Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Zakończenie procedury naboru IX - Małe projekty

Szanowni Beneficjenci

Informujemy, że procedura oceny i wyboru wniosków dla naboru IX została zakończona. Wnioski o dofinansowanie w ramach operacji:

  • które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3,
    ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych Projektów”

zostały wybrane na mocy uchwał Posiedzenia Rady w dn. 25-06-2014r.

W stosunku do oceny Rady nie wniesiono odwołań tym samym Uchwały z dnia 25-06-2014 stały się ostateczne z dniem 05-07-2014r., tj. po upływie terminu przewidzianego na składanie odwołań.
Wnioski wraz z dokumentacją zostały przekazane do Instytucji Wdrażającej w dniu 09-07-2014r.:

- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

   Departament Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Wydział Obszarów Wiejskich

   Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław

*********************************************************************

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01-08-2014r. ulega zmianie adres do korespondencji Biura Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie"

Nowy adres: ul. Dworzec PKP 1/3   58-321 Jugowice (Gmina Walim)

Adres siedziby pozostaje bez zmian podobnie jak numery telefonów kontaktowych (zakładka KONTAKT) 

                                                                                                   Zarząd LGD

 

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.