Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

VII konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy 21.10.2013-05.11.2013

            Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” działającego na terenie gmin: Głuszyca, Nowa Ruda, Stoszowice, Walim w ramach działania 4.1/413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

OGŁASZA KONKURS

na składanie wniosków o przyznanie pomocy na następujące operacje:

1. które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

„Odnowa i rozwój wsi”, limit dostępnych środków: 695 881,19 złotych

2. które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw.

Małe projekty, limit dostępnych środków: 243 271,85 złotych;

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

od 21.10.2013r. do 05.11.2013r. do godz. 14:00

Zakres tematyczny operacji, które mogą być dofinansowane w ramach niniejszego naboru muszą mieścić się w zakresie przynajmniej jednego z celów LSR o następujących numerach oraz odpowiadających im przedsięwzięciom i celom ogólnym:

Cel ogólny

1: Inicjowanie, wspieranie i podejmowanie wspólnych działań służących poprawie infrastruktury regionu zwłaszcza turystycznej, technicznej i społecznej. Cele szczegółowe:

1.1. Rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej powodujący wzrost dochodów w regionie.

1.2. Funkcjonowanie infrastruktury społecznej dostosowane do potrzeb aktywności lokalnej. Cel ogólny

5: Tworzenie w regionie miejsc i warunków do rozwoju i do zamieszkania ludzi młodych i aktywnych. Cele szczegółowe:

5.2. Rozwój produktów i usług lokalnych opartych o zasoby regionu

MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze „Partnerstwa Sowiogórskiego”;

ul. Główna 83,

57 - 430 Jugów w godz. 9.00 – 14.00

Tel./fax.: 74 87 16 150

UWAGA!

Prosimy o składanie wniosków w następującej formie:

1. Oryginał wniosku z wersją elektorniczną dla Instytucji Wdrażającej

2. Kopia wniosku z wersją elektroniczną dla LGD

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ DOKUMENTY KONKURSOWE:

formularze wniosków, instrukcje wypełniania wniosków, wykaz niezbędnych dokumentów, a także kryteria wyboru operacji dostępne są:

  • w siedzibie LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”,
  • na stronie internetowej www.partnerstwo.sowiogorskie.pl (w zakładce Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju > Dokumentacja do pobrania dla naboru VII), a także na stronach internetowych Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

1. Operacja musi być zgodna z:

- warunkami wsparcia w ramach LSR

- co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR

- co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR

2. Operacja musi uzyskać w ramach oceny na zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru:

- co najmniej 8 pkt. w przypadku działania Małe projekty

– co najmniej 5 pkt. w przypadku działania „Odnowa i rozwój wsi”

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.