Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Informacja dla Wnioskodawców

Informujemy, iż wnioski złożone przez Beneficjentów o dofinansowanie w ramach operacji:

1. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

2. Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych Projektów”

3. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

w ramach ogłoszonego przez LGD Partnerstwo Sowiogórskie konkursu w terminie 02-23.04.2012 w dniu 23.05.2012 zostaly złożone do Instytucji Wdrażających odpowiednio:

Małe projekty - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Wydział Obszarów Wiejskich;

Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu;

ul. Giełdowa 8; 50 - 438 Wrocław

Beneficjentom MP zaliczającym VAt jako koszt kwalifikowalny operacji przypominamy o konieczności wystąpienia do Krajowej Informacji Podatkowej Ul. Dekana 6 64-100 Leszno z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie podatku od towarów i usług (VAT) - czas oczekiwania na wydanie interpretacji to 3 miesiące.

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.