Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

ANKIETA MONITORUJĄCA DLA LGD "PARTNERSTWO SOWIOGÓRSKIE"

Na podstawie § 5 pkt. 22 Umowy Ramowej nr 6933-UM1500022/09 zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Dolnosląskiego, a Stowarzyszeniem LGD "Partnerstwo Sowiogórskie" stanowiącego o obowiązku monitorowania realizacji LSR oraz opracowania i udostępnienia formularza ankiety monitorującej na potrzeby monitorowania realizacji LSR, przedstwiamy Państwu

aktualny formularz ankiety monitorującej obowiązującej od dnia 01-07-2015r.
>>> [pobierz]

Konieczność wypełnienia ankiety wynika również z podpisanej przez Państwa umowy o przyznanie pomocy.

Ankietę monitorującą dla LGD beneficjent składa w wersji papierowej na adres siedziby Biura LGD

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”

ul. Dworzec PKP 1/3

58-321 Jugowice 

 

w ciągu 14 dni od otrzymania płatności ostatecznej. 

 

 

ANKIETY MONITORUJĄCE DLA UMWD ORAZ ARIMR

Uprzejmie informujemy Beneficjentów, że konieczność wypełnienia ankiety monitorującej wynika z zapisów w umowie przyznania pomocy finansowej.
Każdy beneficjent jest zobowiązany do złożenia wypełnionej ankiety monitorującej we właściwym, ze względu na miejsce realizacji operacji Oddziale Regionalnym, w terminie określonym w podpisanej umowie przyznania pomocy.

Aktualne ankiety dostępne na stronie internetowej UMWD: 

Małe projekty: 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/prow/dokumenty-i-wytyczne/leader/male-projekty/

Odnowa i rozwój wsi: 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/prow/dokumenty-i-wytyczne/odnowa-i-rozwoj-wsi-os3/

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej:

http://www.umwd.dolnyslask.pl/prow/dokumenty-i-wytyczne/leader/roznicowanie-w-kierunku-dzialalnosci-nierolniczej/

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:

http://www.umwd.dolnyslask.pl/prow/dokumenty-i-wytyczne/leader/tworzenie-i-rozwoj-mikroprzedsiebiorstw/

*********************************************************************

Archiwum _ Ankiety obowiązujące od 26-11-2012r.:

Ankieta monitorująca Małe projekty

Ankieta monitorująca Odnowa i rozwój wsi

 

ARCHIWUM - ankiety obowiązujące od 18.01.2012r.

Ankieta monitorująca Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Ankieta monitorująca Różnicownie w kierunku działalności nierolniczej

Ankieta monitorująca Małe projekty

Ankieta monitorująca Odnowa i rozwój wsi

Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.