Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Członkostwo w Radzie                                                                     <<< powrót

Do Rady kandydować mogą członkowie zwyczajni stowarzyszenia, z wyjątkiem osób prawnych, w imieniu, których mogą kandydować ich przedstawiciele. Przedstawicielem osoby prawnej nie może być osoba będąca członkiem stowarzyszenia. Kadencja Rady trwa trzy lata i kończy się     z chwilą powołania nowej. Mandat członków Rady wygasa z chwilą odbycia pierwszego Walnego Zebrania Członków odbywającego się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji. Mandat członka Rady wygasa przed upływem kadencji z powodu: ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, pisemnej rezygnacji, śmierci, odwołania przez Walne Zebranie Członków.   W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Rady przed upływem kadencji Walne Zebranie Członków dokonuje uzupełnienia składu organu na okres do upływu kadencji. Wyłączne prawo rekomendowania kandydatów do Rady mają prawo Członkowie Stowarzyszenia. Wybór członków Rady dokonywany jest w drodze głosowania powszechnego i jawnego. Walne Zgromadzenie Członków może podjąć uchwałę o ustanowieniu głosowania tajnego. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia dysponuje 1 głosem. Wybór uznaje się za dokonany, gdy za danym kandydatem opowiedziała się zwykła większość głosujących przy obecności, co najmniej 1/3 ilości członków posiadających prawo głosu. Najważniejszą rolą i zadaniem Rady jest wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE)nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia Rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE l277 z 21.10.2005 r. str.1), które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Rady.

UCHWAŁY RADY 2010-2014:

                                                                                                           <<

Nowy moduł tekstowy
Nowy moduł tekstowy
Nowy moduł tekstowy

Uchwały Rady - Rok 2011      

Posiedzenie Rady z dn. 21 czerwca 2011

Uchwała Nr LXVI 

w s p r a w i e wyboru projektu do finansowania

Uchwała Nr LXVII 

w s p r a w i e wyboru projektu do finansowania

Uchwała Nr LXVIII 

w s p r a w i e wyboru projektu do finansowania

Uchwała Nr LXIX 

w s p r a w i e wyboru projektu do finansowania

Uchwała Nr L 

w s p r a w i e wyboru projektu do finansowania

Uchwała Nr LI 

w s p r a w i e wyboru projektu do finansowania

Uchwała Nr LII 

w s p r a w i e wyboru projektu do finansowania

Uchwała Nr LIII 

w s p r a w i e wyboru projektu do finansowania

Uchwała Nr LIV 

w s p r a w i e wyboru projektu do finansowania

Uchwała Nr LV 

w s p r a w i e wyboru projektu do finansowania

Uchwała Nr LVI 

w s p r a w i e wyboru projektu do finansowania

Uchwała Nr LVII 

w s p r a w i e ustalenia list operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

 

Posiedzenie Rady z dn. 2 czerwca 2011

Uchwała Nr XXXII/11 w s p r a w i e wyboru Przewodniczącego Rady

Uchwała Nr XXXIII/11 w s p r a w i e oceny projektu do dofinansowania MP 1/II/17/2011

Uchwała Nr XXXIV/11 w s p r a w i e oceny projektu do dofinansowania MP 2/II/18/2011

Uchwała Nr XXXV/11 w s p r a w i e oceny projektu do dofinansowania MP 3/II/19/2011

Uchwała Nr XXXVI/11 w s p r a w i e oceny projektu do dofinansowania MP 4/II/20/2011

Uchwała Nr XXXVII/11 w s p r a w i e oceny projektu do dofinansowania MP 5/II/21/2011

Uchwała Nr XXXVIII/11 w s p r a w i e oceny projektu do dofinansowania MP 6/II/22/2011

Uchwała Nr XXXIX/11 w s p r a w i e oceny projektu do dofinansowania MP 7/II/23/2011

Uchwała Nr XL/11 w s p r a w i e oceny projektu do dofinansowania MP 8/II/24/2011

Uchwała Nr XLI/11 w s p r a w i e oceny projektu do dofinansowania MP 9/II/25/2011

Uchwała Nr XLII/11 w s p r a w i e oceny projektu do dofinansowania MP 10/II/26/2011

Uchwała Nr XLIII/11 w s p r a w i e oceny projektu do dofinansowania R 1/II/1/2011

Uchwała Nr XLIV/11 w s p r a w i e list operacji określonych co do zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/11

Uchwała Nr XLV/11 w s p r a w i e list operacji ocenionych wg lokalnych kryteriów wyboru

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV

Uchwały Rady - Rok 2010      

Posiedzenie Rady z dn. 27 kwietnia 2010

Uchwała Nr XXVII/10 w s p r a w i e oceny projektu do dofinansowania - MP 2/I/2/2010

Uchwała Nr XXVIII/10 w s p r a w i e ostatecznych list operacji wybranych do dofinansowania uwzględniających wyniki ocen dokonanych na skutek złożonych odwołań

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/10

Uchwała Nr XXIX/10 w s p r a w i e listy operacji niewybranych do dofinansowania

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/10

Uchwała Nr XXX/10 w s p r a w i e wyboru Przewodniczącego Rady

Uchwała Nr XXXI/10 w s p r a w i e wyboru Wiceprzewodniczącego Rady

 

Posiedzenie Rady z dn. 6 kwietnia 2010

Uchwała Nr IV/10 w s p r a w i e oceny projektu do dofinansowania - MP 1/I/1/2010

Uchwała Nr V/10 w s p r a w i e oceny projektu do dofinansowania - MP 2/I/2/2010

Uchwała Nr VI/10 w s p r a w i e oceny projektu do dofinansowania - MP 3/I/3/2010

Uchwała Nr VII/10 w s p r a w i e oceny projektu do dofinansowania - MP 4/I/4/2010

Uchwała Nr VIII/10 w s p r a w i e oceny projektu do dofinansowania - MP 5/I/5/2010

Uchwała Nr IX/10 w s p r a w i e oceny projektu do dofinansowania - MP 6/I/6/2010

Uchwała Nr X/10 w s p r a w i e oceny projektu do dofinansowania - MP 7/I/7/2010

Uchwała Nr XI/10 w s p r a w i e oceny projektu do dofinansowania - MP 8/I/8/2010

Uchwała Nr XII/10 w s p r a w i e oceny projektu do dofinansowania - MP 9/I/9/2010

Uchwała Nr XIII/10 w s p r a w i e oceny projektu do dofinansowania - MP 10/I/10/2010

Uchwała Nr XIV/10 w s p r a w i e oceny projektu do dofinansowania - MP 11/I/11/2010

Uchwała Nr XV/10 w s p r a w i e oceny projektu do dofinansowania - MP 12/I/12/2010

Uchwała Nr XVI/10 w s p r a w i e oceny projektu do dofinansowania - MP 13/I/13/2010

Uchwała Nr XVII/10 w s p r a w i e oceny projektu do dofinansowania - MP 14/I/14/2010

Uchwała Nr XVIII/10 w s p r a w i e oceny projektu do dofinansowania - MP 15/I/15/2010

Uchwała Nr XIX/10 w s p r a w i e oceny projektu do dofinansowania - MP 16/I/16/2010

Uchwała Nr XX/10 w s p r a w i e oceny projektu do dofinansowania - OiRW 1/I/1/2010

Uchwała Nr XXI/10 w s p r a w i e oceny projektu do dofinansowania - OiRW 2/I/2/2010

Uchwała Nr XXII/10 w s p r a w i e oceny projektu do dofinansowania - OiRW 3/I/3/2010

Uchwała Nr XXIII/10 w s p r a w i e oceny projektu do dofinansowania - OiRW 4/I/4/2010

Uchwała Nr XXIV/10 w s p r a w i e listy operacji formalnie niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/10

Uchwała Nr XXV/10 w s p r a w i e list operacji wybranych do dofinansowania

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/10

Uchwała Nr XXVI/10 w s p r a w i e listy operacji niewybranych do dofinansowania

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/10

Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.