Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

BEZPŁATNE SZKOLENIE - TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 10-03-2014

              Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” w związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków (od 17.03.2014r. do 31.03.2014r. ) na Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju,

tj. na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

informuje o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dla potencjalnych i obecnych beneficjentów

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA: 10 MARZEC 2014 ROKU GODZ. 12:00

Biuro „Partnerstwa Sowiogórskiego” ul. Główna 83, 57 - 430 Jugów

Biuro czynne: pn – pt w godz. 7.30 – 15.30 Tel/fax.: 74 87 16 150

Szkolenie skierowane jest dla potencjalnych oraz obecnych wnioskodawców celem zapoznania ze specyfikacją i zagadnieniami dotyczącymi przygotowania i rozliczania wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie o możliwości uczestnictwa zostanie przekazane pocztą elektroniczną bądź drogą telefoniczną na wskazany w zgłoszeniu kontakt.

Zainteresowanych udziałem prosimy o wypełnienie formularza deklaracji uczestnictwa.

TERMIN I TRYB SKŁADANIA DEKLARACJI: 6 marzec 2014 roku do godz. 13:00

  • Za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie www.partnerstwo.sowiogorskie.pl i przesłanie go na: nr fax.: 74 87 16 150 lub na adres e-mail: iweta@partnerstwo.sowiogorskie.pl

Program szkolenia: pobierz >>>

• Powitanie i wskazanie podstaw prawnych dotyczących działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” oraz działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 10 minut;

• Warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw” - kryteria dostępu, wpisanie się planowanej do podjęcia bądź rozwinięcia działalności w kody Polskiej Klasyfikacji Działalności objęte wsparciem finansowym, wykonalność techniczno – ekonomiczna projektu – 55 minut;

• Rodzaj i zakres kosztów kwalifikowalnych inwestycji – bardzo szczegółowe omówienie rodzaju kosztów kwalifikowalnych możliwych do poniesienia w ramach obydwóch działań z uwzględnieniem niuansów proceduralnych i sposobu weryfikacji wniosków przez Instytucję Wdrażającą. Szczególny nacisk dotyczy inwestycji budowlanych – uwagi dotyczące poprawnego opracowania dokumentacji projektowo – pozwoleniowej (kategorie obiektów, na które możliwe jest wsparcie finansowe) oraz kosztorysu – 45 minut;

• Szczegółowe omówienie i analiza przykładowego wniosku i Ekonomicznego Planu Operacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na najczęściej popełniane przez Beneficjentów błędy – 60 minut;

• Inne dokumenty niezbędne do pozytywnej weryfikacji wniosku przez Instytucję Wdrażającą – 15 minut; • Cele Lokalnej Grupy Działania oraz kryteria wyboru operacji wynikające z Lokalnej Strategii Rozwoju – 30 minut;

• Zakończenie i podsumowanie szkolenia – 10 minut.

W trakcie szkolenia przewidziane konsultacje oraz pytania do omawianych zagadnień.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, koszty dojazdu pokrywa uczestnik.

*********************************************************************

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.