Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Posiedzenie Rady LGD 11-12-2012

Informujemy, iż w dniu 11-12-2012 o godz. 16:00 w Biurze LGD odbędzie się Posiedzenie Rady LGD "Partnerstwo Sowiogórskie" dotyczące rozpatrzenia odwołań od oceny wniosków wg lokalnych kryteriów wyboru w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

                                                                             Zarząd

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.