Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

BEZPŁATNE SZKOLENIE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
w związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków
(od 05.05.2011r. do 20.05.2011r.)
na Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, tj. na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

informuje o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dla potencjalnych beneficjentów (rolnik; jego domownik w rozumieniu przepisów
o ubezpieczeniu społecznym rolników; małżonek rolnika)


TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA: 6 KWIETNIA 2011 ROKU GODZ. 900


Biuro „Partnerstwa Sowiogórskiego” ul. Kasprowicza 47, 57 - 450 Ludwikowice Kłodzkie Biuro czynne: pn – pt w godz. 7.30 – 15.30 Tel/fax.: 74 87 16 150

więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy

Szkolenie skierowane jest dla potencjalnych wnioskodawców celem zapoznania ze specyfikacją i zagadnieniami dotyczącymi przygotowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji:
"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”


Zainteresowanych udziałem prosimy o wypełnienie formularza deklaracji uczestnictwa.


TERMIN I TRYB SKŁADANIA DEKLARACJI: 3 kwietnia 2011 roku

Za pośrednictwem formularza                                                          >>>> pobierz formularz deklaracji uczestnictwa

przesłanego na:

  • nr fax.: 74 87 16 150     lub
  • adres e-mail: biuro@partnerstwo.sowiogorskie.pl

PROGRAM SZKOLENIA:                            >>> pobierz program (PDF)

• Warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej

• Lokalna Strategia Rozwoju oraz lokalne kryteria wyboru LGD „Partnerstwa Sowiogórskiego”

• Kryteria dostępu,

• Wpisywanie się planowanej do podjęcia bądź rozwinięcia działalności w kody Polskiej Klasyfikacji Działalności objęte wsparciem finansowym,

• Rodzaj i zakres kosztów kwalifikowalnych i wykonalności techniczno - ekonomicznej inwestycji,

• Omówienia przykładowego wniosku i Ekonomicznego Planu Operacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na najczęściej popełniane błędy

• Konsultacje

Przewidywany czas trwania szkolenia: 8 godzin szkoleniowych (8x45 min.) w tym dwie przerwy kawowe

Szkolenie przeprowadzi Pan Bartłomiej Raczek.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, koszty dojazdu pokrywa uczestnik.

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.