Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Konkurs Wiedzy o Regionie Sowiogórskim rozstrzygnięty

Patrycja Hupało, Klaudia Tyka i Gracjan Łyczak - oto zwycięzcy dwuetapowego konkursu skierowanego do uczniów trzech gimnazjów z terenu Gór Sowich.

Celem organizowanego ze środków PROW przez Centrum Kultury-Miejską Bibliotekę Publiczną w Głuszycy przy współudziale gimnazjów: walimskiego, głuszyckiego i jugowskiego było przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego Gór Swoich, popularyzowanie historii i kultury regionu, rozwijanie wśród uczniów zainteresowań regionem Sowiogórskim: jego historią, zabytkami, życiem codziennym oraz kształcenie poczucia własnej tożsamości kulturowej i regionalnej, jak i integracja Gmin Sowiogórskich.

więcej

Do pierwszego etapu, jaki miał miejsce w kwietniu, przystąpiło pięćdziesięciu gimnazjalistów. Zadaniem konkursowiczów było rozwiązanie testu składającego się z dwudziestu pytań z zakresu historii, geografii, przyrody i kultury Gór Sowich. Do drugiego etapu zostało zakwalifikowanych 15 uczniów: dwóch z gimnazjum z Jugowa, czterech z gimnazjum walimskiego i dziewięciu z głuszyckiego.

W trudniejszym, II etapie, jaki miał miejsce 8 maja, konkursowicze rozwiązywali trudny test składający się z 10-ciu pytań. Ostatecznie przyznano 6 wyróżnień II stopnia (nagrody – pendrive 8 GB) dla: Aleksandry Sowy z GP Głuszyca, Kornela Lecha z GP Walim, Łukasza Gilewskiego z GP Jugów, Zuzanny Grzybowskiej z GP Jugów, Sandry Skorubkskiej z GP Walim i Weroniki Brzezińskiej z GP Głuszyca; 3 wyróżnienia I stopnia (nagrody – pendrive 16 GB) otrzymali: Anna Parzygnat z GP Głuszyca, Krystyna Ossowska z GP Głuszyca, Damian Zieliński z GP Głuszyca; miejsce trzecie zajął Gracjan Łyczak z GP Głuszyca otrzymując nośnik danych 32 GB, miejsce drugie Klaudia Tyka z GP Walim i nagrodę w postaci MP 4, a miejsce pierwsze i MP 4 Patrycja Hupało z GP Głuszyca.

Konkurs był realizowany w ramach operacji ,,Promowanie i zachowanie dziedzictwa kulturowego Gór Sowich poprzez rejestrację i publikację opowieści wspomnieniowych pn. >>Dziedzictwo kulturowe Gór Sowich<< dotyczących organizacji życia po 1945 roku na terenie trzech gmin sowiogórskich” w ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla LGD "Partnerstwa Sowiogórskiego" w ramach małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Zadanie realizowane ze środków PROW. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-13 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.