Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU

           Informujemy, iż od dnia 31.01.2013r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, które będzie obowiązywało Wnioskodawców od marcowego naboru.

Najważniejsze zapisy dotyczące Beneficjentów Małych projektów to min.:

• Zmiana wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 wynosi obecnie 200 tyś. złotych na jednego beneficjenta, z tym że w przypadku beneficjenta, który może ubiegać się o pomoc finansową w ramach działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17 i 18 ustawy (17) różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej; 18) tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw) limit ten wynosi 50 tys. złotych na jednego beneficjenta

• Zmiana wysokości pomocy przyznanej na realizację jednego małego projektu, która nie może być wyższa niż 50 tyś. złotych

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.