Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Bezpłatne szkolenie - Małe projekty

                Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” w związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków (11.03.2013r. do 27.03.2013r.) na Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, tj. na operacje: - które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych Projektów” informuje o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dla potencjalnych beneficjentów oraz obecnych wnioskodawców.

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA: 5 MARCA 2013 ROKU GODZ. 10:00

Biuro „Partnerstwa Sowiogórskiego”

ul. Kasprowicza 47,57 - 450 Ludwikowice Kłodzkie

Biuro czynne: pn – pt w godz. 7.30 – 15.30

Tel/fax.: 74 87 16 150

LGD „Partnerstwo Sowiogórskie zastrzega sobie zmianę miejsca przeprowadzenia szkolenia w zależności od ilości chętnych uczestników, o czym poinformuje na stronie internetowej najpóźniej 4 marca 2013r. do godz. 12:00

Szkolenie skierowane jest dla wnioskodawców celem zapoznania ze specyfikacją i zagadnieniami dotyczącymi przygotowania i rozliczania wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji: Małe projekty.

Zainteresowanych udziałem prosimy o wypełnienie formularza deklaracji uczestnictwa.

TERMIN I TRYB SKŁADANIA DEKLARACJI: 4 marca 2013 roku do godz. 10.00

PROGRAM SZKOLENIA : >>> pobierz program (PDF)

10:00 – 10:10 – Przywitanie i omówienie programu;

10:10 – 10:30 – Co to jest Leader, LGD i LSR, w ramach PROW 2007-2013;

10:30 – 11:00 - Lokalna Strategia Rozwoju – „małe projekty” a cele oraz przedsięwzięcia, lokalne kryteria wyboru operacji, harmonogram konkursów;

11:00 – 12:00 - Zasady i reguły wsparcia dla operacji „małe projekty” - Beneficjenci, Warunki i tryb przyznania pomocy, Koszty kwalifikowane oraz niekwalifikowane, Wysokość dofinansowania;

12:00 – 12:15 – przerwa;

12:15 – 13:00 – Omówienie zakresu zadań możliwych do sfinansowania w ramach operacji „małe projekty”;

13:00 – 13:45 - Omówienie najważniejszych zasad dotyczących rozliczania projektów – konstrukcja Wniosku o płatność, zasady opisywania rachunków, etc.; 13:45 – 14:00 – przerwa;

14:00 – 16:30 – Warsztaty i konsultacje – omówienie formularzy wniosku dla operacji „małe projekty”, omówienie załączników oraz jego wypełnianie – omówienie najczęściej popełnianych błędów przy realizacji i rozliczaniu projektów, konsultacje pomysłów na operacje w ramach „małych projektów”;

16:30 – zakończenie szkolenia.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, koszty dojazdu pokrywa uczestnik.

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.