Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

     Członkami LGD jest 26 partnerów reprezentujących trzy sektory: publiczny (4), gospodarczy (9) i społeczny (13). LGD obejmuje obszar czterech gmin, wśród nich jedna gmina miejsko-wiejska, pozostałe to gminy wiejskie. Wszystkie gminy leżą w województwie dolnośląskim, dwie w  powiecie wałbrzyskim (Głuszyca, Walim), Nowa Ruda w powiecie kłodzkim, Stoszowice w powiecie ząbkowickim. Wykaz gmin z ich podstawowymi cechami zawarty jest w tabeli. Wszystkie Gminy złożyły uchwały Rady Gminy o przystąpieniu do Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Sowiogórskie wraz z Deklaracją Członkowską jako członek zwyczajny - osoba prawna. Wskazane zostały też osoby reprezentujące samorządy w Stowarzyszeniu.

Głuszyca                Nowa  Ruda              Stoszowice                 Walim

 

 

mapa lgd

    Tabela: wykaz gmin wchodzących w skład LGD (Dane wg GUS 31.12.2006 r.)

 

Nazwa

Typ Gminy

Liczba ludności

Powierzchnia

Zaludnienie

Ogółem

Na terenach wiejskich

Głuszyca

Miejsko-Wiejska

9355

2298

62

Nowa Ruda

Wiejska

12265

12265

140

Stoszowice

Wiejska

5612

5612

111

Walim

Wiejska

5716

5716

79

Suma

32948

25891

392

84

Dolny Śląsk

2880078

841969

19947

144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.