Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Posiedzenie Rady LGD

Szanowni Beneficjenci

              Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" informuje,
że Posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach V konkursu
o przyznanie pomocy w ramach działania Małe projekty - odbędzie się 15 kwietnia 2013r. o godz. 17:00 w Fortecznym Parku Kulturowym w Srebrnej Górze.

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.