Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Lista rankingowa dla Małych projektów

Szanowni Beneficjenci

Informujemy, iż wnioski o dofinansowanie w ramach operacji:

  • Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3,
    ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych Projektów”

zostały wybrane na mocy uchwał Posiedzenia Rady w dn. 15-04-2013r.

W ramach piątego naboru zorganizowanego przez LGD przyjęto łącznie 12 wniosków,
z czego na mocy podjętych uchwał 6 wniosków zostało wybranych do finansowania.

Lista rankingowa wniosków sporządzonych w ramach operacji:

Małe projekty >>>pobierz

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.