Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Listy rankingowe wniosków dla działań 311,312, Odnowa i rozwój wsi oraz MP

Szanowni Beneficjenci

Informujemy, iż wnioski o dofinansowanie w ramach operacji:

1. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312:
   "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

2. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311:
   „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

3. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:
    „Odnowa i rozwój wsi”

4. Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają
    się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych Projektów”

zostały wybrane na mocy uchwał Posiedzenia Rady w dn. 08.11.2012r.

W ramach czwartego naboru zorganizowanego przez LGD przyjęto łącznie 24 wnioski,
z czego na mocy podjętych uchwał 16 wniosków zostało wybranych do finansowania. 

Listy rankingowe wniosków sporządzonych w ramach operacji:

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw >>>pobierz

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej >>>pobierz

Odnowa i rozówj wsi >>> pobierz

Małe projekty >>>pobierz

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.