Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Warsztaty dla Członków Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Sowiogórskie"

19 kwietnia 2011r. (wtorek) o godz. 1400 odbędą się Warsztaty dla Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" poświęcone aktualizacji LSR. Weryfikacji ulegną cele oraz przedsięwzięcia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju, a także opracowane zostaną niezbędne wskaźniki. 

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.