Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Zakończenie naboru VI - przekazanie wniosków

Szanowni Beneficjenci

Informujemy, że procedura oceny i wyboru wniosków dla naboru VI została zakończona. Wnioski o dofinansowanie w ramach operacji:

 • które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3,
  ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych Projektów”
 • które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
  311Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

zostały wybrane na mocy uchwał Posiedzenia Rady w dn. 16-09-2013r.

Wnioski w ramach działania

 • które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
  312
  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

w stosunku co do których zostały złożone odwołania - po ponownej ocenie Rady

zostały wybrane na mocy uchwał Posiedzenia Rady w dn. 14-10-2013r.

 Lista wniosków sporządzonych w ramach operacji:

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej >>> pobierz

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw >>> pobierz

Małe projekty >>>pobierz 

Wnioski wraz z dokumentacją zostały przekazane do Instytucji Wdrażających w dniu 16-10-2013r.

Małe projekty:

- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

   Departament Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Wydział Obszarów Wiejskich

   Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu;

  ul. Giełdowa 8; 50 - 438 Wrocław

 

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.