Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

 

Małe projekty  

nabór IX/2014                                 03.06.2014 - 17.06.2014


WYKAZ DOKUMENTÓW

1. Wniosek o przyznanie pomocy

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Załączniki do wniosku:

1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311)

2. Oświadczenie Beneficjenta dla UMWD i Zobowiązanie Beneficjenta dla LGD

3. Opis „Małego projektu” pod kątem spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju „Partnerstwa Sowiogórskiego”

4. Wniosek o wyprzedzające finansowanie (W sytuacji, kiedy Beneficjent ubiega się u wyprzedzające finansowanie, składa ww. formularz wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy i wpisuje go w części D inne załączniki).

5. Oświadczenie Wnioskodawcy o przedsiębiorstwach powiązanych oraz uzyskanych przez nie kwotach pomocy de minimis (Skladane przez Wnioskodawcę będącego podmiotem gospodarczym)

6. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty dodatkowe:

1. Procedura oceny wniosków

2. Lokalne kryteria wyboru operacji „Małe projekty”

3. Wzór karty oceny zgodności operacji z celami LSR „Małe projekty”

4. Wzór karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru „Małe projekty”

5. Procedura odwołania

6. Wniosek o ponowne rozpatrzenie projektu

AKTY PRAWNE:

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r., poz. 63)

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 302)

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 186, poz. 1104)

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (dz. u. nr 158, poz. 1067)

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (dz. u. nr 71, poz. 613)

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 - 2013 (dz. u. nr 138, poz. 868)

oraz

Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”

**********************************************************************

**********************************************************************

NABÓR VIII 2014            17.03.2014 - 31.03.2014

Małe projekty, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Akty prawne wspólne:

• rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r., poz. 63)

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 302)

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 186, poz. 1104)

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (dz. u. nr 158, poz. 1067)

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (dz. u. nr 71, poz. 613)

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 - 2013 (dz. u. nr 138, poz. 868)

oraz

Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”

*********************************************************************

Małe projekty  

nabór VIII/2014                              17.03.2014 - 31.03.2014


WYKAZ DOKUMENTÓW

1. Wniosek o przyznanie pomocy

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Załączniki do wniosku:

1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311)

2. Oświadczenie Beneficjenta dla UMWD i Zobowiązanie Beneficjenta dla LGD

3. Opis „Małego projektu” pod kątem spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju „Partnerstwa Sowiogórskiego”

4. Wniosek o wyprzedzające finansowanie (W sytuacji, kiedy Beneficjent ubiega się u wyprzedzające finansowanie, składa ww. formularz wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy i wpisuje go w części D inne załączniki).

Dokumenty dodatkowe:

1. Procedura oceny wniosków

2. Lokalne kryteria wyboru operacji „Małe projekty”

3. Wzór karty oceny zgodności operacji z celami LSR „Małe projekty”

4. Wzór karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru „Małe projekty”

5. Procedura odwołania

6. Wniosek o ponowne rozpatrzenie projektu

**********************************************************************

**********************************************************************

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw

nabór VIII/2014                              17.03.2014 - 31.03.2014

WYKAZ DOKUMENTÓW

1. Wniosek o przyznanie pomocy      pdf

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Załączniki do wniosku

1. Ekonomiczny Plan Operacji (EPO)    pdf

2. Instrukcja wypełniania EPO

Uwaga: w celu prawidłowego działania Ekonomicznego Planu Operacji należy w programie EXCEL ustawić średni lub niski poziom zabezpieczeń dla plików. W tym celu należy wejść w menu Narzędzia/Opcje/Zabezpieczenia/Bezpieczeństwo makr, wybrać poziom średni albo niski i zatwierdzić ustawienia. Poprawne ustawienie umożliwi prawidłowe funkcjonowanie formuł samoliczących oraz pól "+" i "-" umożliwiających dodawanie i odejmowanie wierszy. Przy uruchamianiu pliku należy wcisnąć przycisk włącz makra.

3. Oświadczenie Wnioskodawcy, iż w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie był wpisany do ewidencji działalności gospodarczej

4. Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy

5. Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis

6. Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością (...)

7. Wzór gwarancji

8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311)

9. Oświadczenie Beneficjenta dla ARiMR

10. Zobowiązanie Beneficjenta dla LGD

Dokumenty dodatkowe

1. Procedura oceny wniosków

2. Lokalne kryteria wyboru operacji „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

3. Wzór karty oceny zgodności operacji z celami LSR „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

4. Wzór karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

5. Procedura odwołania

6. Wniosek o ponowne rozpatrzenie projektu

oraz

7. Materiał pomocniczy ułatwiający określenie statusu przedsiębiorstwa - Poradnik dla przedsiębiorców pt. "Nowa definicja MŚP" –

8. Wykaz gwarantów

9. Materiał pomocniczy ułatwiający wypełnienie formularza - pkt.8 (opracowany przez Polską Agencję Rozwoju przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego)

10. Wzór zapytania ofertowego

11. Szablon- wyliczanie momentu bazowego

12. Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznana pomoc w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Uwaga: Zakwalifikowanie rodzaju  prowadzonej/rozwijanej działalności gospodarczej pod konkretny kod PKD, powinno odbyć się w oparciu o wyjaśnienia, które wskazują, co dana podklasa obejmuje (oraz czego nie obejmuje). Wyjaśnienia dotyczące kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności można znaleźć w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. 2007 Nr 251, poz. 1885) lub na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego w zakładce "METAINFORMACJE", pozycja "Klasyfikacje" -

AKTY PRAWNE:

1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. poz.339)

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 62, poz. 319)

3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 55, poz. 335)

4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 50, poz. 402)

5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 139, poz. 883)

*********************************************************************

*********************************************************************

*********************************************************************

NABÓR VII 2013            21.10-05.11.2013

Małe projekty, Odnowa i rozwój wsi

Akty prawne wspólne:

• rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r., poz. 63)

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 302)

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 186, poz. 1104)

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (dz. u. nr 158, poz. 1067)

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (dz. u. nr 71, poz. 613)

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 - 2013 (dz. u. nr 138, poz. 868)

oraz

Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”

*********************************************************************

Małe projekty  

nabór VII/2013                          21.10.2013 - 05.11.2013


WYKAZ DOKUMENTÓW

1. Wniosek o przyznanie pomocy

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Załączniki do wniosku:

1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311)

2. Oświadczenie Beneficjenta dla UMWD i Zobowiązanie Beneficjenta dla LGD

3. Opis „Małego projektu” pod kątem spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju „Partnerstwa Sowiogórskiego”

4. Wniosek o wyprzedzające finansowanie (W sytuacji, kiedy Beneficjent ubiega się u wyprzedzające finansowanie, składa ww. formularz wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy i wpisuje go w części D inne załączniki).

Dokumenty dodatkowe:

1. Procedura oceny wniosków

2. Lokalne kryteria wyboru operacji „Małe projekty”

3. Wzór karty oceny zgodności operacji z celami LSR „Małe projekty”

4. Wzór karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru „Małe projekty”

5. Procedura odwołania

6. Wniosek o ponowne rozpatrzenie projektu

*********************************************************************

Odnowa i rozwój wsi   

nabór VII/2013                                21.10.2013 - 05.11.2013

Wykaz dokumentów

1. Wniosek o przyznanie pomocy

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Załączniki do wniosku:

1. Oświadczenie Beneficjenta dla UMWD

2. Zobowiązanie Beneficjenta dla LGD

Dokumenty dodatkowe:

1. Procedura oceny wniosków

2. Lokalne kryteria wyboru operacji „Odnowa i rozwój wsi”

3. Wzór karty oceny zgodności operacji z celami LSR „Odnowa i rozwój wsi”

4. Wzór karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru „Odnowa i rozwój wsi”

5. Procedura odwołania

6. Wniosek o ponowne rozpatrzenie projektu

AKTY PRAWNE:

1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 (tekst jednolity) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

2. ROZPORZNDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

3. ROZPORZNDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

4. ROZPORZNDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

5. ROZPORZNDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

*********************************************************************

NABÓR VI 2013 19.08.2013-02.09.2013

Małe projekty, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Akty prawne wspólne:

• rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r., poz. 63)

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 302)

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 186, poz. 1104)

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (dz. u. nr 158, poz. 1067)

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (dz. u. nr 71, poz. 613)

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 - 2013 (dz. u. nr 138, poz. 868)

oraz

Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”

*********************************************************************

Małe projekty  

nabór VI/2013                                        19.08-02.09.2013


WYKAZ DOKUMENTÓW

1. Wniosek o przyznanie pomocy

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Załączniki do wniosku:

1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311)

2. Oświadczenie Beneficjenta dla UMWD i Zobowiązanie Beneficjenta dla LGD

3. Opis „Małego projektu” pod kątem spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju „Partnerstwa Sowiogórskiego”

4. Wniosek o wyprzedzające finansowanie (W sytuacji, kiedy Beneficjent ubiega się u wyprzedzające finansowanie, składa ww. formularz wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy i wpisuje go w części D inne załączniki).

Dokumenty dodatkowe:

1. Procedura oceny wniosków

2. Lokalne kryteria wyboru operacji „Małe projekty”

3. Wzór karty oceny zgodności operacji z celami LSR „Małe projekty”

4. Wzór karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru „Małe projekty”

5. Procedura odwołania

6. Wniosek o ponowne rozpatrzenie projektu

*********************************************************************

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

nabór VI/2013                                        19.08-02.09.2013

WYKAZ DOKUMENTÓW

1. Wniosek o przyznanie pomocy   PDF

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Załączniki do wniosku

1. Ekonomiczny Plan Operacji (EPO)   PDF

2. Instrukcja wypełniania EPO

3. Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis  PDF

4. Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością   PDF

5. Wzór gwarancji

6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311)

7. Oświadczenie Beneficjenta dla ARiMR

8. Zobowiązanie Beneficjenta dla LGD

Dokumenty dodatkowe

1. Procedura oceny wniosków

2. Lokalne kryteria wyboru operacji „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

3. Wzór karty oceny zgodności operacji z celami LSR „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

4. Wzór karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

5. Procedura odwołania

6. Wniosek o ponowne rozpatrzenie projektu

oraz

7. Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznana pomoc w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Uwaga: Zakwalifikowanie rodzaju prowadzonej/rozwijanej działalności gospodarczej, pod konkretny kod PKD, powinno odbyć się w oparciu o wyjaśnienia, które wskazują, co dana podklasa obejmuje (oraz czego nie obejmuje).
Wyjaśnienia dotyczące kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności można znaleźć w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. 2007 Nr 251, poz. 1885) lub na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl) w zakładce "METAINFORMACJE", pozycja "Klasyfikacje".
Od 1 stycznia 2010 r. wykaz działalności gospodarczych, w ramach których może być przyznana pomoc w zakresie działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", obejmuje kody PKD z 2007 r.

8. Wzór zapytania ofertowego

9. Wykaz gwarantów

10. Wymogi dotyczące zamieszczania tablic informacyjnych

AKTY PRAWNE:

1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 7 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej objętego PROW 2007-2013 (Dz. U. Nr 129, poz. 867)

4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 13 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej objętego PROW 2007-2013 (Dz. U. Nr 129, poz. 867)

5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej objętego PROW 2007-2013 (Dz. U. Nr 85, poz. 519)

6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej objętego PROW 2007-2013 (Dz. U. Nr 200, poz. 1442)

*********************************************************************

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw

nabór VI/2013                                        19.08-02.09.2013

WYKAZ DOKUMENTÓW

1. Wniosek o przyznanie pomocy      pdf

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Załączniki do wniosku

1. Ekonomiczny Plan Operacji (EPO)    pdf

2. Instrukcja wypełniania EPO

Uwaga: w celu prawidłowego działania Ekonomicznego Planu Operacji należy w programie EXCEL ustawić średni lub niski poziom zabezpieczeń dla plików. W tym celu należy wejść w menu Narzędzia/Opcje/Zabezpieczenia/Bezpieczeństwo makr, wybrać poziom średni albo niski i zatwierdzić ustawienia. Poprawne ustawienie umożliwi prawidłowe funkcjonowanie formuł samoliczących oraz pól "+" i "-" umożliwiających dodawanie i odejmowanie wierszy. Przy uruchamianiu pliku należy wcisnąć przycisk włącz makra.

3. Oświadczenie Wnioskodawcy, iż w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie był wpisany do ewidencji działalności gospodarczej

4. Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy

5. Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis

6. Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością (...)

7. Wzór gwarancji

8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311)

9. Oświadczenie Beneficjenta dla ARiMR

10. Zobowiązanie Beneficjenta dla LGD

Dokumenty dodatkowe

1. Procedura oceny wniosków

2. Lokalne kryteria wyboru operacji „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

3. Wzór karty oceny zgodności operacji z celami LSR „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

4. Wzór karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

5. Procedura odwołania

6. Wniosek o ponowne rozpatrzenie projektu

oraz

7. Materiał pomocniczy ułatwiający określenie statusu przedsiębiorstwa - Poradnik dla przedsiębiorców pt. "Nowa definicja MŚP" –

8. Wykaz gwarantów

9. Materiał pomocniczy ułatwiający wypełnienie formularza - pkt.8 (opracowany przez Polską Agencję Rozwoju przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego)

10. Wzór zapytania ofertowego

11. Szablon- wyliczanie momentu bazowego

12. Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznana pomoc w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Uwaga: Zakwalifikowanie rodzaju  prowadzonej/rozwijanej działalności gospodarczej pod konkretny kod PKD, powinno odbyć się w oparciu o wyjaśnienia, które wskazują, co dana podklasa obejmuje (oraz czego nie obejmuje). Wyjaśnienia dotyczące kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności można znaleźć w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. 2007 Nr 251, poz. 1885) lub na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego w zakładce "METAINFORMACJE", pozycja "Klasyfikacje" -

AKTY PRAWNE:

1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. poz.339)

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 62, poz. 319)

3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 55, poz. 335)

4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 50, poz. 402)

5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 139, poz. 883)

*********************************************************************

*********************************************************************

*********************************************************************

Małe projekty

nabór V/2013         11-27.03.2013r.:

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW

1. Wniosek o przyznanie pomocy

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Załączniki do wniosku:

1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik
    do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu
    informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U.
    Nr 53 poz. 311)

2. Oświadczenie Beneficjenta dla UMWD

3. Zobowiązanie Beneficjenta dla LGD

4. Opis „Małego projektu” pod kątem spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji
    zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju „Partnerstwa Sowiogórskiego”

5. Wniosek o wyprzedzające finansowanie          

Dokumenty dodatkowe:

1. Procedura oceny wniosków

2. Lokalne kryteria wyboru operacji „Małe projekty”.

3. Wzór karty oceny zgodności operacji z celami LSR „Małe projekty”.

4. Wzór karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru „Małe projekty”.

5. Procedura odwołania

6. Wniosek o ponowne rozpatrzenie projektu.

AKTY PRAWNE:

1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 63)

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 302)

3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 186, poz. 1104)

4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 19 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 (Dz. U. Nr 158, poz. 1067)

5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 27 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 (Dz. U. Nr 71, poz. 613)

6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868)

Wersja ujednolicona rozporzadzeń

- UWAGA! - wersja ta jest materiałem pomocniczym, przygotowanym w celu ułatwienia osobom zainteresowanym posługiwaniem się takstami rozporządzeń! Nie stanowi ona oficjalnego tekstu jednolitego rozporządzenia, tj. aktu normatywnego, na którego przepisy mozna sie skutecznie powoływać!

>>> pobierz PDF

UWAGA!

Prosimy o składanie wniosków w następującej formie:

1. Oryginał wniosku z wersją elektorniczną dla Instytucji Wdrażającej

2. Kopia wniosku z wersją elektroniczną dla LGD

Różnicowanie w kierunku działalnosci nierolniczej

nabór IV/2012 - 08-29.10.2012

 

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMNETÓW

1. Wniosek o przyznanie pomocy

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Załączniki do wniosku

1. Ekonomiczny Plan Operacji (EPO)

2. Instrukcja wypełniania EPO

3. Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis

4. Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na
    realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością

5. Wzór gwarancji

6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik
    do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu
    informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U.
    Nr 53 poz. 311)

7. Oświadczenie Beneficjenta dla ARiMR

8. Zobowiązanie Beneficjenta dla LGD

Dokumenty dodatkowe

1. Procedura oceny wniosków

2. Lokalne kryteria wyboru operacji „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

3. Wzór karty oceny zgodności operacji z celami LSR „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

4. Wzór karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

5. Procedura odwołania

6. Wniosek o ponowne rozpatrzenie projektu.

 

wykaz gwarantów

wykaz działalności wspieranych w ramach działania

Wymogi dotyczące zamieszczania tablic informacyjnych albo reklamowych dla Beneficjentów działań inwestycyjnych 121, 123, 126, 226, 311, 312, 413-311 i 413-312 PROW 2007-2013

 

AKTY PRAWNE:

1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 7 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej objętego PROW 2007-2013 (Dz. U. Nr 129, poz. 867)

3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 13 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej objętego PROW 2007-2013 (Dz. U. Nr 129, poz. 867)

4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej objętego PROW 2007-2013 (Dz. U. Nr 85, poz. 519)

5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej objętego PROW 2007-2013 (Dz. U. Nr 200, poz. 1442)

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

nabór IV/2012 - 08-29.10.2012

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW

1. Wniosek o przyznanie pomocy

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Załączniki do wniosku

1. Ekonomiczny Plan Operacji (EPO)

2. Instrukcja wypełniania EPO

3. Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy

4. Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością (...)

5. Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis

6. Oświadczenie Wnioskodawcy podejmującego wykonywanie działalności gospodarczej

7. Wzór gwarancji

8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik
   do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu
   informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U.
   Nr 53 poz. 311)

9. Oświadczenie Beneficjenta dla ARiMR

10. Zobowiązanie Beneficjenta dla LGD

Dokumenty dodatkowe

1. Procedura oceny wniosków

2. Lokalne kryteria wyboru operacji „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

3. Wzór karty oceny zgodności operacji z celami LSR „Tworzenie i rozwój
    mikroprzedsiębiorstw”.

4. Wzór karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru „Tworzenie i rozwój
    mikroprzedsiębiorstw”.

5. Procedura odwołania

6. Wniosek o ponowne rozpatrzenie projektu.

AKTY PRAWNE:

1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 62, poz. 319)

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 55, poz. 335)

3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 50, poz. 402)

4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 139, poz. 883)

5. Komunikat Prezesa ARiMR w sprawie możliwości dokonywania zmian we wnioskach o przyznanie pomocy albo w zakresie postanowień wynikających z umów przyznania pomocy zawartych przed dniem 6 kwietnia 2011 roku w ramach:

Odnowa i rozwój wsi

nabór IV/2012 - 08-29.10.2012

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW

1. Wniosek o przyznanie pomocy

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Załączniki do wniosku:

1. Oświadczenie Beneficjenta dla UMWD

2. Zobowiązanie Beneficjenta dla LGD

                                                              zestawienie faktur wraz z instrukcją

Dokumenty dodatkowe:

1. Procedura oceny wniosków

2. Lokalne kryteria wyboru operacji „Odnowa i rozwój wsi”.

3. Wzór karty oceny zgodności operacji z celami LSR „Odnowa i rozwój wsi”.

4. Wzór karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru „Odnowa i rozwój wsi”.

5. Procedura odwołania

6. Wniosek o ponowne rozpatrzenie projektu.

AKTY PRAWNE:

1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 (tekst jednolity) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

2. ROZPORZNDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

3. ROZPORZNDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

4. ROZPORZNDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

5. ROZPORZNDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

Małe projekty

nabór IV/2012 - 08-29.10.2012r.:

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW

1. Wniosek o przyznanie pomocy

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Załączniki do wniosku:

1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik
    do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu
    informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U.
    Nr 53 poz. 311)

2. Oświadczenie Beneficjenta dla UMWD

3. Zobowiązanie Beneficjenta dla LGD

4. Opis „Małego projektu” pod kątem spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji
    zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju „Partnerstwa Sowiogórskiego”

5. Wniosek o wyprzedzające finansowanie          instrukcja >>>>

Dokumenty dodatkowe:

1. Procedura oceny wniosków

2. Lokalne kryteria wyboru operacji „Małe projekty”.

3. Wzór karty oceny zgodności operacji z celami LSR „Małe projekty”.

4. Wzór karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru „Małe projekty”.

5. Procedura odwołania

6. Wniosek o ponowne rozpatrzenie projektu.

AKTY PRAWNE:

1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 302)

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 186, poz. 1104)

3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 19 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 (Dz. U. Nr 158, poz. 1067)

4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 27 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 (Dz. U. Nr 71, poz. 613)

5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868)

Wersja ujednolicona rozporzadzeń

- UWAGA! - wersja ta jest materiałem pomocniczym, przygotowanym w celu ułatwienia osobom zainteresowanym posługiwaniem się takstami rozporządzeń! Nie stanowi ona oficjalnego tekstu jednolitego rozporządzenia, tj. aktu normatywnego, na którego przepisy mozna sie skutecznie powoływać!

>>> pobierz PDF

Ewidencja producentów

Uwaga!

Każdy Beneficjent starający się o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zobowiązany jest do posiadania nrumeru ewidencyjnego producenta.

NUMER nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek Beneficjenta, który to składa się w Powiatowym Oddziale ARiMR właściwym ze względu na adres zamieszkania/siedziby Beneficjenta.

Formularze aplikacyjne, które dostępne są również na stronie ARiMR :

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html

Wniosek o wpis do ewidencji producentów

Załącznik do wniosku o wpis do ewidencji producentów dla organizacji producentów

Instrukcja wypełniania wniosku o wpis do ewidencji producentów

Wykaz kodów kraju pochodzenia dla poszczególnych państw

********************************************************************

DOKUMENTACJA DLA NABORU III/2012 02-23.04.2012r.:

Małe projekty

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW

1. Wniosek o przyznanie pomocy

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Załączniki do wniosku:

1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311)

2. Oświadczenie Beneficjenta dla UMWD

3. Zobowiązanie Beneficjenta dla LGD 4. Opis „Małego projektu” pod kątem spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju „Partnerstwa Sowiogórskiego”

4. Opis „Małego projektu” pod kątem spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju „Partnerstwa Sowiogórskiego”

Dokumenty dodatkowe:

1. Procedura oceny wniosków

2. Lokalne kryteria wyboru operacji „Małe projekty”.

3. Wzór karty oceny zgodności operacji z celami LSR „Małe projekty”.

4. Wzór karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru „Małe projekty”.

5. Procedura odwołania

6. Wniosek o ponowne rozpatrzenie projektu.

ORAZ:

1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 19 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 (Dz. U. Nr 158, poz. 1067)

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 27 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 (Dz. U. Nr 71, poz. 613)

3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868)

 

Wersja ujednolicona rozporzadzeń

- UWAGA! - wersja ta jest materiałem pomocniczym, przygotowanym w celu ułatwienia osobom zainteresowanym posługiwaniem się takstami rozporządzeń! Nie stanowi ona oficjalnego tekstu jednolitego rozporządzenia, tj. aktu normatywnego, na którego przepisy mozna sie skutecznie powoływać!

>>> pobierz PDF

 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

 

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW

 

1. Wniosek o przyznanie pomocy        wersja pdf>>

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Załączniki do wniosku

1. Ekonomiczny Plan Operacji (EPO)

wersja pdf >>>

2. Instrukcja wypełniania EPO

3. Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy       wersja pdf

4. Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością (...)

   wersja pdf >>

5. Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis

wersja pdf >>

6. Oświadczenie Wnioskodawcy podejmującego wykonywanie działalności gospodarczej

wersja pdf >>

7. Wzór gwarancji       wersja pdf >>

8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311)

9. Oświadczenie Beneficjenta dla ARiMR

10. Zobowiązanie Beneficjenta dla LGD

Dokumenty dodatkowe

1. Procedura oceny wniosków

2. Lokalne kryteria wyboru operacji „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

3. Wzór karty oceny zgodności operacji z celami LSR „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

4. Wzór karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

5. Procedura odwołania

6. Wniosek o ponowne rozpatrzenie projektu.

ORAZ:

1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 62, poz. 319)

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 55, poz. 335)

3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 50, poz. 402)

4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 139, poz. 883)

5. Komunikat Prezesa ARiMR w sprawie możliwości dokonywania zmian we wnioskach o przyznanie pomocy albo w zakresie postanowień wynikających z umów przyznania pomocy zawartych przed dniem 6 kwietnia 2011 roku w ramach:

- działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 

- działania 413_312 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Poradnik dla Beneficjentów - ARiMR       pobierz >>>>>>

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

 

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW

 

1. Wniosek o przyznanie pomocy    wersja pdf >>>

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Załączniki do wniosku

1. Ekonomiczny Plan Operacji (EPO)      wersja pdf >>

2. Instrukcja wypełniania EPO

3. Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis

4. Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością

wersja pdf >>

5. Wzór gwarancji

6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311)

7. Oświadczenie Beneficjenta dla ARiMR

8. Zobowiązanie Beneficjenta dla LGD

Dokumenty dodatkowe

1. Procedura oceny wniosków

2. Lokalne kryteria wyboru operacji „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

3. Wzór karty oceny zgodności operacji z celami LSR „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

4. Wzór karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

5. Procedura odwołania

6. Wniosek o ponowne rozpatrzenie projektu

ORAZ:

1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 7 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej objętego PROW 2007-2013 (Dz. U. Nr 129, poz. 867)

3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 13 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej objętego PROW 2007-2013 (Dz. U. Nr 129, poz. 867)

4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej objętego PROW 2007-2013 (Dz. U. Nr 85, poz. 519)

5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej objętego PROW 2007-2013 (Dz. U. Nr 200, poz. 1442)

Poradnik dla Beneficjentów - ARiMR - jak prawidłowo realizować i rozliczać operację         pobierz >>>>>

Poradnik dla beneficjentów - AriMR - broszura - pobierz >>>>

 

 

Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.