Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" uprzejmie informuje, iż w dniu 28 września 2011r. (środa) o godz. 16.00 w Biurze LGD przy ul. Kasprowicza 47 w Ludwikowicach Kłodzkich odbędzie się Walne Zebranie Członków.

WZCz 04/2011

Porządek obrad

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”

zwołanego na 28 września 2011 r. o godz. 1600 w Biurze LGD „Partnerstwa Sowiogórskiego” ul. Kasprowicza 47 w Ludwikowicach Kłodzkich

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków

2. Ustalenie quorum

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Przedstawienie prośby o zgodę na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przez Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Ludwikowicach Kłodzkich, ul. Kasprowicza 47, wobec Banku Gospodarstwa Krajowego do wysokości: 200.000,00 zł. tyt. pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

6. Podjęcie uchwał:

6.1 w s p r a w i e wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wobec Banku Gospodarstwa Krajowego przez Zarząd

7. Sprawy różne oraz wolne wnioski

8. Zakończenie obrad

Zarząd

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.