Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Nasi Beneficjenci podpisują umowy

              Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" otrzymało  od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego kolejną  oficjalną informację o podpisanych umowach z Beneficjentami, którzy za pośrednictwem naszego Stowarzyszenia złożyli wnioski o przyznanie pomocy w roku 2010.

Dla Małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi - zostały zawarte 3 umowy przyznania pomocy na łączną kwotę dofinansowania 69 760,00 zł.

Dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" zostały zawarte 2 umowy przyznania pomocy na łączną kwotę dofinansowania 757 434,00 zł.

Gmina Walim otrzyma dofinansowanie w ramach operacji "Budowa Centrum wsi wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa małego placu zabaw"

Gmina Stoszowice natomiast dofinasuje projekt "Budowa placów zabaw na terenie gminy Stoszowice w miejscowościach Lutomierz, Grodziszcze, Jemna, Żdanów, Rudnica, Budzów i Mikołajków oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Przedborowa". 

 

 

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.