Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

VIII Konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy 17-31.03.2014

         Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” działającego na terenie gmin: Głuszyca, Nowa Ruda, Stoszowice, Walim w ramach działania 4.1/413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

OGŁASZA KONKURS TEMATYCZNY na składanie wniosków o przyznanie pomocy na następujące operacje:

1. które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe projekty,

limit dostępnych środków: 179 842,21 złotych;

2. które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – ostatni nabór

limit dostępnych środków: 215 000,00 złotych;

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

                 od 17.03.2014r do 31.03.2014r. do godz. 14:00

Zakres tematyczny operacji, które mogą być dofinansowane w ramach niniejszego naboru musi mieścić się w wymienionych celach i odpowiadających im przedsięwzięciach:

C.O 1: / C.S. 1.2. Funkcjonowanie infrastruktury społecznej dostosowane do potrzeb aktywności lokalnej.

Przedsięwzięcia:

• Budowa, modernizacja, remont i wyposażenie świetlic i obiektów kultury, adaptacja pomieszczeń i budynków na potrzeby ogólnospołeczne

• Wykorzystanie energii odnawialnej w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej

C.O. 3: / C.S. 3.2 Aktywna ochrona walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych regionu Gór Sowich.

Przedsięwzięcia:

• Podnoszenie wiedzy o krajobrazie, przyrodzie regionu i historii regionu poprzez szkolenia, publikacje, strony internetowe

C.O. 5: / C.S. 5.2. Rozwój produktów i usług lokalnych opartych o zasoby regionu.

Przedsięwzięcia:

• Budowa, adaptacja i wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do sprzedaży usług lokalnych lub tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych

MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze „Partnerstwa Sowiogórskiego”;

ul. Główna 83, 57 - 430 Jugów w godz. 9.00 – 14.00

Tel./fax.: 74 87 16 150

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD (2 szt.).

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ DOKUMENTY KONKURSOWE:

formularze wniosków, instrukcje wypełniania wniosków, wykaz niezbędnych dokumentów, a także kryteria wyboru operacji dostępne są:

  •  w siedzibie LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”,
  •  na stronie internetowej www.partnerstwo.sowiogorskie.pl (w zakładce Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju > Dokumentacja do pobrania dla naboru VIII), a także na stronach internetowych Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWD www.umwd.dolnyslask.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

1. Operacja musi być zgodna z:

- warunkami wsparcia w ramach LSR

- co najmniej jednym celem ogólnym i szczegółowym z wymienionego zakresu tematycznego

2. Operacja musi uzyskać w ramach oceny na zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru:

- co najmniej 8 pkt. w przypadku działania Małe projekty

- co najmniej 6 pkt. w przypadku działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

c.o.- cel ogólny / c.s. – cel szczegółowy

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.