Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Dokumentacja dla kandydatów na Członków Stowarzyszenia:

Członkowie Stowarzyszenia:

Deklaracja na członka Stowarzyszenia >>> pobierz 

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" zapewnia swobodny
 i niedyskryminujący dostęp do członkostwa w LGD wszystkim podmiotom zarówno z obszaru LGD, jak i spoza niego.

Rekomendacja na Członka Stowarzyszenia >>> pobierz 

 

Oświadczenie Członka Stowarzyszenia >>> pobierz 

 

Dokumentacja dla kandydatów do Władz Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia: 

Rekomendacja na Członka Zarządu >>> pobierz 

Rada Stowarzyszenia: 

Rekomendacja na Członka Rady >>> pobierz 

Oświadczenie Członka Rady >>> pobierz 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia: 

Rekomendacja na Członka Komisji Rewizyjnej >>> pobierz 

Zapisy dotyczące zasad składania rekomedacji oraz wymagów znajdują się w Statucie Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Sowiogórskie" 

Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.