Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Lokalna Strategia Rozwoju

Szanowni Państwo 

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" ponownie zaprasza do czynnego udziału w pracach nad Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) opracowywaną w nowej perspektywie programowania zaplanowanej do realizacji do 2022r. Będzie to dla nas jak i dla Państwa bardzo ważny dokument, określający dalsze kierunki rozwoju dla naszego obszaru. Tym samym przypominamy o możliwości kierowania uwag i czynnego udziału w pracach nad LSR na każdym etapie jej tworzenia. 

W zakładce "PROW 2014-2020 Konsultacje społeczne" mogą Państwo znaleźć infomacje wraz z bieżącą dokumentacją i analizami. 

Zapraszamy do współpracy w nastepujących formach: czynnego udziału w spotkaniach z przedtawicielami grupy roboczej, przesyłaniem udostępnianych na naszej stronie ankiet oraz do bezpośrednich spotkań w Biurze LGD. 

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.