Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" uprzejmie informuje, iż w dniu 25 stycznia 2011r. (wtorek) o godz. 16.00 w Biurze LGD przy               ul. Kasprowicza 47 w Ludwikowicach Kłodzkich odbędzie się Walne Zebranie Członków.

WZCz 01/2011

Porządek obrad

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”

zwołanego na 25 stycznia 2011 r. o godz. 1600

w Biurze LGD „Partnerstwa Sowiogórskiego”

ul. Kasprowicza 47 w Ludwikowicach Kłodzkich

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków

2. Ustalenie quorum

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Przedstawienie rezygnacji Pana Tomasz Gromali z reprezentowania sektora publicznego - Gminy Głuszyca oraz deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” jako przedstawiciel sektora społecznego.

6. Przedstawienie kandydatur na Członka Rady celem uzupełnienia Składu Rady.

7. Przedstawienie propozycji zmian w LSR zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010r zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

8. Przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie Pracy Rady

9. Podjęcie uchwał:

         9.1 w s p r a w i e przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia

         9.2 w s p r a w i e uzupełnienia składu Rady

         9.3 w s p r a w i e zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju z wprowadzonymi   

               zmianami

         9.4 w s p r a w i e zmian w Regulaminie Pracy Rady

10. Sprawy różne oraz wolne wnioski

11. Zakończenie obrad

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.