Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Zakończono pracę nad Strategią

Szanowni Państwo 

Po wielu miesiącach działań zakończyliśmy pracę nad Lokalną Strategią Rozwoju Kierowanego przez Społeczność w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczoną do realizacji do 2023 roku.
Podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 28.12.2015 uchwałą WZC przyjęta została strategia jako dokument wytyczający działania na nową perspektywę PROW 2014-2020. Również w tym dniu uzupełniono skład Rady LGD oraz wszelkie procedury niezbędne do obsługi naborów oraz wyboru wniosków składanych przez beneficjentów.
W dniu 30.12.2015r. złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego wniosek o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). 

Dziękujemy wszystkim: mieszkańcom, przedsiębiorcom, osobą reprezentującym podmioty społeczne, które zaangażowały się w tworzenie naszej wspólnej Strategii.
Jesteśmy bardzo wdzięczni za udział w spotkaniach otwartych, grupach roboczych, spotkaniach indywidualnych oraz za wypełniania ankiet i wszelkich cennych uwag. Szczególne podziękowania kierujemy do Włodarzy gmin członkowskich. 

                                                                                        Zarząd i Biuro LGD 

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.