Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

    Lokalna Grupa Działania (w skrócie LGD) jest podmiotem, który jest odpowiedzialny za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (w skrócie LSR). Grupa została utworzona jako efekt wcześniejszej współpracy trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego (ekonomicznego).

Nazwa i status prawny LGD.

Nazwa: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Sowiogórskie.

    Status prawny LGD: stowarzyszenie (powstało na podstawie art.15 ustawy z; 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz.427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz.634).
   
Stowarzyszanie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14  stycznia 2009 roku pod numerem KRS 0000321512

Opis procesu budowania partnerstwa.


Początki budowania partnerstwa sowiogórkiego sięgają 2005 roku. Wówczas zrodziła się idea zjednoczenia wszystkich, dla których obszar ten jest ważny i; którzy chcieliby razem pracować nad jego rozwojem. Impulsem było wstąpienie Polski do Unii Europejskiej i przyniesiona z tamtej strony idea trójsektorowej współpracy w postaci Programu LAEER+. Wiele spotkań, rozmów i porozumień doprowadziło do powstania Fundacji Sowiogórskiej. Niestety początkowa faza rozwoju partnerstwa i brak zaangażowania czołowej dla tej sprawy Gminy Nowa Ruda, została członkiem LGD zawiązanej w powiecie kłodzkim, nie doprowadziło do udziału w tym programie. Fundacja działa nadal i swoją ideę zjednoczenia mieszkańców Gór Sowich chce zrealizować. Zaowocowało to w 2008 roku pracami nad ponownym przygotowaniem się do Programu LEADER na lata 2007-2013. Tym razem Gmina Nowa Ruda przestąpiła do LGD sowiogórskiego i poparła ideę. W efekcie funkcjonuje obecnie partnerstwo, w którym znalazły swoje miejsce cztery gminy, kilkunasta przedstawicielu sektora społecznego (organizacje społeczne i osoby fizyczne), a także jednoosobowe firmy reprezentujące sektor gospodarczy. Grupa tworzy podwaliny do rozwoju partnerstwa i ma zamiar pracować nad dalszym zacieśnieniem współpracy wokół myśli przewodniej, jaką są dla niej Gór Sowich, ich mała ojczyzna. W 2008 roku rozpoczęto organizację Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Sowiogórskie. Prace zakończone sukcesem i; przygotowaniem niniejszej Lokalnej Strategii Rozwoju i wniosku o wybór do; realizacji Programu LAEDER.

 

Funkcjonowanie LGD

Celem działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja jest zapewnienie sprawnej i efektywnej pracy lokalnych grup działania wybranych do realizacji opracowanych przez nie lokalnych strategii rozwoju, doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji lokalnych strategii rozwoju oraz budowanie kapitału społecznego na wsi.

Beneficjentami działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja są LGD wybrane do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW 2007-2013.

Instytucją Wdrażającą da działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja są Samorządy Województw.

Zakres operacji:

W ramach działania pomoc jest przyznawana na:

* funkcjonowanie LGD - koszty bieżące (administracyjne)

* nabywanie umiejętności i aktywizację:

- badania nad obszarem objetym LSR

- informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR

- szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR

- wydarzenia o charakterze promocyjnym

- szkolenia lokalnych leaderów

Zestawienia rzeczowo-finansowe funkcjonowania LGD

Zgodnie z umową na funkcjonowanie LGD Lokalne Grupy Działania mają obowiązek zamieszczania zestawień rzeczowo - finansowych realizowanych zadań.

Poniżej zamieszczamy zestawienie rzeczowo - finansowe:

Zestawienie rzeczowo - finansowe za rok 2009 I i II

Zestawienie rzeczowo - finansowe za rok 2010

Zestwienie rzeczowo - finansowe na lata 2011-2015

Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.