Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Wizyta studyjna we Wrzosowej Krainie

           W słoneczną niedzielę 25 września 2011r. udaliśmy się z Wizytą Studyjną do Wrzosowej Krainy. Uczestnikami wyjazdu byli lokalni liderzy oraz członkowie zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR, a także zaproszone do udziału w wizycie osoby zajmujące się wyrobem produktów lokalnych czy też nasi potencjalni Beneficjenci. Celem wizyty była możliwość zapoznania się ze strategią rozwoju tamtejszego LGD oraz poszukiwaniem możliwości i zapoznaniem się z dobrymi praktykami realizowanymi w ramach PROW, ukazaniem doświadczeń w wykorzystywaniu potencjału regionu w zapewnieniu zwiększenia atrakcyjności życia na wsi.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za obecność, a Organizatorem za wspaniałe przyjęcie.

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.