Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Złożenie wniosków do UMWD

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2010r. przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wnioski złożone w drodze ogłoszonego przez LGD konkursu o przyznanie pomocy w ramach operacji „Małe projekty" oraz „Odnowa i rozwój wsi".

                                                                                                      Zarząd

 

Wpis 4

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.