnych Strategii Rozwoju na terenie Dolnego Śląska.

Treść stanowiska >>>>

 

>>>
Dodano 03.07.2013
VI konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy 19.08-02.09.2013

          Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” działającego na terenie gmin: Głuszyca, Nowa Ruda, Stoszowice, Walim w ramach działania 4.1/413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

OGŁASZA KONKURS (treść ogłoszenia)

na składanie wniosków o przyznanie pomocy na następujące operacje:

1. które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,

limit dostępnych środków: 100 000,00 złotych;

2. które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,

limit dostępnych środków: 385 000,00 złotych;

3. które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe projekty,

limit dostępnych środków: 400 000,00 złotych;

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 19.08.2013r. do 02.09.2013r.

MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze „Partnerstwa Sowiogórskiego”:

ul. Główna 83

57 - 430 JUGÓW

w godz. 9.00 – 14.00

Tel./fax.: 74 87 16 150

UWAGA!

Prosimy o składanie wniosków w następującej formie:

1. Oryginał wniosku z wersją elektorniczną dla Instytucji Wdrażającej

2. Kopia wniosku z wersją elektroniczną dla LGD

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ DOKUMENTY KONKURSOWE:

formularze wniosków, instrukcje wypełniania wniosków, wykaz niezbędnych dokumentów, a także kryteria wyboru operacji dostępne są:

 • w Biurze LGD „Partnerstwo Sowiogórskie” (Tel./fax.: 74 87 16 150)
 • na stronie internetowej www.partnerstwo.sowiogorskie.pl w zakładce Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju >> dokumenty do pobrania (zobacz - VI nabór 08/2013),
 • a także na stronach internetowych Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl (w przypadku operacji z pkt. 1 i 2)

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

1. Operacja musi być zgodna z:

- warunkami wsparcia w ramach LSR

- co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR

- co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR

2. Operacja musi uzyskać w ramach oceny na zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru:

- co najmniej 8 pkt. w przypadku działania Małe projekty

– co najmniej 6 pkt. w przypadku działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

**********************************************************************

>>>
Dodano 03.06.2013
Zapraszamy na relację z imprez - Nowa Ruda

Skiba i Zaczyńska wygrali z wiatrem

Zimny i bardzo mocny wiatr przywitał uczestników drugiego, tegorocznego marszu z cyklu „Sowiogórski Nordic Walking”. Ku zaskoczeniu organizatorów, pomimo bardzo nieprzyjemnych warunków atmosferycznych, na starcie zawodów zjawiło się 61 zawodników i zawodniczek, czyli więcej niż dwa tygodnie wcześniej.

Wizyta wiceprezydenta EVAA Pana Jerzego Krauze oraz delegata ds. biegów górskich Pana Josepa Antentasa z Barcelony

czytaj więcej >>>

>>>
Dodano 29.05.2013
Świeto Twierdzy - Srebrna Góra

            Serdecznie zapraszamy na kolejną rekonstrukcję historycznej bitwy o Srebrną Górę. W programie: jarmark forteczny, zwiedzanie obozu, spektakl teatralny, koncert muzyczny na zakończenie pokaz sztucznych ogni. Zapraszamy również do zapoznania się z materiałami z lat poprzednich: http://www.stoszowice.pl/

>>>
Dodano 28.05.2013
Mieszkam na wsi - Zagórze Śląskie

Szanowni Państwo

                    Zapraszamy do obejrzenia programu telewizyjnego pt.: "Mieszkam na wsi" emitowanego w TVP Info w dniu 23-05-2013r. Przedstawiamy Zagórze Śląskie widziane oczami władz, inwestorów oraz mieszkańców i turystów. Poznajmy plany na przyszłość
i dbajmy o teraźniejszość.

OGLĄDAJ odcinek >>>>

>>>
Dodano 24.05.2013
Josep Maria Antentas z Barcelony w Ludwikowicach Kłodzkich

Szanowni Państwo

         W dniach 24-26 maja 2013 w Ludwikowicach Kłodzkich CK Gminy Nowa Ruda będzie gościło delegata Europejskiego Stowarzyszenia Weteranów Lekkiej Atletyki (EVAA) – Pana Josepa Marię Antentasa z Barcelony. Jest on ekspertem EVAA do spraw biegów górskich i ultra długich. Przybędzie także Wiceprezydent Europejskiego Stowarzyszenia Weteranów Lekkiej Atletyki – Pan Jerzy Krauze. W trakcie wizyty obu Panów odbędą się spotkania techniczne, ocena trasy, omówienie przygotowań, bazy turystycznej, możliwości dojazdu europejskich sportowców etc, związanych z organizacją Mistrzostw Europy Weteranów w Biegach Górskich w roku 2014 w Ludwikowicach Kłodzkich.

więcej informacji:

>>>
Dodano 24.05.2013
Z wizytą u Partnera Projektu Współpracy

            W dniu 21 maja 2013r. przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" udali się z wizytą do partnera Projektu Współpracy - Lokalnej Grupy Działania "Ujście Baryczy" z/s w Górze.

W ramach projektu na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju, tj. na terenie Gmin: Głuszyca, Nowa Ruda, Walim i Stoszowice powstanie łącznie około 16 zagospodarowanych miejsc wypoczynku, przeznaczonych zarówno dla mieszkańców jak i turystów odwiedzających nasz region. Zadanie będzie miało na celu również promocję największych atrakcji turystycznych współpracujących ze sobą Gmin.

>>>
Dodano 24.05.2013
Warsztaty fotograficzne – POLAROID - UWAGA KONKURS FOTOGRAFICZNY

         „Dlaczego nie widać ich od razu?” to pytanie zadane przez córkę Jennifer do swojego ojca (Edwina Landa) zainicjowało powstanie jednego z najbardziej niezwykłych aparatów, tzw. Polaroida.

Niezwykłość aparatu typu Polaroid bierze się stąd, że zdjęcie, które zrobimy, można obejrzeć niemal od razu. Ponadto każde zdjęcie jest unikatowym obrazem, który wyróżnia się plastyką, formatem i klimatem.

              Stowarzyszenie Nowinart, skupiające artystów i profesjonalnych fotografików, postanowiło wykorzystać tę oryginalną technikę i urządzenia przy prowadzeniu warsztatów z fotografii. W darmowych i otwartych spotkaniach uczestnicy zmierzą się
z takimi tematami jak architektura i krajobraz, dokument, portret, a także będą mogli poznać artystyczny wymiar fotografii oraz dowiedzieć się, co to jest fotografia wielkoformatowa.

Regulamin konkursu i więcej informacji

>>>
Dodano 22.05.2013
TARGI TURYSTYKI WEEKENDOWEJ CHORZÓW 2013

           LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Partnerstwo Sowiogórskie w dniach 17 – 19 maja 2013r. dzięki uprzejmości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego uczestniczyła w Targach Turystyki Weekendowej „Atrakcje Regionów” w Chorzowie. Przedstawicielami LGD Partnerstwa Sowiogórskiego byli pracownicy Parku Fortecznego w Srebrnej Górze oraz Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, reprezentujący Zamek Grodno i Sztolnie Walimskie. Targi wypadły znakomicie. Bardzo dobra organizacja, świetnie dobrane miejsce (hala wystawowa Kapelusz w Parku Śląskim) i ogrom ludzi zapewne sprawią, że w sezonie turystycznym, który niedawno się rozpoczął - nie zabraknie Ślązaków odwiedzających nasze atrakcje. Oczywiście należy wspomnieć, że do promocji terenu przyczynili się w znaczniej mierze właściciele gospodarstw agroturystycznych, pensjonatów i ośrodków wypoczynkowych z terenu Gminy Walim. Dziękujemy za pyszny chleb z „tłustym” (jak mówią Ślązacy) oraz za drożdżówki i inne smakołyki, a także gadżety promocyjne. W szczególności podziękowania składamy dla: Baru „Pod przełęczą”, Ośrodka wypoczynkowego „Rzeczka”, Zajazdu „Hubert”, „Karczma Góralska”, Agroturystyk: „Dom pod karpiem”, „Michałówka”, „Biała Sowa” oraz dla Pałacu Jugowice

więcej

>>>
Dodano 07.05.2013
Małe projekty - ostateczna lista operacji

Szanowni Beneficjenci

Informujemy, że procedura oceny i wyboru wniosków dla naboru V została zakończona. Wnioski o dofinansowanie w ramach operacji:

 • Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3,
  ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych Projektów”

zostały wybrane na mocy uchwał Posiedzenia Rady w dn. 06-05-2013r.

 

Lista wniosków sporządzonych w ramach operacji:

Małe projekty >>>pobierz 

Wnioski wraz z dokumentacją zostaną przekazane do Instytucji Wdrażającej w dniu 08-05-2013r.

Informujemy również, iż kolejny nabór planowany jest w miesiącu wrześniu 2013r.

>>>
Dodano 30.04.2013
02-05-2013 Biuro LGD nieczynne

Szanowni Beneficjenci

Uprzejmie informujemy, że Biuro LGD w dniu 02-05-2013r. (czwartek) będzie nieczynne.

 

>>>
Dodano 29.04.2013
II Posiedzenie Rady LGD "Partnerstwo Sowiogórskie"

Szanowni Wnioskodawcy

Informujemy, że II Posiedzenie Rady LGD "Partnerstwa Sowiogórskiego" dotyczące rozpatrzenia odwołań złozonych w stosunku do oceny wniosków wg lokalnych kryteriów wyboru w ramach działania Małe projekty odbędzie się w dniu 06-05-2013r. o godz. 16:00 w Centrum Rekreacyjno - Konferencyjnym "Harenda" ul. Kasprowicz 34, 57-450 Ludwikowice Kłodzkie.

>>>
Dodano 17.04.2013
Lista rankingowa dla Małych projektów

Szanowni Beneficjenci

Informujemy, iż wnioski o dofinansowanie w ramach operacji:

 • Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3,
  ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych Projektów”

zostały wybrane na mocy uchwał Posiedzenia Rady w dn. 15-04-2013r.

W ramach piątego naboru zorganizowanego przez LGD przyjęto łącznie 12 wniosków,
z czego na mocy podjętych uchwał 6 wniosków zostało wybranych do finansowania.

Lista rankingowa wniosków sporządzonych w ramach operacji:

Małe projekty >>>pobierz

>>>
Dodano 09.04.2013
Sowiogórska Majówka z ceramiką w Twierdzy Srebrna Góra – warsztaty ceramiczne

 

                   Projekt pod nazwą "Sowiogórska Majówka z ceramiką w Twierdzy Srebrna Góra - warsztaty ceramiczne", swoje miejsce będzie miał w Pracowni ceramiki i rzeźby na terenie Fortu Donjon w Twierdzy Srebrna Góra. Zgodnie z tytułem projektu warsztaty odbywać się będą w maju 2013 roku.

Oferta projektu, kierowana jest do osób parających się rzemiosłem artystycznym, sztuką, oraz własnym rozwojem w dziedzinie sztuk plastycznych, jak również wszystkich zainteresowanych warsztatami w pracowni ceramicznej. Projekt będzie angażował przede wszystkim szkoły, a zatem jej odbiorcami będą lokalne grupy dzieci i młodzieży. Kolejną szczególną grupą, do której projekt jest adresowany są kobiety, ponieważ warsztaty ceramiczne rozbudzają potencjał artystyczny , który często drzemie w Paniach i wzbogaciłyby ich działalność (zapraszam koła gospodyń wiejskich).

>>>
Dodano 08.04.2013
Posiedzenie Rady LGD

Szanowni Beneficjenci

              Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" informuje,
że Posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach V konkursu
o przyznanie pomocy w ramach działania Małe projekty - odbędzie się 15 kwietnia 2013r. o godz. 17:00 w Fortecznym Parku Kulturowym w Srebrnej Górze.

>>>
Dodano 29.03.2013
Biuro nieczynne w dniu 02-04-2013

 Szanowni Państwo

Informujemy, że w dniu 02-04-2013r. (wtorek) Biuro LGD "Partnerstwa Sowiogórskiego" bedzie nieczynne.

>>>
Dodano 28.03.2013
Świąteczne Życzenia

                  Zdrowych, pogodnych Świat Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz Wesołego Alleluja!

                                                  Zarząd LGD oraz Biuro LGD "Partnerstwo Sowiogórskie"

 

>>>

ZAKOŃCZENIE KONKURSU

               W dniu 27.03.2013r. zakończono konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji: które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe projekty W ramach konkursu przyjęto ogółem 12 wniosków na łączną kwotę 370 802,41 zł. 

Lista złożonych wniosków  >>> pobierz

************************************************************

************************************************************

Szanowni Państwo

                Zapraszamy do lektury nowego wydania Biuletynu SOWIOgórskiego promującego nasz obszar.

                                     Pobierz BIULETYN >>>>>>>>>>

 

Dodano 19.03.2013
Zimowa Amatorska Liga Siatkówki zakończona

          Na zakończenie rozgrywek Zimowej Amatorskiej Ligi Siatkówki spotkały się ze sobą zespoły Porywaczy Ciał i Bezimiennych. Zgodnie z przewidywaniami lider wygrał gładko 3:0 (25:19, 25:16, 25:16), kończąc tym samym ligę bez porażki. Po meczu odbyła się ceremonia wręczenia nagród dla poszczególnych zespołów. Wszystkie ekipy otrzymały piłki siatkowe, pamiątkowe medale, dyplomy, ceramiczne statuetki sowy oraz talony na małe co nieco w Pubie Max. Na zwycięzców - Porywaczy Ciał - czekała nagroda główna, ufundowana przez wójta Sławomira Karwowskiego. Był to kilkudniowy, wakacyjny wyjazd dla całej drużyny do zaprzyjaźnionej gminy Giżycko. Podczas pobytu na Mazurach sportowcy oprócz odpoczynku i zwiedzania będą mieli także do rozegrania kilka spotkań siatkarskich, w tym rewanżowe mecze z drużyną Wicher Wilkasy, która niedawno gościła w gminie Nowa Ruda. Dodatkową nagrodą ufundowaną przez wójta był komplet strojów sportowych dla triumfatorów ligi. Organizatorzy ligi nie zapomnieli także o sędziach (H. Kozaczka, E. Kozłowicz, R. Górski, R. Terlecki, J. Zieliński) oraz przedstawicielach mediów (T. Daszkiewicz, T. Druciak), którzy z rąk dyrektora Centrum Kultury Piotra Postrożnego także otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy.

>>>
Dodano 19.03.2013

           W minioną niedzielę (17 marca) sala widowiskowa Centrum Kultury w Ludwikowicach Kłodzkich niemal pękała w szwach, a to wszystko za sprawą zorganizowanej po raz 17-sty Sowiogórskiej Wystawy Stołów Wielkanocnych. Swoje arcydzieła w postaci ozdób świątecznych, dekoracji, palm wielkanocnych a także różnorodnych potraw zaprezentowały Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Nowa Ruda. Dołączyły do nich stoły wielkanocne wykonane przez Zespół Szkół Agrotechnicznych z Bożkowa oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Nowej Rudy.

>>>
Dodano 15.03.2013
SOWIOGÓRSKI MISTRZ JAJA

Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu zaprasza na kulinarny konkurs wielkanocny Sowiogórski Mistrz Jaja w dniu 21 marca 2013r. o godz. 12:00

 

>>>
Dodano 04.03.2013
Szkolenie 05-03-2013

Szanowni Państwo

Informujemy, że szkolenie planowane na dzień 05-03-2013 r. (WTOREK - godz. 10:00) dotyczące Małych projektów odbędzie się w siedzibie LGD "Partnerstwo Sowiogórskie" przy ul. Kasprowicza 47 w Ludwikowicach Kłodzkich.

                                                                                               Biuro LGD

>>>
Dodano 20.02.2013
ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU

           Informujemy, iż od dnia 31.01.2013r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, które będzie obowiązywało Wnioskodawców od marcowego naboru.

Najważniejsze zapisy dotyczące Beneficjentów Małych projektów to min.:

• Zmiana wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 wynosi obecnie 200 tyś. złotych na jednego beneficjenta, z tym że w przypadku beneficjenta, który może ubiegać się o pomoc finansową w ramach działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17 i 18 ustawy (17) różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej; 18) tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw) limit ten wynosi 50 tys. złotych na jednego beneficjenta

• Zmiana wysokości pomocy przyznanej na realizację jednego małego projektu, która nie może być wyższa niż 50 tyś. złotych

>>>
Dodano 20.02.2013
Bezpłatne szkolenie - Małe projekty

                Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” w związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków (11.03.2013r. do 27.03.2013r.) na Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, tj. na operacje: - które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych Projektów” informuje o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dla potencjalnych beneficjentów oraz obecnych wnioskodawców.

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA: 5 MARCA 2013 ROKU GODZ. 10:00

Biuro „Partnerstwa Sowiogórskiego”

ul. Kasprowicza 47,57 - 450 Ludwikowice Kłodzkie

Biuro czynne: pn – pt w godz. 7.30 – 15.30

Tel/fax.: 74 87 16 150

LGD „Partnerstwo Sowiogórskie zastrzega sobie zmianę miejsca przeprowadzenia szkolenia w zależności od ilości chętnych uczestników, o czym poinformuje na stronie internetowej najpóźniej 4 marca 2013r. do godz. 12:00

Szkolenie skierowane jest dla wnioskodawców celem zapoznania ze specyfikacją i zagadnieniami dotyczącymi przygotowania i rozliczania wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji: Małe projekty.

Zainteresowanych udziałem prosimy o wypełnienie formularza deklaracji uczestnictwa.

TERMIN I TRYB SKŁADANIA DEKLARACJI: 4 marca 2013 roku do godz. 10.00

PROGRAM SZKOLENIA : >>> pobierz program (PDF)

10:00 – 10:10 – Przywitanie i omówienie programu;

10:10 – 10:30 – Co to jest Leader, LGD i LSR, w ramach PROW 2007-2013;

10:30 – 11:00 - Lokalna Strategia Rozwoju – „małe projekty” a cele oraz przedsięwzięcia, lokalne kryteria wyboru operacji, harmonogram konkursów;

11:00 – 12:00 - Zasady i reguły wsparcia dla operacji „małe projekty” - Beneficjenci, Warunki i tryb przyznania pomocy, Koszty kwalifikowane oraz niekwalifikowane, Wysokość dofinansowania;

12:00 – 12:15 – przerwa;

12:15 – 13:00 – Omówienie zakresu zadań możliwych do sfinansowania w ramach operacji „małe projekty”;

13:00 – 13:45 - Omówienie najważniejszych zasad dotyczących rozliczania projektów – konstrukcja Wniosku o płatność, zasady opisywania rachunków, etc.; 13:45 – 14:00 – przerwa;

14:00 – 16:30 – Warsztaty i konsultacje – omówienie formularzy wniosku dla operacji „małe projekty”, omówienie załączników oraz jego wypełnianie – omówienie najczęściej popełnianych błędów przy realizacji i rozliczaniu projektów, konsultacje pomysłów na operacje w ramach „małych projektów”;

16:30 – zakończenie szkolenia.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, koszty dojazdu pokrywa uczestnik.

>>>
Dodano 11.02.2013
V konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy 11.03-27.03.2013r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” działającego na terenie gmin: Głuszyca, Nowa Ruda, Stoszowice, Walim w ramach działania 4.1/413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

OGŁASZA KONKURS

na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje:

1. które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe projekty,

limit dostępnych środków: 200 000,00 złotych;

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 11.03.2013r. do 27.03.2013r.

MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze „Partnerstwa Sowiogórskiego”; ul. Kasprowicza 47, 57 - 450 Ludwikowice Kłodzkie w godz. 9.00 – 14.00

Tel./fax.: 74 87 16 150

UWAGA!

Prosimy o składanie wniosków w następującej formie:

1. Oryginał wniosku z wersją elektorniczną dla Instytucji Wdrażającej

2. Kopia wniosku z wersją elektroniczną dla LGD

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ DOKUMENTY KONKURSOWE:

formularze wniosków, instrukcje wypełniania wniosków, wykaz niezbędnych dokumentów, a także kryteria wyboru operacji dostępne są:

 • w siedzibie LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”,
 • na stronie internetowej www.partnerstwo.sowiogorskie.pl w zakładce Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju >> dokumenty do pobrania (zobacz - V nabór 10/2012),
 • a także na stronach internetowych Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

 Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

1. Operacja musi być zgodna z:

- warunkami wsparcia w ramach LSR

- co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR

- co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR

2. Operacja musi uzyskać w ramach oceny na zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru co najmniej 8 pkt.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

**************************************************************************

>>>
Dodano 11.12.2012
Zakończono procedurę wyboru wniosków IV konkursu 10/2012

Szanowni Beneficjenci

W dniu 11 grudnia 2012r. odbyło się II Posiedzenie Rady dotyczące rozpatrzenia odwołań i ustalenia ostatecznych list operacji wybranych do finansowania w ramach poszczególnych działań.

Na mocy podjętych uchwał z dnia 8 listopada 2012r. oraz 11 grudnia 2012r. sporządzone zostały stosowne listy, ktore wraz z wnioskami o przyznanie pomocy w dniu 12.12.2012r. zostaną przekazane do właściwych Instytucji Wdrażających:

1. Małe projekty oraz Odnowa i rozwój wsi 

- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

   Departament Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Wydział Obszarów Wiejskich

   Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław

2. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu;

  ul. Giełdowa 8; 50 - 438 Wrocław

I. Lista operacji: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw >>> pobierz

II. Lista operacji: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej >>> pobierz

III. Lista operacji: Odnowa i rozwój wsi >>> pobierz

IV. Lista operacji: Małe projekty >>> pobierz

>>>
Dodano 03.12.2012
Posiedzenie Rady LGD 11-12-2012

Informujemy, iż w dniu 11-12-2012 o godz. 16:00 w Biurze LGD odbędzie się Posiedzenie Rady LGD "Partnerstwo Sowiogórskie" dotyczące rozpatrzenia odwołań od oceny wniosków wg lokalnych kryteriów wyboru w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

                                                                             Zarząd

>>>
Dodano 12.11.2012
Biuro LGD nieczynne od 13-11-2012 do 07-12-2012

Informujemy, że Biuro LGD od dnia 13-11-2012 do 07-12-2012r. będzie nieczynne.

W sprawach bardzo pilnych prosimy o przesyłanie korespondencji na adres e-mail: biuro@partnerstwo.sowiogorskie.pl

W pozostałych sprawach prosimy kierowanie korespondecji na adres siedziby:

Biuro LGD "Partnerstwo Sowiogórskie"

ul. Kasprowicza 47

57-450 Ludwikowice Kłodzkie

 

>>>
Dodano 09.11.2012
Listy rankingowe wniosków dla działań 311,312, Odnowa i rozwój wsi oraz MP

Szanowni Beneficjenci

Informujemy, iż wnioski o dofinansowanie w ramach operacji:

1. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312:
   "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

2. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311:
   „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

3. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:
    „Odnowa i rozwój wsi”

4. Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają
    się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych Projektów”

zostały wybrane na mocy uchwał Posiedzenia Rady w dn. 08.11.2012r.

W ramach czwartego naboru zorganizowanego przez LGD przyjęto łącznie 24 wnioski,
z czego na mocy podjętych uchwał 16 wniosków zostało wybranych do finansowania. 

Listy rankingowe wniosków sporządzonych w ramach operacji:

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw >>>pobierz

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej >>>pobierz

Odnowa i rozówj wsi >>> pobierz

Małe projekty >>>pobierz

>>>
Dodano 30.11.2012
Posiedzenie Rady LGD

Szanowni Państwo

Informujemy, iż w dniu 8 listopada 2012 r. o godz. 16:00 w Jugowicach odbędzie się Posiedzenie Rady dotyczace oceny złożonych wniosków w ramach ogloszonego konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy.

                                                                                          Przewodniczący Rady

 

 

>>>
Dodano 30.10.2012
Konkurs zakończony

W dniu 29.10.2012r. zakończono konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji:

1. które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311
    „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

2. które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312
    „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

 3. które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:
    „Odnowa i rozwój wsi”

4. które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe projekty

W ramach konkursu przyjęto ogółem 24 wnioski na łączną kwotę 1 490 690,56 zł.,
w tym:

 •  7 wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej ”

Lista złożonych wniosków >>>pobierz

 • 0 wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 

Lista złożonych wniosków >>>pobierz

 • 14 wniosków o przyznanie pomocy Oś 4 Leader w ramach PROW 2007 – 2013 Działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. 

Lista złożonych wniosków >>>pobierz

 • 3 wnioski o przyznanie pomocy Oś 4 Leader w ramach PROW 2007 – 2013 Działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi”

Lista złożonych wniosków >>>pobierz

>>>
Dodano 08.10.2012
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Szanowni Państwo

Informujemy, iż w dniu 16 października 2012 r. (wtorek) o godz. 16.30 w siedzibie LGD przy ul. Kasprowicza 47 w Ludwikowicach Kłodzkich odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie"

                                                                                                     Zarząd

>>>
Dodano 03.10.2012
Doradztwo dla Beneficjentów

Szanowni Państwo

Biuro LGD "Partnerstwo Sowiogórskie" informuje, iż bezpośrednie doradztwo dla Beneficjentów odbywa się po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (74 87 16 150). Termin wraz z godziną spotkania można ustalić również drogą e-mail pisząc bezpośrednio na adres: iweta.glod@partnerstwo.sowiogorskie.pl, który zostanie potwierdzony również pisemnie przez pracownika Biura.

                                                                                                    Dziękujemy

>>>
Dodano 03.10.2012
Biuro LGD nieczynne w dniach 04-05.10.2012

Biuro Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" będzie nieczynne w dniach 04-05.10.2012r. (czwartek, piątek)

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres biuro@partnerstwo.sowiogorskie.pl

                                                                                  Odpowiemy po 08.10.2012r.

 

>>>
Dodano 11.05.2011
Bieg na Wielką Sowę

14 maja 2011 zapraszamy na I BIEG GÓR SOWICH.

Ten długodystansowy bieg anglosaski będzie miał rangę MISTRZOSTW POLSKI W DŁUGODYSTANSOWYM BIEGU GÓRSKIM, będzie także eliminacjami do Mistrzostw Świata w Słowenii oraz będzie posiadał najwyższą kategorię M - Montrail Ligi Biegów Górskich

Start o godz. 11.00 - boisko przy Europejskim Domu Spotkań Młodzieży w którym mieści się Biuro Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwa Sowiogórskiego" ul. Kasprowicza 47; Ludwikowice Kłodzkie 

Więcej informacji na www.wielkasowa.ocom.pl

>>>
Dodano 10.05.2011
Nasi Beneficjenci podpisują umowy

              Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" otrzymało  od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego kolejną  oficjalną informację o podpisanych umowach z Beneficjentami, którzy za pośrednictwem naszego Stowarzyszenia złożyli wnioski o przyznanie pomocy w roku 2010.

Dla Małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi - zostały zawarte 3 umowy przyznania pomocy na łączną kwotę dofinansowania 69 760,00 zł.

Dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" zostały zawarte 2 umowy przyznania pomocy na łączną kwotę dofinansowania 757 434,00 zł.

Gmina Walim otrzyma dofinansowanie w ramach operacji "Budowa Centrum wsi wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa małego placu zabaw"

Gmina Stoszowice natomiast dofinasuje projekt "Budowa placów zabaw na terenie gminy Stoszowice w miejscowościach Lutomierz, Grodziszcze, Jemna, Żdanów, Rudnica, Budzów i Mikołajków oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Przedborowa". 

 

 

>>>
Dodano 20.04.2011
Szanowni Państwo

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, składamy najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego optymizmu oraz samych sukcesów

 

Zarząd, Rada, Członkowie Stowarzyszenia oraz pracownik Biura

Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie"

>>>
Dodano 20.04.2011
BIURO NIECZYNNE w dniach 21-26.04.2011 oraz 02.05.2011

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” informuje, że w dniach 21-26 kwietnia 2011 oraz 2 maja 2011 Biuro LGD będzie nieczynne.

W powyższych dniach prosimy o przesyłanie zapytań na adres e-mail: biuro@partnerstwo.sowiogorskie.pl

>>>
Dodano 20.04.2011
Podpisanie umowy o przyznanie pomocy na funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania

W dniu 18 kwietnia 2011 roku we Wrocławiu Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" podpisał z Samorządem Województwa Dolnośląskiego Umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"

                                                                                             Zarząd

>>>
Dodano 08.04.2011
Konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” działającego na terenie gmin: Głuszyca, Nowa Ruda, Stoszowice, Walim w ramach działania 4.1/413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

OGŁASZA KONKURS

na składanie wniosków o przyznanie pomocy na następujące operacje:

1. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311:

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

2. Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,

tzw. „Małych Projektów”

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

od 5 maja 2011r. do 20 maja 2011r. do godz. 1200

>>>więcej

>>>
Dodano 08.04.2011
Warsztaty dla Członków Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Sowiogórskie"

19 kwietnia 2011r. (wtorek) o godz. 1400 odbędą się Warsztaty dla Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" poświęcone aktualizacji LSR. Weryfikacji ulegną cele oraz przedsięwzięcia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju, a także opracowane zostaną niezbędne wskaźniki. 

>>>
Dodano 08.04.2011
Bezpłatne szkolenie informacyjno-konsultacyjne: MAŁE PROJEKTY

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogorskie" informuje osoby, które zgłosiły się na bezpłatne szkolenie iformacyjno - konsultacyjne (dotyczące operacji "Małe projekty"), iż odbędzie się ono zgodnie z planem

12 kwietnia 2011r. WTOREK o godz. 1000

w siedzibie Stowarzyszenia, tj. :

ul. Kasprowicza 47,

57-450 Ludwikowice Kłodzkie

(SALA KONFERENCYJNA)

Serdecznie zapraszamy

>>>
Dodano 21.03.2011
BEZPŁATNE SZKOLENIE informacyjno - konsultacyjne:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
w związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków
(od 05.05.2011r. do 20.05.2011r.) na Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju,
tj. na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,

tzw. „Małych Projektów”

informuje o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dla potencjalnych beneficjentów (przedstawicieli organizacji pozarządowych, osób fizycznych, przedsiębiorców oraz przedstawicieli gmin, ośrodków kultury i bibliotek)

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA: 12 KWIETNIA 2011 ROKU GODZ. 1000

Biuro „Partnerstwa Sowiogórskiego” ul. Kasprowicza 47, 57 - 450 Ludwikowice Kłodzkie Biuro czynne: pn – pt w godz. 7.30 – 15.30 Tel/fax.: 74 87 16 150 LGD

„Partnerstwo Sowiogórskie zastrzega sobie zmianę miejsca przeprowadzenia szkolenia w zależności od ilości chętnych uczestników, o czym poinformuje na stronie internetowej www.partnerstwo.sowiogorskie.pl najpóźniej 8 kwietnia 2011r.

więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy

>>>
Dodano 21.03.2011
BEZPŁATNE SZKOLENIE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
w związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków
(od 05.05.2011r. do 20.05.2011r.)
na Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, tj. na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

informuje o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dla potencjalnych beneficjentów (rolnik; jego domownik w rozumieniu przepisów
o ubezpieczeniu społecznym rolników; małżonek rolnika)


TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA: 6 KWIETNIA 2011 ROKU GODZ. 900


Biuro „Partnerstwa Sowiogórskiego” ul. Kasprowicza 47, 57 - 450 Ludwikowice Kłodzkie Biuro czynne: pn – pt w godz. 7.30 – 15.30 Tel/fax.: 74 87 16 150

więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy

>>>
Dodano 19.03.2011
Powstało Głuszyckie Koło Fotograficzne

Z inicjatywy Pana Roberta Janusza oraz Rafała Cechnickiego przy Centrum Kultury powstało Głuszyckie Koło Fotograficzne angażujące swoich uczestników po obu stronach obiektywu.

  

Na początku roku Robert Janusz wyszedł z inicjatywą założenia koła fotograficznego w Głuszyckim Centrum Kultury. Zaczęło się od rozesłania wiadomości do użytkowników różnych portali związanych z fotografią. Na pierwsze spotkanie przyszło kilka osób co potwierdziło, że taka inicjatywa jest potrzebna w Głuszycy.

>>>
Dodano 18.03.2011
Wieczory tematyczne w "Dziupli"

Szanowni Państwo - dla wszystkich, którym brakuje pomysłu na wolny wieczór, dla tych - którzy chcą miło spędzić czas w doborowym towarzystwie, jak również tych - którzy chcą się podzielić swoimi talentami - dla Szachistów, Pań oraz "Wolnych Ptaszków" - proponujemy nowo otwartą RESTAURACJĘ! 

"DZIUPLA" ZAPRASZA

więcej

>>>
Dodano 16.03.2011
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" uprzejmie informuje, iż w dniu 24 marca 2011r. (czwartek) o godz. 17.00 w Biurze LGD przy               ul. Kasprowicza 47 w Ludwikowicach Kłodzkich odbędzie się Walne Zebranie Członków.

>>>
Dodano 14.02.2011
15.02.2011r. oraz 21-25.02.2011r. Biuro LGD nieczynne

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" informuje, iż w dniu 15 lutego 2011r. (wtorek) oraz w dniach 21-25.02.2011r. Biuro LGD będzie nieczynne. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail biuro@partnerstwo.sowiogorskie.pl

>>>
Dodano 13.01.2011
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" uprzejmie informuje, iż w dniu 25 stycznia 2011r. (wtorek) o godz. 16.00 w Biurze LGD przy               ul. Kasprowicza 47 w Ludwikowicach Kłodzkich odbędzie się Walne Zebranie Członków.

>>>
Dodano 05.01.2011
7.01.2011 Biuro LGD nieczynne

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" informuje, iż w dniu 7 stycznia 2011r. Biuro LGD będzie nieczynne. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail biuro@partnerstwo.sowiogorskie.pl

>>>
Dodano 20.12.2010
Wszystkiego dobrego

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy Członkom Stowarzyszenia, Beneficjentom, mieszkańcom obszaru Partnerstwa oraz przyjaciołom naszej LGD życzenia: zdrowia, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń, zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów oraz niech kolejny rok będzie czasem spokoju i realizacji osobistych zamierzeń.

                                                              Zarząd "Partnerstwa Sowiogórskiego"

>>>
Dodano 10.12.2010
24,27 oraz 31.12.2010 Biuro LGD nieczynne

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" informuje, iż w dniach 24,27 oraz 31 grudnia 2010r. Biuro LGD będzie nieczynne. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail biuro@partnerstwo.sowiogorskie.pl

 

>>>
Dodano 22.10.2010
Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" uprzejmie informuje, że w dniu 3 listopada 2010r. o godz. 16.00 w Biurze LGD przy ul. Kasprowicza 47 w Ludwikowicach Kłodzkich odbędzie się Walne Zebranie Członków.

 

>>>
Dodano 21.09.2010
Gratulujemy I MIEJSCA

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" serdecznie gratuluje laureatom 12 edycji powiatowego konkursu na "NAJLEPIEJ ZORGANIZOWANE I FUNKCJONUJĄCE GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE POWIATU WAŁBRZYSKIEGO - 2010". I  zaszczytne miejsce zajęli

       Państwo Monika i Wojciech Niedziółka z Grzmiącej - gospodarstwo "Arkadia"

oraz     

             Państwo Emilia i Wiesław Podhajscy z Olszyńca - "Dom z duszą".

 


>>>
Dodano 05.05.2010
Złożenie wniosków do UMWD

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2010r. przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wnioski złożone w drodze ogłoszonego przez LGD konkursu o przyznanie pomocy w ramach operacji „Małe projekty" oraz „Odnowa i rozwój wsi".

                                                                                                      Zarząd

 

>>>
Dodano 20.04.2010
Podpisanie umowy odnośnie przyznania pomocy na funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania

Dnia 16 kwietnia 2010 roku we Wrocławiu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Sowiogórskie podpisała z Samorządem Województwa Dolnośląskiego umowę Przyznania pomocy w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"

                                                                                                                  Zarząd

 

>>>
Dodano 14.04.2010
Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" informuje, że w dniu 27 kwietnia 2010r. o godz. 15.30 w Biurze LGD odbędzie się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

                                                                                                        Zarząd

 

>>>
Dodano 02.04.2010
Szanowni Państwo

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, składamy najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego optymizmu oraz samych sukcesów

                              Zarząd, Rada, Członkowie Stowarzyszenia oraz pracownik Biura
                              Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie"

 

>>>
Dodano 22.03.2010
Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" informuje, że w dniu 6 kwietnia 2010r. o godz. 14.00 w Biurze LGD odbędzie się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia dotyczące wyboru operacji.

>>>
Dodano 12.02.2010
Konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego

KONKURS OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO pn. „PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMUJACE IDEĘ ODNOWY WSI"

Informujemy o naborze wniosków do konkursu ofert na realizację w roku 2010 projektów w zakresie zadania publicznego pod nazwą: „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi".
Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych, działających w programie „Odnowa Dolnośląskiej Wsi", w zakresie realizacji projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grupy odnowy wsi, pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Więcej informacji:

www.umwd.dolnyslask.pl/rozwoj-obszarow-wiejskich/odnowa-wsi-dolnoslaskiej/konkursy/

 

>>>
Dodano 12.02.2010
BEZPŁATNE SZKOLENIE - ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie" w związku z ogłoszonym konkursem na składanie wniosków o przyznanie pomocy na następujące operacje:

 • które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi";
 • które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych Projektów";

informuje o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dla potencjalnych beneficjentów.

TERMIN SZKOLENIA: 2 MARCA 2010 ROKU GODZ. 1000

MIEJSCE SZKOLENIA: Biuro „Partnerstwa Sowiogórskiego" ul. Kasprowicza 47, 57 - 450 Ludwikowice Kłodzkie

Zainteresowanych udziałem prosimy wypełnienie deklaracji uczestnictwa.

Termin składania deklaracji do 26 lutego 2010 roku.

Tryb składania - przesłanie deklaracji faksem pod numer 74 87 16 150, pocztą elektroniczną na adres: biuro@partnerstwo.sowiogorskie.pl lub złożenie deklaracji bezpośrednio w biurze Partnerstwa Sowiogórskiego.

Biuro czynne: pn - pt w godz. 7.30 - 15.30, tel./faks: 74 87 16 150

Deklaracja uczestnictwa

 

>>>
Dodano 16.11.2009
Podpisanie umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju

Uprzejmie informujemy, iż dnia 18 czerwca 2009 roku we Wrocławiu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Sowiogórskiej podpisała z Samorządem Województwa Dolnośląskiego umowę, która określa prawa i obowiązki Stron w zakresie warunków i sposobu realizacji lokalnej Strategii Rozwoju.

Zarząd

>>>
Dodano 16.11.2009
Podpisanie umowy przyznania pomocy na funkcjonowanie LGD

Inforujemy, iż dnia 12 listopada 2009 roku we Wrocławiu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Sowiogórskiej podpisała z Samorządem Województwa Dolnośląskiego umowę o przyznanie pomocy na funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Sowiogórskie.

Zarząd

>>>
Dodano 24.05.2012
Informacja dla Wnioskodawców

Informujemy, iż wnioski złożone przez Beneficjentów o dofinansowanie w ramach operacji:

1. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

2. Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych Projektów”

3. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

w ramach ogłoszonego przez LGD Partnerstwo Sowiogórskie konkursu w terminie 02-23.04.2012 w dniu 23.05.2012 zostaly złożone do Instytucji Wdrażających odpowiednio:

Małe projekty - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Wydział Obszarów Wiejskich;

Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu;

ul. Giełdowa 8; 50 - 438 Wrocław

Beneficjentom MP zaliczającym VAt jako koszt kwalifikowalny operacji przypominamy o konieczności wystąpienia do Krajowej Informacji Podatkowej Ul. Dekana 6 64-100 Leszno z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie podatku od towarów i usług (VAT) - czas oczekiwania na wydanie interpretacji to 3 miesiące.

>>>
Dodano 11.05.2012
Listy rankingowe wniosków dla działań 312, 311 oraz MP

Szanowni Beneficjenci

Informujemy, iż wnioski o dofinansowanie w ramach operacji:

1. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312:
   "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

1. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311:
   „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

2. Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają
    się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych Projektów”

zostały wybrane na mocy uchwał Posiedzenia Rady w dn. 10.05.2012r.

W ramach trzeciego naboru zorganizowanego przez LGD przyjęto łącznie 12 wniosków, na mocy podjętych uchwał wszystkie złożone wnioski zostały wybrane do finansowania przez LGD "Partnerstwo Sowiogórskie".

Listy wniosków sporządzonych w ramach operacji:

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw >>>pobierz

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej >>>pobierz

Małe projekty >>>pobierz

*****************************************************

>>>

Bezpłatne szkolenie dla Beneficjentów 26-09-2012 godz.: 10:00

Szanowni Państwo Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” informuje, iż planowane szkolenie dla działań:

- Małe projekty oraz

- Odnowa i rozwój wsi

odbedzie się w siedzibie Stowarzyszenia LGD,

tj. ul. Kasprowicza 47

57- 450 Ludwikowice Kłodzkie

Sala konferencyjna (parter)

Dojazd z drogi głównej od Ludwikowic Kłodzkich

- kierunek w lewo na Sokolec - 200 m za Harendą po lewej stronie

************************************************************

Bezpłatne szkolenie dla Beneficjentów 18-09-2012 godz.: 10:00

Szanowni Państwo Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” informuje, iż planowane szkolenie dla działań: 

- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

 odbedzie się w siedzibie Stowarzyszenia LGD,

tj. ul. Kasprowicza 47

57- 450 Ludwikowice Kłodzkie

Sala konferencyjna (parter)

Dojazd z drogi głównej od Ludwikowic Kłodzkich

- kierunek w lewo na Sokolec - 200 m za Harendą po lewej stronie.

*************************************************************

Dodano 10.09.2012
IV Konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy 10/2012

         Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” działającego na terenie gmin:

Głuszyca, Nowa Ruda, Stoszowice, Walim

w ramach działania 4.1/413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

OGŁASZA KONKURS na składanie wniosków o przyznanie pomocy na następujące operacje:

1. które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311  
   „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,
                                                     limit dostępnych środków: 391 428,50 złotych;

2. które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312
   „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
                                                     limit dostępnych środków: 199 429,00 złotych;

3. które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:
    „Odnowa i rozwój wsi”,
                                                      limit dostępnych środków: 524 468,00 złotych

4. które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają
   się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe projekty,
                                                     limit dostępnych środków: 436 460,82 złotych;

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

od 08.10.2012r. do 29.10.2012r. do godz. 12:00

MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze „Partnerstwa Sowiogórskiego”; ul. Kasprowicza 47, 57 - 450 Ludwikowice Kłodzkie w godz. 9.00 – 14.00 Tel./fax.: 74 87 16 150

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ DOKUMENTY KONKURSOWE:

formularze wniosków, instrukcje wypełniania wniosków, wykaz niezbędnych dokumentów, a także kryteria wyboru operacji dostępne są:

 • w siedzibie LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”,
 • na stronie internetowej www.partnerstwo.sowiogorskie.pl w zakładce Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju >> dokumenty do pobrania (zobacz - IV nabór 10/2012),
 • a także na stronach internetowych Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

1. Operacja musi być zgodna z:

- warunkami wsparcia w ramach LSR

- co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR

- co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR

2. Operacja musi uzyskać w ramach oceny na zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru:

- co najmniej 8 pkt. w przypadku działania Małe projekty

– co najmniej 5 pkt. w przypadku działania „Odnowa i rozwój wsi”

- co najmniej 6 pkt. w przypadku działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

>>>
Dodano 06.09.2012
BEZPŁATNE SZKOLENIA - IV konkurs na składanie wniosków

W związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków (od 08.10.2012r.
do 29.10.2012r.)
na Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, tj. na operacje,

1. które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311    
    „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
,

2. które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312
    „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,

3. które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:
    „Odnowa i rozwój wsi”,

4. które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają
    się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe projekty,

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” informuje o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach dla potencjalnych beneficjentów

                                                            pobierz ogłoszenie o konkursie >>>>> PDF

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA:

18 WRZEŚNIA 2012 ROKU GODZ. 10.00 - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

26 WRZEŚNIA 2012 ROKU godz. 10.00 - Małe projekty oraz Odnowa i rozwój wsi

Biuro „Partnerstwa Sowiogórskiego” ul. Kasprowicza 47, 57 - 450 Ludwikowice Kłodzkie Biuro czynne: pn – pt w godz. 7.30 – 15.30 Tel/fax.: 74 87 16 150

„Partnerstwo Sowiogórskie" zastrzega sobie zmianę miejsca przeprowadzenia szkolenia
w zależności od ilości chętnych uczestników, o czym poinformuje na stronie internetowej www.partnerstwo.sowiogorskie.pl

                                                więcej informacji oraz formularze zgłoszeń >>>>>>>

>>>
Dodano 18.07.2012
Biuro LGD NIECZYNNE w dn. 19.07-03.08.2012

Szanowni Państwo

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" informuje, iż w okresie od 19.07.2012 do 03.08.2012r. Biuro LGD będzie nieczynne. 

                                                                                              Biuro GD

>>>
Dodano 15.06.2012
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Szanowni Państwo

Informujemy, iż w dniu 25 czerwca 2012 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w sidzibie LGD przy ul. Kasprowicza 47 w Ludwikowicach Kłodzkich odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie"

                                                                                                     Zarząd

>>>

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

                         Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" informuje, że w dniu 10 maja 2012r. o godz. 15.00 w Biurze LGD odbędzie się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

                                                                                                        Zarząd

Dziki Styl Company - 8 MAJA 2012

W drugim tygodniu maja 2012 roku na zaproszenie Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie, w sali widowiskowej MOK wystąpią zwycięzcy programu You Can Dance - grupa Dziki Styl Company.

Tancerze przyjadą ze spektaklem "Dzieci Innego Boga", który w niezwykły sposób przedstawia problematykę uzależnień wśród ludzi młodych.

8 maja w godzinach porannych odbędą się pokazy zorganizowane dla młodzieży szkolnej, natomiast o godzinie 18.00 zapraszamy na spektakl dla pozostałych mieszkańców miasta i gminy.

Wstęp 15 zł, bilety do nabycia w MOK (Nowa Ruda) oraz CKGNR (Ludwikowice Kłodzkie).

Artyści z grupy Dziki Styl Company przyjadą jednak do Nowej Rudy nie tylko ze względu na występ, ale głównie na potrzeby promocji Festiwalu Sztuk Metafizycznych.

Lipiec 2013 roku (tak tak, to nie pomyłka) przyniesie niesamowite, bezprecedensowe i bardzo niekonwencjonalne wydarzenie artystyczne, które odbędzie się na przestrzeni 2 tygodni głównie na terenie Nowej Rudy i Ludwikowic Kłodzkich. Mowa o "I Festiwalu Sztuk Metafizycznych", którego organizatorami jest grupa ludzi pod przewodnictwem Pana Macieja Pawłowskiego - pomysłodawcy festiwalu, wieloletniego kierownika Teatru Muzycznego "Roma" w Warszawie, twórcy muzyki do wielu musicali i przedstawień teatralnych. Nieprzypadkowo patronat artystyczny nad tym wydarzeniem objęło szereg znanych osobistości ze świata szeroko rozumianej kultury (mi. Greg Zgliński, Robert Więckiewicz, Jaga Hupało, Gabriela Muskała). W organizację tego wielkiego przedsięwzięcia włączyły się także dwie zaprzyjaźnione instytucje - Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda oraz Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie.

Aby Festiwal mógł rozkwitnąć pełnią barw w roku przyszłym, organizatorzy rozpoczęli przygotowania już jesienią 2011 roku - tego bowiem wymaga formuła nadana temu wydarzeniu. Chodzi głównie o ogłoszenie konkursów, które rozpoczną się już w maju 2012 roku, a ich finałem będzie przyszłoroczny festiwal.

Pierwszym efektem naszych wspólnych prac będzie konferencja prasowa, na którą zaproszeni zostali przedstawiciele największych, polskich mediów, przedstawiciele potencjalnych sponsorów, mecenasów, a także media lokalne. Jednym z elementów konferencji będzie także przyjazd i występ grupy tanecznej Dziki Styl Company - zwycięzców popularnego, telewizyjnego show You Can Dance. Podczas wizyty grupa zaprezentuje spektakl pt. "Dzieci Innego Boga". W sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury odbędą się zarówno pokazy dla uczniów szkół z terenu miasta i gminy Nowa Ruda, jak i otwarty spektakl dla pozostałych mieszkańców. Już dziś serdecznie zapraszamy na to wydarzenie.

7 maja 2012 - godz. 14.00 Konferencja Prasowa - sala widowiskowa MOK w Nowej Rudzie

8 maja 2012 - godz. 18.00 Spektakl taneczny "Dzieci Innego Boga" - sala widowiskowa MOK w Nowej Rudzie, bilet 15 zł

Więcej informacji pod numerami: 74 872 4484 (MOK) 74 872 2084 (CKGNR)

Szanowni Wnioskodawcy - ważna informacja

            Przypominamy, iż zgodnie z procedurą przyjmowania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach wdrażania LSR - zawartą w Lokalnej Strategii Rozwoju, jak również zgodnie z przekazywanymi informacjami na szkoleniach i podczas doradztwa w Biurze -

wnioski składamy w dwóch egzemplarzach (od godziny 9.00 do 14.00, a w ostatni dzień, tj. 23.04.2012r. do godz. 12.00):

- oryginał wypełniony komputerowo z podaniem spisu treści i liczby załaczników oraz

- kopia wniosku z załącznikami

upoważniona osoba wydaje Wnioskodawcy potwierdzenie przyjęcia wniosku.

Ponadto dla operacji w ramach MP Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia wersji elektronicznej wniosku, na której widniejąca suma kontrolna musi być zgodna z sumą kontrolną wersji papierowej.

Dla działań 311 i 312 prosimy o wersję elektroniczną EPO oraz uzasadnienia zgodności z celami i kryteriami wyboru jako załączniki nieobowiązkowe.

                                                        Dziękujemy

                                                                                          Biuro LGD

 

 

Sowiogórski Nordic Walking

Zgodnie z zeszłorocznymi obietnicami, Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda zaprasza wszystkich amatorów spacerów z kijkami na drugi cykl zawodów pn.

"Sowiogórski Nordic Walking"

W tym roku spotkamy się 4 razy na przestrzeni wiosny i lata.

Zabawę rozpoczniemy już 3 maja, na trasie wokół Schroniska "Orzeł" w Sokolcu.

Druga odsłona zawodów odbędzie się miesiąc później - 2 czerwca pętlą na Przełęczy Jugowskiej.

Dwa miesiące później, 5 sierpnia spotkamy się w "Harendzie" aby rywalizować na trasie wokół tego pięknego ośordka rekreacyjnego.

Cykl zakończymy 29 września, podczas Światowego Dnia Turystyki, kiedy to rozegrany zostanie ostatni marsz ze startem i metą na szczycie Wielkiej Sowy.

Specjalnie dla Państwa uruchomiliśmy serwis internetowy, gdzie oprócz możliwości rejestracji w bazie zawodników, mogą się Państwo zapoznać ze szczegółami regulaminu, trasy, a także obejrzeć relację i zdjęcia z ubiegłego roku. Dla osób chcących opłacić start we wszystkich czterech edycjach, przygotowaliśmy zniżki.

Czekamy na Was pod adresem www.wielkasowa.net.

             Szanowni Państwo

              Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, składamy najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego optymizmu oraz samych sukcesów

                         Zarząd, Rada, Członkowie Stowarzyszenia

oraz pracownik Biura Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie"

Dodano 19.03.2012
Powitanie Wiosny

21 marca CK Gminy Nowa Ruda wspólnie z Zespołem Szkół nr 1 w Ludwikowicach Kłodzkich zaprasza na Powitanie Wiosny. W programie między innymi: wspólne wykonanie wielkiej zielonej łąki, kolorowy wiosenny korowód ulicami Ludwikowic Kłodzkich, a także malowanie twarzy, wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku i muzyce.

Zapraszamy serdecznie!

>>>
Dodano 16.03.2012
Sowiogórskie Stoły Wielkanocne

24 marca 2012 r. o godz. 14

zapraszamy na wystawę Sowiogórskich Stołów Wielkanocnych

>>>
Dodano 16.03.2012
Potwierdzenie miejsca szkolenia 19.03.2012r.

Bezpłatne szkolenie dla beneficjentów - 19.03.2012r. godz. 11.00

Szanowni Państwo

              Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” informuje, iż planowane szkolenie dla działania Małe projekty  (zorganizowane dla potencjalnych beneficjentów przedstawicieli organizacji pozarządowych, osób fizycznych, przedsiębiorców oraz przedstawicieli gmin, ośrodków kultury i bibliotek) odbedzie się w siedzibie Stowarzyszenia LGD, tj. 

ul. Kasprowicza 47

57- 450 Ludwikowice Kłodzkie

Sala konferencyjna (parter)

Dojazd z drogi głównej od Ludwikowic Kłodzkich - kierunek w lewo na Sokolec / Harendę - 200 m za Harendą po lewej stronie.

 

>>>
Dodano 14.03.2012
Potwierdzenie miejsca szkolenia 15.03.2012

Bezpłatne szkolenie dla Beneficjentów - 15.03.2012r. godz. 11.00

Szanowni Państwo             

               Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” informuje, iż planowane szkolenie dla działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” odbędzie się  w siedzibie Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Sowiogórskie", tj.

ul. Kasprowicza 47,

57 - 450 Ludwikowice Kłodzkie

Sala konferencyjna (parter)

>>>
Dodano 07.03.2012
Zawody o Puchar Rymarza w slalomie gigancie narciarzy i snowboardzistów

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników narciarstwa na jubileuszową dziesiątą edycję zawodów o Puchar Rymarza w slalomie gigancie narciarzy i snowboardzistów. Zawody odbędą się 10-11.03.2012 na stoku Rymarz w Jugowie. Na uczestników, oprócz niezapomnianych wrażeń i sportowej rywalizacji czekają puchary, medale i atrakcyjne nagrody, ufundowane przez Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie bądź mailowo w Pałacu Bielawa oraz w Bukowej Chacie. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Zawodów.

Zapraszamy!

więcej >>>>>

>>>
Dodano 07.03.2012
Dzień Kobiet w stylu RETRO

Z okazji nadchodzącego Dnia Kobiet, 8 marca 2012 roku Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda zaprasza miłe panie do Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich przy ul. Głównej 65. O godzinie 18.00 rozpocznie się tam bowiem widowisko taneczno - muzyczne pod tytułem "Retro Club" w wykonaniu Młodzieżowego Teatru Muzycznego, działającego przy Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda. Będzie to kameralne, nastrojowe spotkanie z piosenką i tańcem w stylu retro, wyreżyserowane przez panią Bożenę Wilk, z choreografią pani Agnieszki Dratwy. Widowisko będzie jednocześnie pierwszym, po styczniowym castingu, sprawdzianem naszej młodzieży przed publicznością. W godzinnym spektaklu weźmie udział kilkanaście osób. Zapraszamy, wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona. Rezerwacje i inforamcje pod numerem 74 872 2084 (pn. - pt. 7-21).

>>>
Dodano 05.03.2012
Bezpłatne szkolenia konsultacyjno - informacyjne


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” w związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków (od 02.04.2012r. do 23.04.2012r.) na Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju,

tj. na operacje,

1. które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

2. które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych Projektów”

informuje o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach dla potencjalnych beneficjentów

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA:

15 MARCA 2012 ROKU GODZ. 11.00 - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

19 MARCA 2012 ROKU godz. 11.00 - Małe projekty

Biuro „Partnerstwa Sowiogórskiego” ul. Kasprowicza 47, 57 - 450 Ludwikowice Kłodzkie Biuro czynne: pn – pt w godz. 7.30 – 15.30 Tel/fax.: 74 87 16 150

„Partnerstwo Sowiogórskie zastrzega sobie zmianę miejsca przeprowadzenia szkolenia w zależności od ilości chętnych uczestników, o czym poinformuje na stronie internetowej www.partnerstwo.sowiogorskie.pl

więcej informacji >>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>
Dodano 29.02.2012
Konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy: 2012

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
działająca na terenie gmin: Głuszyca, Nowa Ruda, Stoszowice, Walim

w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Ogłasza Konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy na następujące operacje:

1. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
- limit dostępnych środków: 200 000,00 zł.

 

2. Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi

3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych Projektów” - limit dostępnych środków: 592 069,73 zł.

3. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
- limit dostępnych środków: 300 000,00 zł.

Termin składania wniosków:
od 2 kwietnia 2012r. do 23 kwietnia 2012r. do godz. 1200

Miejsce i tryb składania wniosków:  

Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski
wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze „Partnerstwa Sowiogórskiego”;
ul. Kasprowicza 47, 57 - 450 Ludwikowice Kłodzkie
w godz. 9.00 – 14.00

Tel./fax.: 74 87 16 150

Szczegółowe informacje oraz dokumenty konkursowe:

formularze wniosków, instrukcje wypełniania wniosków, wykaz niezbędnych dokumentów, a także kryteria wyboru operacji dostępne są:

 • w siedzibie LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”,
 • na stronie internetowej www.partnerstwo.sowiogorskie.pl (zakładka dokumenty do pobrania), a także na stronach internetowych Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl
  i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

 

Minimalne wymagania, których  spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

1. Operacja musi być zgodna z:

- warunkami wsparcia w ramach LSR

- co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR

- co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR

2. Operacja musi uzyskać w ramach oceny na zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru:

- co najmniej 8 pkt. w przypadku działania Małe projekty

- co najmniej 6 pkt. w przypadku działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca

 

 

Szczegoly rowniez na www.forty.pl

 

Zapraszamy!

>>>
Dodano 26.01.2012

Przedstwiamy terminarz rozgrywek Zimowej Amatorskiej Ligi Siatkówki. Do udziału w rozgrywkach zgłosiło się 6 zespołów z terenu miasta i gminy Nowa Ruda. Inauguracja ligi i pierwsze mecze odbyły się w poniedziałek 9 stycznia 2012 roku o godzinie 19.00 w sali sportowej Centrum Kultury w Ludwikowicach. Łącznie rozegranych zostanie 30 spotkań w okresie 9 stycznia - 29 lutego 2012 roku. Szczegółowy terminarz zamieszczony jest na plakacie. Więcej informacji (tabela, wyniki, składy drużyn) znajdziecie Państwo na stronie www.liga.nowaruda.pl. Zapraszamy!

>>>
Dodano 26.01.2012
Biuro LGD nieczynne w dn. 30-31.01.2012r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” informuje, że w dniach 30-31 stycznia 2012 Biuro LGD będzie nieczynne.

>>>
Dodano 25.01.2012
Casting do Mlodzieżowego Teatru Muzycznego Ludwikowice Kłodzkie

Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda oraz twórcy musicalu "Romeo i Julia - miłości historia współczesna" serdecznie zapraszają dzieci i młodzież na CASTING do MŁODZIEŻOWEGO TEATRU MUZYCZNEGO, który odbędzie się ostatniego dnia ferii zimowych - 27 stycznia 2012 roku (piątek) o godzinie 11.00 w Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Ludwikowicach Kłodzkich przy ul. Fabrycznej 2.  Casting dotyczyć będzie:

- grupy wokalno - aktorskiej: jury oceniać będzie predyspozycje wokalne oraz sceniczne
- grupy taneczno - choreograficznej: jury oceniać będzie krótkie prezentacje taneczne

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 7- 19 lat.

CASTING: 27 stycznia 2012 (piątek), godz. 11.00
Sala Widowiskowa Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich (ul. Fabryczna 2)
Więcej informacji: Bożena Wilk - tel. 664 320 950, Agnieszka Dratwa - tel. 503 320 963

>>>
Dodano 05.01.2012
BIURO NIECZYNNE w dniach 13-24.01.2012r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” informuje, że w dniach 13-24 stycznia 2012 Biuro LGD będzie nieczynne.

W powyższych dniach prosimy o przesyłanie zapytań na adres e-mail: biuro@partnerstwo.sowiogorskie.pl

>>>
Dodano 23.12.2011
Jarmark w Centrum Kultury w Ludwikowicach Kłodzkich - relacja

           Stoiska z domowymi wypiekami, miodami, ozdobami choinkowymi, ręcznie zdobionymi bombkami, zabawkami, świecami, a także świątecznymi kartkami i rękodziełem, wypełniły salę widowiskową Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich w piątek 16 grudnia br. Oprócz prywatnych wystawców, pojawiły się także dzieci i młodzież z trzech szkół (Gimnazjum i Zespołu Szkół z Ludwikowic oraz ZSA z Bożkowa). Swoje stoiska miały też panie Koła Gospodyń Wiejskich z Jugowa, Czerwieńczyc, Bartnicy i Woliborza. Te ostatnie zaprezentowały krótki program artystyczny w postaci kolęd i pastorałek. W trakcie świątecznych zakupów, na scenie pojawiła się młodzież z bożkowskiego gimnazjum, a także nasza sekcja teatralna, działająca przy CKGNR. Swoje wyroby zaprezentowała sekcja ceramiczna, prezentując przy okazji proces powstawania ceramicznych dzieł. Miłym akcentem było stoisko dziennikarek portalu Doba.pl, które promowały swoje strony internetowe, rozdając najmłodszym balony i słodycze.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ >>>>>>>>>

>>>
Dodano 23.12.2011
WOLONTARIAT

                      Dobiegający końca 2011 roku jest Europejskim Rokiem Wolontariatu. Unia Europejska przez ten rok chciała sprawić aby pomaganie innym stało się modne, jako nowy model komórki w społeczeństwie. Wolontariuszem może być każdy, a pomagając innym, pomagamy sobie. Pewno niewielu z nas zdawało sobie sprawę, że mamy rok wolontariatu. Wolontariat w każdym kraju UE ma problemy. Jednakże w Polsce widoczny jest bardzo brak zaangażowania w wolontariat, zwłaszcza w pokoleniu seniorów. Jest to zagadnienie, które charakteryzuje się u nas niskim prestiżem społecznym. W kraju byłego bloku komunistycznego przez starsze pokolenie wciąż jest kojarzony z obowiązkowymi pracami społecznymi. Należy jednak zwrócić uwagę na niezmiennie mało różnorodną ofertę pracy dla wolontariuszy. Rolą organizacji pozarządowych jest stwarzanie struktur, w których miejsce dla siebie mogłyby znaleźć młodzież, osoby pracujące i aktywni seniorzy. Każda z tych grup może zaoferować społeczeństwu coś innego. Należy podkreślić, że wolontariat jest działalnością bezpłatną, lecz trudno mówić, że jest bezinteresowny. Nawet najbardziej idealistycznie nastawieni wolontariusze, którzy chcą tylko pomagać innym i zmieniać świat na lepsze, otrzymują coś w zamian – nowe umiejętności, doświadczenie, satysfakcję. Wolontariat przynosi duże korzyści psychologiczne, pozwala poczuć się potrzebnym, odzyskać godność, ale także zdobyć kwalifikacje, które pomogą w znalezieniu lepszej pracy, awansie społecznym.

Urząd Gminy Walim oraz Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Sowiogórskie" szuka wolontariusza.

Wolontariuszowi oferujemy: - pracę w samodzielnym zespole - partnerską atmosferę - zaświadczenie o odbyciu wolontariatu

Korzyści dla wolontariusza: - zdobycie doświadczenia - praca w ramach projektu wspieranego przez Unię Europejską /w LDG/

Więcej informacji pod nr telefonu 666 038 466 oraz 74/87 16 150

Kilka cennych wiadomości o wolontariacie

Wolontariusz wykonuje świadczenie na rzecz korzystającego na podstawie umowy cywilnej zwanej porozumieniem. Zakres, sposób i czas wykonywania świadczenia określany jest wspólnie przez korzystającego i wolontariusza. Z naszym wolontariuszem podpiszemy porozumienie na okres dłuższy niż 30 dni. Z mocy ustawy wolontariusz będzie objęty ubezpieczeniem już od pierwszego dnia obowiązywania porozumienia. Dla wielu organizacji pozarządowych zaangażowanie wolontariuszy w pracę organizacji jest często niezbędnym elementem ich funkcjonowania, a wysiłek jaki wkładają ochotnicy w tego typu działalność, przynosi korzyści zarówno organizacjom pozarządowym, jak i samym wolontariuszom.

Zapraszamy!

>>>
Dodano 19.12.2011
Zaproszenie do współtworzenia Przewodnika turystycznego „Okiem dziecka”

             Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” zaprasza dzieci i młodzież zamieszkałą na terenie Gmin: Głuszyca, Nowa Ruda, Stoszowice oraz Walim do współtworzenia Przewodnika turystycznego „Okiem dziecka”.

Wydanie przewodnika ma na celu min. promocję atrakcji turystycznych znajdujących się na terenie naszych Gmin - ukazując je w sposób niezwykle ciekawy za pomocą prac wykonanych przez najmłodszych mieszkańców. Prosimy o nadsyłanie prac plastycznych wraz z opisem przedstawianego miejsca.

Temat przewodni:

„Okiem dziecka
– najciekawsza atrakcja turystyczna w mojej Gminie”

Termin nadsyłania prac: 15.12.2011r. – 30.01.2012r.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa. >>>>> pobierz

>>>> formularz zgłoszenia >>> pobierz

Więcej informacji

na stronie www.partnerstwo.sowiogorskie.pl                                            
oraz pod nr telefonu /74/87 16 150

                                                                    Zapraszamy serdecznie

>>>
Dodano 19.12.2011
Wszystkiego dobrego!

           Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy Członkom Stowarzyszenia, Beneficjentom, mieszkańcom obszaru Partnerstwa oraz przyjaciołom naszej LGD życzenia: zdrowia, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń, zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów oraz niech kolejny rok będzie czasem spokoju i realizacji osobistych zamierzeń.

                               
Zarząd LGD "Partnerstwa Sowiogórskiego"

>>>
Dodano 15.12.2011
Konkurs literacko plastyczny „Okiem dziecka – najciekawsza atrakcja turystyczna w mojej Gminie” rozstrzygnięty

Komisja konkursowa Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” w składzie:

Aleksandra Ignaszak – Prezes Zarządu; Tomasz Gromala – Członek Zarządu; Marek Jankowski – Członek Zarządu; Agata Ziembińska – Członek Zarządu; Janusz Cendrowicz - Przewodniczący Rady; Iweta Głód – Pracownik Biura LGD 

spośród nadesłanych prac w ramach konkursu literacko - plastycznego „Okiem dziecka – najciekawsza atrakcja turystyczna w mojej Gminie” trwającego w okresie od dnia 17.10.2011r. do 18.11.2011r. wyłoniła następujące prace:

I miejsce nagrodzone:

Praca: „Byk przy wodopoju” Paulina Żurawska - lat 14

Wyróżnienia:

1. „Legenda o Wittigu” Izabela Szymańska - lat 12

2. „Stary Kamieniołom” Agata Fedoronok - lat 9

3. „Zamek w Stoszowicach” Natalia Fedko - lat 11

4. „Zamek Grodno – najciekawsza atrakcja turystyczna w Gminie Walim – Jagoda Jarczok – lat 15

5. „Duma naszej Gminy – TWIERDZA SREBRNOGÓRSKA” – Pamela Pałac – lat 14

Gratulujemy!!

 

>>>
Dodano 05.12.2011
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 12.12.2011

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" uprzejmie informuje, iż w dniu 12 grudnia 2011r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Biurze LGD przy ul. Kasprowicza 47 w Ludwikowicach Kłodzkich odbędzie się Walne Zebranie Członków.

>>>
Dodano 17.11.2011
VI MARATON TAŃCA
Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu
oraz Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie"
zapraszają w sobotę

26.11.2011r. o godz. 17.00

na VI Maraton Tańca w Walimiu

Główna nagroda 1.000 zł. Impreza otwarta.

Wygra para, która zatańczy NAJDŁUŻEJ.

DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW GMIN PARTNERSTWA SOWIOGÓRSKIEGO.

Celem imprezy jest: popularyzacja tańca jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu oraz integracja środowiska tanecznego i sportowego.
W Maratonie mogą brać udział wszyscy chętni, którzy ukończyli 16 lat (obowiązuje pisemna zgoda opiekuna na druku organizatora) - technika tańca jest dowolna, liczy się przede wszystkim dobra zabawa i taniec. Podstawową zasadą turnieju jest taniec rytmiczny, rekreacyjny, rozrywkowy. -tancerze muszą przede wszystkim dostosować się do tempa i dynamiki muzyki (styl tańca i choreografia nie będą miały wpływu na wynik konkursu. Oceniane będą jedynie w wymiarze estetyki) - WYGRA PARA, KTÓRA OSTATNIA ZOSTANIE NA PARKIECIE (tańcząc)


Wszelkie informacje oraz Regulamin znajduje się na stronie www.sport.walim.pl
tel. 74 8423033
zapisy:sport@walim.pl
>>>
Dodano 10.11.2011
Bożonarodzeniowy Jarmark Sowiogórski

           Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Stoszowicach oraz Wójtem Gminy Stoszowice Panem Markiem Janikowskim zaprasza na

I Bożonarodzeniowy Jarmark Sowiogórski w Srebrnej Górze

który odbędzie się w dn. 10 grudnia 2011 w godzinach od 12.00 do 21.00

>>>
Dodano 10.11.2011
Obchody Święta Niepodległości

          Z okazji obchodów Dnia Niepodległości, 10 listopada 2011 roku zapraszamy Państwa do udziału w programie artystycznym, przygotowanym przez Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda. Tego dnia w sali widowiskowej repertuar muzyki poważnej zaprezentują artystki, studentki Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie - pochodząca z Nowej Rudy Karolina Matuszkiewicz (skrzypce) oraz Magdalena Łapińska (flet) z Tomaszowa Lubelskiego. Ze specjalnym pokazem dla mieszkańców naszej gminy wystąpi Zespół Pieśni i Tańca "Nowa Ruda".

Będzie także okazja do wysłuchania pieśni patriotycznych w wykonaniu Zespołu Kameralnego "Cantate Domino", działającego przy parafii św. Mikołaja w Nowej Rudzie. Na zakończenie, na dużym ekranie zaprezentujemy Państwu film dokumentalny pt. "Marszałek Józef Piłsudski - Człowiek, który dał nam wolność", pochodzący z filmoteki kanału Discovery Historia.

Początek uroczystego wieczoru niepodległościowego o godzinie 17.00, wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona.

Imprezy towarzyszące: - Wystawa tematyczna - Historia niepodległości Polski, - Otwarty, okolicznościowy turniej tenisa stołowego (13 listopada, godz. 11.00)

>>>
Dodano 10.11.2011
WALIM - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI aktynie /sportowo - I RODZINNY MARSZ NORDIC WALKING NA WŁODARZ

LGD "Partnerstwo Sowiogórskie" wraz z Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu zaprasza do wzięcia udziału w wydarzeniach sportowych w ramach programu z okazji Święta Niepodległości.
START 11.11.11 GODZ 11.00. Plac ,, POD LIPĄ,, w centrum Walimia. Impreza otwarta dla wszystkich, którzy szukają okazji do aktywnego spędzania czasu wolnego. Dla miłośników sportów zespołowych przygotowaliśmy II Turniej Piłki Siatkowej oraz rozgrywki w tenisa stołowego. ZAPRASZAMY.Zgłoszenia, regulamin: CSiR w Walimiu tel. 74 8423033; www.sport.walim.pl sport@walim.pl

>>>
Dodano 31.10.2011
Biuro LGD nieczynne do dn. 04.11.2011r.

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" informuje, do dn. 04.11.2011r. Biuro LGD będzie nieczynne. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail biuro@partnerstwo.sowiogorskie.pl

>>>
Dodano 17.10.2011
KONKURS „Okiem dziecka – najciekawsza atrakcja turystyczna w mojej Gminie”

                   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) „Partnerstwo Sowiogórskie” ma przyjemność zaprosić uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie literacko – plastycznym:

„Okiem dziecka – najciekawsza atrakcja turystyczna w mojej Gminie”.

Czas trwania konkursu:

od 17 października do 18 listopada 2011r.

Konkurs ten skierowany jest do dzieci i młodzieży zmieszkałej na terenie objetym Lokalną Strategią Rozwoju realizowaną przez LGD, tj. z obszaru Gmin: Głuszyca, Nowa Ruda, Stoszowice oraz Walim.

Celem konkursu jest Aktywizacja społeczności lokalnej – zwłaszcza dzieci w wieku szkolnym poprzez wspólne stworzenie Przewodnika turystycznego „Okiem dziecka” promującego obszar objęty LSR; Zachęcanie młodych osób do odkrywania atrakcji Gór Sowich; Umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu i wrażeń na łamach ogólnie dostępnego przewodnika, jak również w innych materiałach promocyjnych wydawanych za pośrednictwem Organizatora.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy zgodnie z Regulaminem Konkursu.

Dowiedz się jak zostać Uczestnikiem >>> pobierz regulamin

                                                  >>> pobierz zgłoszenie oraz deklarację

 

>>>
Dodano 17.10.2011
17-18.10.2011 Biuro LGD nieczynne

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" informuje, iż w dniach 17-18 października 2011r. Biuro LGD będzie nieczynne. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail biuro@partnerstwo.sowiogorskie.pl

>>>
Dodano 07.10.2011
I wydanie Biuletynu Sowiogórskiego

               Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do lektury pierwszego wydania Biuletynu Sowiogórskiego wydanego przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” w ramach zadania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

Pobierz >>>

>>>
Dodano 28.09.2011
Wizyta studyjna we Wrzosowej Krainie

           W słoneczną niedzielę 25 września 2011r. udaliśmy się z Wizytą Studyjną do Wrzosowej Krainy. Uczestnikami wyjazdu byli lokalni liderzy oraz członkowie zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR, a także zaproszone do udziału w wizycie osoby zajmujące się wyrobem produktów lokalnych czy też nasi potencjalni Beneficjenci. Celem wizyty była możliwość zapoznania się ze strategią rozwoju tamtejszego LGD oraz poszukiwaniem możliwości i zapoznaniem się z dobrymi praktykami realizowanymi w ramach PROW, ukazaniem doświadczeń w wykorzystywaniu potencjału regionu w zapewnieniu zwiększenia atrakcyjności życia na wsi.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za obecność, a Organizatorem za wspaniałe przyjęcie.

>>>
Dodano 20.09.2011
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" uprzejmie informuje, iż w dniu 28 września 2011r. (środa) o godz. 16.00 w Biurze LGD przy ul. Kasprowicza 47 w Ludwikowicach Kłodzkich odbędzie się Walne Zebranie Członków.

>>>
Dodano 19.09.2011
Święto Sowiogórskiej wsi za nami

          Przeciąganie liny było chyba najbardziej emocjonujące zarówno dla zawodników jak i mieszkańców Głuszycy, którzy brali udział w sobotnim Święcie Wsi. Wszyscy, którzy zjawili się po godzinie 15 – tej mogli również skosztować naszych wiejskich przysmaków, które przygotowywały gospodynie. JURY oceniające potrawy miało nielada zadanie. Na jego czele stał Pan Janusz Rech, a członkiem honorowym była Pani Teresa Piętka, kucharz z 32 – letnim doświadczeniem. Z każdej wsi wyłoniona została najsmaczniejsza potrawa, i tak: * w Grzmiącej były to Ciasta Wykwintne, * w Łomnicy – Schab ze śliwką, * w Kolcach – Rolada w Porach, * w Głuszycy Górnej – Indyk Faszerowany, * w Sierpnicy najsmaczniejszą potrawą został Pasztet myśliwski z gruszką. Wszystkim twórcom tych przepysznych dań gratulujemy.

tekst i foto: MJ

 

>>>
Dodano 15.09.2011
Trwa Międzynarodowy Plener Malarski

W Gminie Walim trwa Międzynarodowy Plener Malarski. Artyści w swoich pracach uwieczniają uroki Gminy Walim. Dużym zainteresowaniem wśród twórców cieszą się Zamek Grodno i Sztolnie Walimskie, ale można ich spotkać także w samym centrum miasta, gdzie nie brakuje zachwycającej i urokliwej architektury budowlanej. Plener potrwa jeszcze do soboty rano, a popołudniu w Austerii Krokus w Rzeczce odbędzie się wernisaż. Wystawa poplenerowa dla mieszkańców gminy i nie tylko, zorganizowana będzie w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu od wtorku i trwać będzie przez 30 kolejnych dni.

Foto i tekst: WS

>>>
Dodano 13.09.2011
Święto sowiogórskiej wsi

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy w sobotę 17 września o godz. 15.00 na boisku przy świetlicy wiejskiej w Głuszycy Górnej. Dla osób z pozostałych sołectw kursował będzie BEZPŁATNY AUTOBUS. Wyjazd z Grzmiącej przez Łomnicę oraz z Sierpnicy przez kolce o godz. 14.15. Powrót o godz. 20.00. W programie KONKURS na najsmaczniejszą potrawę lokalną, degustacje, konkursy i potyczki sołeckie, gry i zabawy dla dzieci oraz koncert zespołu No Business.

Czekamy na Was!

 

>>>
Dodano 09.09.2011
Międzynarodowy Plener Malarski

Tematem Międzynarodowego Pleneru Malarskiego, który odbedzie się w dniach od 9-18 września będą Pejzaże Gminne (Zagórze Śląskie, Rzeczka, Walim). Międzynarodowe środowisko 20 artystów-malarzy i rzeźbiarzy z Francji, Litwy, Czech, Słowacji i Polski będzie uwieczniało na płótnach piękno naszych okolic - wszystkie prace zostaną przedstawione podczas Wernisażu w dn. 17.09 w Austerii Krokus. Zorganizowanie wystawy  oraz udostępnienie prac w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu od dnia 20.09 przez kolejne dni pozwoli zapoznać się wszystkim zainteresowanym z pięknym przyrody, walorami turystycznymi oraz unikatową formą przedstawienia atrakcji naszego obszaru.

Zapraszamy !!!

>>>
Dodano 09.09.2011
Marsz na Wielką Sowę

W ostatnich latach dużą popularność wśród ludzi aktywnych zdobył tzw. Nordic Walking, czyli forma rekreacji polegająca na marszach ze specjalnymi kijami. Także na terenie naszej gminy można spotkać coraz więcej entuzjastów tego sportu. Korzystając z przepięknych, górskich szlaków oraz potencjału drzemiącego w mieszkańcach gmin położonych w okolicach Gór Sowich, proponujemy udział w cyklu zawodów Nordic Walking, przeznaczonych dla amatorów. "Marsz na Sowę" - bo tak nazwaliśmy cykl naszych imprez - polegać będzie na zdobyciu szczytu, startując z trzech różnych miejsc. Pierwszy marsz wystartuje już 10 września z Przełęczy Walimskiej, drugi (25 września) z Przełęczy Jugowskiej, a ostatni (2 października) z Lasocina (gmina Pieszyce).

>>>
Dodano 18.08.2011
ZMIANA KSIĘGI WIZUALIZACJI znaku PROW na lata 2007 -2013

Uprzejmie informujemy, iż od 20 lipca 2011 r. obowiązuje nowa "Księga wizualizacji znaku PROW na lata 2007 -2013", z której należy korzystać przy okazji realizacji wszelkich działań informacyjnych i promocyjnych.

więcej >>>>>>

>>>
Dodano 20.07.2011
POGRANICZNA - następna inicjatywa mieszkańców godna polecenia

Kolejna propozycja dla turystów odwiedzających obszar objęty LSR:

Pograniczna to dom w stylu otwartego, wiejskiego dworu zbudowany na przełomie XIX i XX wieku. To dom z historią i z duszą, który stopniowo przywracamy do czasów świetności. Chcielibyśmy, aby w oczach naszych gości Pograniczna była miejscem, w którym panuje dobra, życzliwa atmosfera i takim, które budzi przyjazne wspomnienia.

Jeżeli chcesz zatrzymać się u nas na dłużej aby poznać uroki Gór Sowich - zjarzyj na stronę http://gluszycagorna.com.pl

Pokoje do wynajęcia ul. Graniczna 8, Głuszyca Górna Kontakt: tel. +48 609 827 605 majmelada@gmail.com streser@tlen.pl

więcej informacji >>>>

>>>
Dodano 19.07.2011
Biuro LGD nieczynne od 21.07-12.08.2011

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" informuje, iż w dniach od 21 lipca do dnia 12 sierpnia 2011 Biuro LGD będzie nieczynne.

Zapytania prosimy kierować na adres e-mail biuro@partnerstwo.sowiogorskie.pl

>>>
Dodano 11.07.2011
WAŻNA INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW

Zapraszamy beneficjentów konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy z I kwartału 2011 (05.05.2011 - 20.05.2011) do monitorowania informacji zamieszczanych w zakładce "wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" >> ogłoszenia >> CZYTAJ

>>>
Dodano 07.07.2011
MTB Wielka Sowa - Mistrzostwa Dolnego Śląska w Jeździe Indywidualnej Na Czas
2 lipca 2011 w Ludwikowicach Kłodzkich odbyly się zawody MTB Wielka Sowa - Mistrzostwa Dolnego Śląska w Jeździe Indywidualnej Na Czas.

Zdecydowało 6 setnych sekundy!

 

93 zawodników i zawodniczek stanęło w minioną sobotę (2.07) na starcie Mistrzostw Dolnego Śląska w Jeździe Indywidualnej na Czas - MTB Wielka Sowa. Przy sprzyjającej pogodzie (bez upałów i przy braku opadów) dokładnie w południe na trasę wyruszył pierwszy zawodnik. Każdy kolejny pojawiał się na linii startu z minutowym opóźnieniem. Sportowcy rywalizowali na ciężkiej, mającej 8,8 km długości trasie w 13-tu kategoriach (młodzicy, młodziczki, juniorzy młodsi, juniorki młodsze, juniorzy, juniorki, elita mężczyzn, elita kobiet, masters mężczyzn, masters kobiet, open mężczyzn, open kobiet i kategoria leśników). Spośród całej stawki, wyścig ukończyło 88-miu zawodników, 5-ciu wycofało się na trasie. Niezwykle zacięta rywalizacja miała miejsce w najmocniejszej kategorii - elicie mężczyzn. Różnica między pierwszym a drugim kolarzem wyniosła jedynie 6 setnych sekundy! Ostatecznie, po weryfikacji czasów (pomiar elektroniczny, pomiar ręczny) Mistrzem Dolnego Śląska w Jeździe Indywidualnej Na Czas został Rafał Alchimowicz - zawodnik KTM Racing Team Złoty Stok (czas 29:23:06).

wyniki >>>>

>>>
Dodano 28.06.2011
Listy wybranych wniosków

Informujemy, iż wnioski o dofinansowanie w ramach operacji:

1. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

2. Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych Projektów”

zostały wybrane na mocy uchwał Posiedzenia Rady w dn. 21.06.2011r.

W ramach drugiego naboru zorganizowanego przez LGD przyjęto łącznie 11 wniosków, na mocy podjętych uchwał wszystkie złożone wnioski zostały wybrane do finansowania przez LGD "Partnesrtwo Sowiogórskie".

Lista wniosków sporządzonych w ramach operacji Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej                                                                             >>>

Lista wniosków sporządzonych w ramach operacji Małe projekty                       >>>

*****************************************************

>>>
Dodano 14.06.2011
Mieszkam na wsi _ LGD Partnerstwo Sowiogórskie w TVP

Szanowni Państwo

Zapraszamy do obejrzenia programu telewizyjnego pt.: "Mieszkam na wsi" emitowanego w TVP Info w dniu 16.06.2011r. o godz. 17.00

Tym razem realizatorzy odwiedzili obszar LGD "Partnerstwa Sowiogórskiego" pokazując atrakcje i piękno Gór Sowich.

                                                                                           Zapraszamy!

>>> zobacz wyemitowany odcinek

>>>
Dodano 13.06.2011
Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Sowiogórskie

        Szanowni Państwo

W imieniu Przewodniczącego Rady Pana Janusza Cendrowicza informujemy, iż Posiedzenie Rady dotyczące wyboru operacji do finansowania w ramach ogłoszonego konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy na następujące operacje:

1. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

2. Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych Projektów”

odbędzie się 21.06.2011r. o godz. 15.00 w Centrum Rekreacyjno-Konferencyjnym "HARENDA" ul. Kasprowicza 34 , 57-450 Ludwikowice Kłodzkie

>>>
Dodano 25.05.2011
Gminny Dzień Dziecka

1 czerwca na boisku sportowym przy Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich (ul. Fabryczna), odbędzie się impreza dla najmłodszych mieszkańców gminy z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.

Wśród przygotowanych atrakcji znajdą się występy artystyczne, gry, zabawy i warsztaty, przejazdy kładem, dmuchane zamki i zjeżdżalnie, sportowe zmagania i pokazy strażackie. Nie zabraknie także smakołyków. W razie deszczu impreza odbędzie się w Sali Widowiskowej Centrum Kultury. Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny !

Organizatorami Dnia Dziecka są:

Wójt Gminy Nowa Ruda

Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci

Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

Sołectwo Ludwikowice Kłodzkie

Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu

>>>
Dodano 24.05.2011
Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Partnerstwo Sowiogórskie

           Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" informuje, iż w dniu            2 czerwca 2011r. (czwartek) o godz. 15.00 w Gospodarstwie agroturystycznym "Arkadia" w Grzmiącej odbędzie się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach ogłoszonego konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy dot. operacji: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Małe projekty.

>>>
Dodano 23.05.2011
KONKURS na składanie wniosków zakończony

           Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" informuje, iż w dniu 20 maja 2011 roku upłynął termin konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji:

1. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

2. Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych Projektów”

W ramach drugiego naboru zorganizowanego przez LGD przyjęto łącznie 11 wniosków, z czego 10 z nich dotyczyło operacji "Małe projekty", a jeden "Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej". 

Dziękujemy naszym Beneficjentom za zaangażowanie.

Lista złożonych wniosków Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej  >>>

Lista złożonych wniosków Małe projekty >>>

 

 

>>>
Dodano 19.05.2011
Mordeczy maraton w Górach Sowich

Ponad stu zawodników i zawodniczek stawiło się w minioną sobotę na starcie Mistrzostw Polski w Długodystansowym Biegu Górskim. Wyczerpujący maraton górski, zorganizowany przez Wójta Gminy Nowa Ruda, Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda oraz Towarzystwo Sportowe "Wałbrzych", rozegrany został na dystansie 28 km, w postaci dwóch pętli w okolicach Ludwikowic Kłodzkich, Sokolca i szczytu Wielkiej Sowy. Nie wszyscy uczestnicy biegu ukończyli rywalizację, mordercze podbiegi i przewyższenia okazały się być ponad siły niektórych biegaczy. Ostatecznie zawody ukończyły 102 osoby, startujące w kilku kategoriach wiekowych. W klasyfikacji generalnej wśród mężczyzn najszybszy okazał się Miłosz Szcześniewski, zdobywając złoty medal Mistrzostw Polski z czasem 01:49:01. Wśród kobiet złoto wywalczyła Dominika Stelmach, osiągając czas 02:11:28.

>>>
Dodano 25.05.2011
Ostatnie zawody modeli RC przed wakacjami

28 maja 2011r. (sobota)

od 13:00 do 19:00 w sali Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda

w Ludwikowicach Kłodzkich przy ul. Fabrycznej 2

zostaną rozegrane ostatnie przed wakacjami, 7. Mini Zawody CKGNR.

Zawody są organizowane głównie dla dzieci z Sekcji Modelarskiej RC przy CKGNR, ale zapraszamy też wszystkie osoby, które dysponują modelem elektrycznym on-road w skali 1:10 i 1:18 lub modelem elektrycznym off-road w skalach 1:18 lub 1:16. Dla modeli 1:10 dopuszczone są silniki klasy 540  Saturn 27T i zasilanie stick-pack NiMH 7,2V. Dla modeli w skali 1:18 i 1:16 silniki jak i zasilanie jest dowolne (klasa OPEN). Zawody będą rozegrane przy pomocy urządzenia liczącego Robitronic Lap Counter System. Na zakończenie tego cyklu zawodów zostaną wręczone nagrody rzeczowe i dyplomy pamiątkowe dla trzech pierwszych zawodników w poszczególnych klasach, a także dyplomy pamiątkowe dla pierwszych 10 zawodników w całym cyklu. Zostaną rozegrane 3 biegi eliminacyjne i 3 biegi  finałowe. 

Zgłoszenia na zawody z podaniem imienia i nazwiska, klasy modelu, częstotliwości oraz wszelkie pytania odnośnie zawodów proszę kierować na adres: rc@dzialkowski.pl

>>>
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.