Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" uprzejmie informuje, iż w dniu 24 marca 2011r. (czwartek) o godz. 17.00 w Biurze LGD przy               ul. Kasprowicza 47 w Ludwikowicach Kłodzkich odbędzie się Walne Zebranie Członków.

WZCz  02/2011                                                                                                     

Porządek obrad

 

Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”

zwołanego na 24 marca 2011r. o godz. 1700

w Biurze LGD „Partnerstwa Sowiogórskiego” ul. Kasprowicza 47
w Ludwikowicach Kłodzkich

 

1.      Otwarcie Walnego Zebrania Członków

2.      Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania

3.      Ustalenie quorum

4.      Przedstawienie porządku obrad.

5.      Przyjęcie porządku obrad

6.      Przedstawienie Sprawozdania finansowego za rok 2010

7.      Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2010

8.      Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia

9.      Zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie Członków

10.  Przedstawienie kandydatur na członków Komisji Rewizyjnej

11. Podjęcie uchwał:

11.1         w s p r a w i e  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010

11.2         w s p r a w i e  udzielenia absolutorium Zarządowi

11.3         w s p r a w i e  uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej                                   

12.  Sprawy różne oraz wolne wnioski

13.  Zakończenie obrad

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.