Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Kolejne spotkanie z Partnerem Projektu Współpracy za nami

            W dniu 12-12-2013r. po podpisaniu przez Partnera Projektu - LGD "Ujście Baryczy" Gmin Góra-Niechlów-Wąsosz umowy przyznania pomocy - w Zagórzu Śląskim odbyło się kolejne spotkanie dotyczące zakończenia etapu przygotowawczego i przystąpienia do kolejnej fazy - realizacji wspólnego projektu pn.: Turystyka Orężęm Regionu" (TOR). 

Podczas spotkania omówiono wspólny harmonogram i budżet na realizację zadania, w tym wydanie folderu reklamowego akcentującego korzyści z inwestycji.

 

Wdrażanie Projektów Współpracy - operacja polegająca na przygotowaniu Projektu Współpracy

               W dniu 04-11-2013r. Zarząd Lokalnej Grupy Działania podpisał umowę przyznania pomocy nr 00010-6931-UM0100014/13 w ramach działania "Wdrażanie Projektów Współpracy" w zakresie operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy, objętego PROW na lata 2007-2013  tym samym pozyskując środki mające na celu przygotowanie odpowiedniej dokumenatcji do realizacji projektu.

Zgodnie z ostatecznymi decyzjami w ramach projektu przygotowawczego w opracowaniu znajduje się dokumentacja projektowa elementów infrastruktury turystycznej na podstawie której zrealizowane zostaną inwestycje zarówno na obszarze LGD "Ujścia Baryczy" Gmin Góra - Niechlów - Wąsosz jak i obszarze LGD "Partnerstwa Sowiogórskiego". Na naszym terenie planowana jest budowa:

* Pięć wiat turystycznych umiejscowionych na ciągach turystycznych
   w miejscowościach: Walim (2) Jugowice (1) i Dziećmorowice (1),

* 4 wiaty w Stoszowicach (Rudnica, Jemna, Żdanów, Srebrna Góra)

* 5 wiat na terenie Gminy Głuszyca (Głuszyca Góran, Grzmiąca, Kolce, Łomnica,
   Sierpnica)

* 1 wiata w Gminie Nowa Ruda (Jugów)

”Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Z wizytą u Partnera Projektu Współpracy

                W dniu 21 maja 2013r. przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" udali się z wizytą do partnera Projektu Współpracy - Lokalnej Grupy Działania "Ujście Baryczy" z/s w Górze. W ramach projektu na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju, tj. na terenie Gmin: Głuszyca, Nowa Ruda, Walim i Stoszowice powstanie w ramach wstepnych ustaleń łącznie około 16 zagospodarowanych miejsc wypoczynku, przeznaczonych zarówno dla mieszkańców jak i turystów odwiedzających nasz region. Zadanie będzie miało na celu również promocję największych atrakcji turystycznych współpracujących ze sobą Gmin.

 

 

Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.