Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 18-07-2016

Szanowni Państwo 

Informujemy, że w dniu 18-07-2016r. o godz. 17:00 w Biurze LGD w Jugowicach odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie". 

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie - Walne odbędzie się zgodnie z zapisami Statutu w drugim terminie, tj. o godz. 17:15.

Porządek obrad >>> 

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.