Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Kolejne opracowania gotowe

Szanowni Państwo 

W dniu 19 listopada 2015r. w Biurze LGD w Jugowicach odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej poświęcone wypracowaniu ostatecznej propozycji Celów i zadań do realizacji w ramach opracowywanego projektu Lokalnej Strategii Rozwoju dla "Partnerstwa Sowiogórskiego" oraz analizie i przygotowaniu diagnozy obszaru LGD. 

Przypominamy Państwu o możliwości konsultowania poszczególnych części projektu LSR przy pomocy formularza zgłaszania uwag. Wszystkie Państwa opienie będą dla Nas bardzo cenne. 

Opracowywane materiały dostępne są w zakładce: PROW 2014-2020 - konsultacje społeczne >>> BIEŻĄCE OPRACOWANIA 

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.