Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 12.12.2011

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" uprzejmie informuje, iż w dniu 12 grudnia 2011r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Biurze LGD przy ul. Kasprowicza 47 w Ludwikowicach Kłodzkich odbędzie się Walne Zebranie Członków.

WZCz  05/2011                                                                                                                  

Porządek obrad

 

Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”

zwołanego na 12 grudnia 2011 r. o godz. 1700

w Biurze LGD „Partnerstwa Sowiogórskiego” ul. Kasprowicza 47
w Ludwikowicach Kłodzkich

 

1.      Otwarcie Walnego Zebrania Członków

2.      Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania

3.      Ustalenie quorum

4.      Przedstawienie porządku obrad.

5.      Przyjęcie porządku obrad

6.      Przedstawienie propozycji zmian w LSR

7.      Podjęcie uchwał:

7.1              w s p r a w i e  zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju 
z wprowadzonymi zmianami

8.      Sprawy różne oraz wolne wnioski

9.      Zakończenie obrad

 

 

Zarząd

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.