Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy: 2012

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
działająca na terenie gmin: Głuszyca, Nowa Ruda, Stoszowice, Walim

w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Ogłasza Konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy na następujące operacje:

1. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
- limit dostępnych środków: 200 000,00 zł.

 

2. Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi

3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych Projektów” - limit dostępnych środków: 592 069,73 zł.

3. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
- limit dostępnych środków: 300 000,00 zł.

Termin składania wniosków:
od 2 kwietnia 2012r. do 23 kwietnia 2012r. do godz. 1200

Miejsce i tryb składania wniosków:  

Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski
wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze „Partnerstwa Sowiogórskiego”;
ul. Kasprowicza 47, 57 - 450 Ludwikowice Kłodzkie
w godz. 9.00 – 14.00

Tel./fax.: 74 87 16 150

Szczegółowe informacje oraz dokumenty konkursowe:

formularze wniosków, instrukcje wypełniania wniosków, wykaz niezbędnych dokumentów, a także kryteria wyboru operacji dostępne są:

  • w siedzibie LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”,
  • na stronie internetowej www.partnerstwo.sowiogorskie.pl (zakładka dokumenty do pobrania), a także na stronach internetowych Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl
    i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

 

Minimalne wymagania, których  spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

1. Operacja musi być zgodna z:

- warunkami wsparcia w ramach LSR

- co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR

- co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR

2. Operacja musi uzyskać w ramach oceny na zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru:

- co najmniej 8 pkt. w przypadku działania Małe projekty

- co najmniej 6 pkt. w przypadku działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca

 

Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.