Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

 

Władze Stowarzyszenia

1. Walne Zebranie Członków - jako najwyższa władza Stowarzyszenia

>>> więcej

 

2. Zarząd - kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.

Skład Zarządu LGD "Partenerestwo Sowiogórskie":

Prezes Zarządu - Aleksandra Ignaszak

Członek Zarządu - Agata Ziembińska

Członek Zarządu - Tomasz Gromala

Członek Zarządu - Marek Janikowski

>>> więcej

3. Rada - powołana, na podstawie Statutu LGD, Rada ma wyłączną właściwość wyboru operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005, zwanych dalej „organem decyzyjnym".

Struktura Rady:

Lp. Imię i Nazwisko Członka Rady Reprezentant
Sektor społeczny (80%)
1 Janusz Cendrowicz Osoba fizyczna
2 Roman Głód Fundacja Sowiogórska
3 Adam Hausman Osoba fizyczna
4
Paweł Mazur
Osoba fizyczna
5
Wojciech Niedziółka Osoba fizyczna
6
Irena Pachnicz
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Przedborowa, Koziniec, Różana "PRZE-KO-RA"
7
Wioletta Srokowska - Chmiel Ochotnicza Straż Pożarna w Dzikowcu
8
Iwona Sudoł osoba fizyczna
Sektor gospodarczy (10%)
9 Beata Hausman Firma wpisana do ewidencji działalności gospodarczej
Sektor publiczny (10%)
10 Sławomir Karwowski Gmina Nowa Ruda

>>> więcej

4. Komisja Rewizyjna - jako organ kontrolny Stowarzyszenia

Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Hanna Groń - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2. Wojciech Durak- Członek Komisji Rewizyjnej

3. Katarzyna Łazanowska - Członek Komisji Rewizyjnej

>>> więcej

 

 

Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.