Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Posiedzenie Rady LGD

Sznowni Państwo

Informujemy, iż Posiedzenie Rady LGD "Partnerstwo Sowiogórskie" dotyczące oceny wniosków zakończonego w dn. 02-09-2013r. naboru odbędzie się w dniu 16-09-2013r.
o godz. 16:00 w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu przy ul. Kościuszki 2.

                                                                                       Przewodniczący Rady

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.