Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

BEZPŁATNE SZKOLENIE informacyjno - konsultacyjne:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
w związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków
(od 05.05.2011r. do 20.05.2011r.) na Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju,
tj. na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,

tzw. „Małych Projektów”

informuje o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dla potencjalnych beneficjentów (przedstawicieli organizacji pozarządowych, osób fizycznych, przedsiębiorców oraz przedstawicieli gmin, ośrodków kultury i bibliotek)

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA: 12 KWIETNIA 2011 ROKU GODZ. 1000

Biuro „Partnerstwa Sowiogórskiego” ul. Kasprowicza 47, 57 - 450 Ludwikowice Kłodzkie Biuro czynne: pn – pt w godz. 7.30 – 15.30 Tel/fax.: 74 87 16 150 LGD

„Partnerstwo Sowiogórskie zastrzega sobie zmianę miejsca przeprowadzenia szkolenia w zależności od ilości chętnych uczestników, o czym poinformuje na stronie internetowej www.partnerstwo.sowiogorskie.pl najpóźniej 8 kwietnia 2011r.

więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy

Zainteresowanych udziałem prosimy o wypełnienie formularza deklaracji uczestnictwa.

TERMIN I TRYB SKŁADANIA DEKLARACJI: 7 kwietnia 2011 roku


Za pośrednictwem formularza               >>> pobierz deklarację uczestnictwa

i przesłanie jej na:

nr fax.: 74 87 16 150 lub

na adres e-mail: biuro@partnerstwo.sowiogorskie.pl

 

Program szkolenia:                                      >>> pobierz program (pdf)

1000 - 1030 Wstęp:

Leader w ramach PROW 2007-2013

Lokalna Strategia Rozwoju – cele oraz przedsięwzięcia;

Zadania możliwe do sfinansowania w ramach operacji

1030 – 1200 „ Małe projekty”:

Zasady i reguły wsparcia;

Beneficjenci, warunki i tryb przyznania pomocy;

Koszty kwalifikowane oraz niekwalifikowane;

Zasady udzielania doradztwa oraz konsultacji;

Harmonogram naborów

Przerwa

1230 – 1400 Dokumentacja konkursowa:

Omówienie wniosku;

Załączniki do wniosku w tym lokalne kryteria wyboru

Przerwa

Konsultacje

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, koszty dojazdu pokrywa uczestnik.

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.