Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego

KONKURS OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO pn. „PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMUJACE IDEĘ ODNOWY WSI"

Informujemy o naborze wniosków do konkursu ofert na realizację w roku 2010 projektów w zakresie zadania publicznego pod nazwą: „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi".
Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych, działających w programie „Odnowa Dolnośląskiej Wsi", w zakresie realizacji projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grupy odnowy wsi, pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Więcej informacji:

www.umwd.dolnyslask.pl/rozwoj-obszarow-wiejskich/odnowa-wsi-dolnoslaskiej/konkursy/

 

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.