Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

IV Konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy 10/2012

         Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” działającego na terenie gmin:

Głuszyca, Nowa Ruda, Stoszowice, Walim

w ramach działania 4.1/413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

OGŁASZA KONKURS na składanie wniosków o przyznanie pomocy na następujące operacje:

1. które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311  
   „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,
                                                     limit dostępnych środków: 391 428,50 złotych;

2. które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312
   „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
                                                     limit dostępnych środków: 199 429,00 złotych;

3. które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:
    „Odnowa i rozwój wsi”,
                                                      limit dostępnych środków: 524 468,00 złotych

4. które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają
   się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe projekty,
                                                     limit dostępnych środków: 436 460,82 złotych;

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

od 08.10.2012r. do 29.10.2012r. do godz. 12:00

MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze „Partnerstwa Sowiogórskiego”; ul. Kasprowicza 47, 57 - 450 Ludwikowice Kłodzkie w godz. 9.00 – 14.00 Tel./fax.: 74 87 16 150

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ DOKUMENTY KONKURSOWE:

formularze wniosków, instrukcje wypełniania wniosków, wykaz niezbędnych dokumentów, a także kryteria wyboru operacji dostępne są:

  • w siedzibie LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”,
  • na stronie internetowej www.partnerstwo.sowiogorskie.pl w zakładce Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju >> dokumenty do pobrania (zobacz - IV nabór 10/2012),
  • a także na stronach internetowych Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

1. Operacja musi być zgodna z:

- warunkami wsparcia w ramach LSR

- co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR

- co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR

2. Operacja musi uzyskać w ramach oceny na zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru:

- co najmniej 8 pkt. w przypadku działania Małe projekty

– co najmniej 5 pkt. w przypadku działania „Odnowa i rozwój wsi”

- co najmniej 6 pkt. w przypadku działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.