Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

WOLONTARIAT

                      Dobiegający końca 2011 roku jest Europejskim Rokiem Wolontariatu. Unia Europejska przez ten rok chciała sprawić aby pomaganie innym stało się modne, jako nowy model komórki w społeczeństwie. Wolontariuszem może być każdy, a pomagając innym, pomagamy sobie. Pewno niewielu z nas zdawało sobie sprawę, że mamy rok wolontariatu. Wolontariat w każdym kraju UE ma problemy. Jednakże w Polsce widoczny jest bardzo brak zaangażowania w wolontariat, zwłaszcza w pokoleniu seniorów. Jest to zagadnienie, które charakteryzuje się u nas niskim prestiżem społecznym. W kraju byłego bloku komunistycznego przez starsze pokolenie wciąż jest kojarzony z obowiązkowymi pracami społecznymi. Należy jednak zwrócić uwagę na niezmiennie mało różnorodną ofertę pracy dla wolontariuszy. Rolą organizacji pozarządowych jest stwarzanie struktur, w których miejsce dla siebie mogłyby znaleźć młodzież, osoby pracujące i aktywni seniorzy. Każda z tych grup może zaoferować społeczeństwu coś innego. Należy podkreślić, że wolontariat jest działalnością bezpłatną, lecz trudno mówić, że jest bezinteresowny. Nawet najbardziej idealistycznie nastawieni wolontariusze, którzy chcą tylko pomagać innym i zmieniać świat na lepsze, otrzymują coś w zamian – nowe umiejętności, doświadczenie, satysfakcję. Wolontariat przynosi duże korzyści psychologiczne, pozwala poczuć się potrzebnym, odzyskać godność, ale także zdobyć kwalifikacje, które pomogą w znalezieniu lepszej pracy, awansie społecznym.

Urząd Gminy Walim oraz Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Sowiogórskie" szuka wolontariusza.

Wolontariuszowi oferujemy: - pracę w samodzielnym zespole - partnerską atmosferę - zaświadczenie o odbyciu wolontariatu

Korzyści dla wolontariusza: - zdobycie doświadczenia - praca w ramach projektu wspieranego przez Unię Europejską /w LDG/

Więcej informacji pod nr telefonu 666 038 466 oraz 74/87 16 150

Kilka cennych wiadomości o wolontariacie

Wolontariusz wykonuje świadczenie na rzecz korzystającego na podstawie umowy cywilnej zwanej porozumieniem. Zakres, sposób i czas wykonywania świadczenia określany jest wspólnie przez korzystającego i wolontariusza. Z naszym wolontariuszem podpiszemy porozumienie na okres dłuższy niż 30 dni. Z mocy ustawy wolontariusz będzie objęty ubezpieczeniem już od pierwszego dnia obowiązywania porozumienia. Dla wielu organizacji pozarządowych zaangażowanie wolontariuszy w pracę organizacji jest często niezbędnym elementem ich funkcjonowania, a wysiłek jaki wkładają ochotnicy w tego typu działalność, przynosi korzyści zarówno organizacjom pozarządowym, jak i samym wolontariuszom.

Zapraszamy!

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.