Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Zakończono procedurę wyboru wniosków IV konkursu 10/2012

Szanowni Beneficjenci

W dniu 11 grudnia 2012r. odbyło się II Posiedzenie Rady dotyczące rozpatrzenia odwołań i ustalenia ostatecznych list operacji wybranych do finansowania w ramach poszczególnych działań.

Na mocy podjętych uchwał z dnia 8 listopada 2012r. oraz 11 grudnia 2012r. sporządzone zostały stosowne listy, ktore wraz z wnioskami o przyznanie pomocy w dniu 12.12.2012r. zostaną przekazane do właściwych Instytucji Wdrażających:

1. Małe projekty oraz Odnowa i rozwój wsi 

- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

   Departament Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Wydział Obszarów Wiejskich

   Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław

2. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu;

  ul. Giełdowa 8; 50 - 438 Wrocław

I. Lista operacji: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw >>> pobierz

II. Lista operacji: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej >>> pobierz

III. Lista operacji: Odnowa i rozwój wsi >>> pobierz

IV. Lista operacji: Małe projekty >>> pobierz

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.