Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Ankiety monitorujące z okresu programowania 2007-2013

Szanowni Państwo 

Przypominamy o obowiązku składania ankiet monitorujących zarówno do Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" jak i do Instytucji Wdrażających z którymi bezpośrednio podpisywali Państwo umowy o dofinasowanie projektów. 

Obowiązek dotyczy środków otrzymanych w okresie od 2010r. do 2015 roku. 

Konieczność wypełnienia ankiety wynika z podpisanej przez Państwa umowy o przyznanie pomocy.

Ankietę monitorującą dla LGD beneficjent składa w wersji papierowej na adres korespondencyjny Biura LGD

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”

ul. Dworzec PKP 1/3                          58-321 Jugowice 

 w ciągu 14 dni od otrzymania płatności ostatecznej. 

Ankiety dostępna są w zakładce: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju >>>> Ankiety monitorujące. 

Tam znajdą Państwo również link do ankiet monitorujących dla poszczególnych działań - do IW składają Państwo inne formularze niż do LGD. 

Termin składania Ankiet monitorujących do IW podany jest w Instrukcji wypełniania wspomnianych dokumentów. 

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.