Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" zaprasza zainteresowanych do składania ofert cenowych w ramach zadań realizowanych przy Funkcjonowaniu lokalnej grupy działania, nabywaniu umiejetności i aktywizacji.

Każdy z aktualnych formularzy ofert dostępny jest do pobrania na czas trwania zapytania ofertowego w zakładce: Aktualne oferty

Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej w terminie wskazanym w formularzu oferty (listem, faxem, e-mailem) na Formularzu Oferty bądź własnym zawierającym wszystkie wskazane dane przedmiotu zamówienia

2. Oferta jest ważna jeżeli została podpisana przez Oferenta

3. O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do biura   
   Stowarzyszenia.

4. Oferta najkorzystniejsza zostania wybrana do realizacji pod warunkiem możliwości jej realizacji w ramach założonego w budżecie limitu środków na realizowane zadanie w ramach Funkcjonowania lokalnej grupy działania, nabywanie umiejetności i aktywizacja.

5. LGD zastrzega możliwość odstąpienia od realizacji przedmiotu zapytania bez podania przyczyny. 

 

Osoba uprawniona do kontaktu: Iweta Głód

e-mail: iweta.glod@partnerstwo.sowiogorskie.pl

tel./fax: 748716150

 

Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.