Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

,,Dziedzictwo kulturowe Gór Sowich” - zakończono kolejny MP

         Pierwsza tego rodzaju publikacja na rynku wydawniczym miała nieprzypadkowo swoją promocję 8 maja. Autorami książki jest młodzież z trzech sowiogórskich gimnazjów, która zarejestrowała wśród swoich dziadków i sąsiadów wspomnienia dotyczące organizacji życia w regionie po 1945 roku.

           Powstanie książki jest efektem realizacji przez głuszyckie Centrum Kultury-Miejską Bibliotekę Publiczną w Głuszycy wraz z gimnazjami z trzech gmin: Walimia, Głuszycy i Jugowa projektu pn. ,,Promowanie i zachowanie dziedzictwa kulturowego Gór Sowich poprzez rejestrację i publikację opowieści wspomnieniowych pn. >>Dziedzictwo kulturowe Gór Sowich<< dotyczących organizacji życia po 1945 roku na terenie trzech gmin sowiogórskich” w ramach środków PROW pozyskanych za pośrednictwem LGD "Partnerstwo Sowiogórskie".

czytaj więcej

          W projekcie wzięli udział uczniowie trzech sowiogórskich gimnazjów: Gimnazjum Publicznego w Głuszycy, Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu oraz Publicznego Gimnazjum w Jugowie.
Odpowiednio pod kierunkiem nauczycielek: Anety Kalenik (Głuszyca), Agnieszki Śniegockiej (Walim) i Joanny Tarapackiej (Jugów) - gimnazjaliści - kształcąc umiejętność wykorzystywania lokalnych zasobów kulturowo-historycznych, chcąc poznać i prześledzić historię miejsca, w jakim przyszło im mieszkać, przeprowadzili badania terenowe, wśród osób, jakie osiedliły się tutaj po 1945 roku.

Celem badań była rejestracja opowieści wspomnieniowych, a poprzez nie ukazanie organizacji codziennego życia społeczno-kulturowego, jak i wartości oraz przeżyć, z jakimi przybyła ludność po 1945 roku do omawianego terenu. Promocja książki była połączona ze spotkaniem zarówno uczniów z trzech sowiogórskich gmin, jak i ,,świadków historii”, czyli osób, które udzielały informacji na temat powojennego życia w gminach sowiogórskeich.
Podczas spotkania można było zapoznać się z prezentacją-wystawą fotografii ukazujących rzeczywistość po 1945 roku, zapoznać z tematem adaptacji i integracji społeczno-kulturowej po 1945 roku oraz z refleksjami młodego pokolenia oraz ,,świadków historii” z realizacji projektu.
Data nieprzypadkowa – 8 maj, dzień zakończenia wojny a tym samym początek tworzenia powojennej historii, na jaką składają się dzieje ludzi z różnych stron nie tylko kraju, ale także i Europy.
Publikacja pod red. Moniki Bisek-Grąz została podzielona na dwie części. W pierwszej główną oś stanowi powojenny obraz sowiogórskich miejscowości, stąd z opisów przedstawionych przez mieszkańców jawi się nam obraz ulic, wyposażenia domów, szkół, obrzędowość świąteczna, doroczna, zderzenie kulturowe na poziomie materialnym czy też powojenne niełatwe – bo przecież pomiędzy różnymi grupami kulturowymi i narodowymi – relacje międzyludzkie. Część druga to równie ważne dla powojennej organizacji życia codziennego tzw. dziedzictwo pamięci, czyli obrazy, przeżycia i wspomnienia, jakie ukształtowały przybyłych do sowiogórskiego regionu ludzi.
Mamy więc relacje życia przed wyjazdem w Góry Sowie, powody przyjazdu, obrazy rzezi na Ukrainie, przymusowych prac w Niemczech czy też represji Urzędu Bezpieczeństwa – wszystko to jednak miało ogromny wpływ na ludzi, którzy tworzyli historię Gór Sowich po 1945 roku. Interesujący jest w publikacji aspekt językowy, bowiem nie tylko została zachowana forma języka mówionego, ale także zarejestrowane formy gwary czy czasu zaprzeszłego.

Osoby zainteresowane publikacją, mogą ją zdobyć zgłaszając się do głuszyckiego Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy: do rozdania jest 40 egzemplarzy książki. Publikacja trafi także do szkół biorących udział w projekcie, do bibliotek szkolnych, gminnych, pracowni regionalnych oraz do Biblioteki Narodowej.

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.