Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Polsko - Czeska współpraca zapoczątkowana 

W dniu 04-11-2015r. w Jugowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli trzech Lokalnych Grup Działania zamierzających podjąć międzynarodową współpracę na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w nowej perspektywie PROW 2014-2020.
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” obejmująca obszarem gminy: Głuszyca, Jedlina Zdrój, Nowa Ruda, Pieszyce oraz Walim miała zaszczyt gościć:
• Panią Jolantę Wrotkowską i Pana Tomasza Wrotkowskiego z Lokalnej Grupy Działania „Ujście Baryczy” Gmin Góra-Niechlów-Wąsosz
• Panią Kateřina Holmová oraz Panów: Vladimír Bukovský i Petr Hudousek  reprezentujących "Sdružení Splav“ działający na terenie powiatu Rychnov nad Kněžnou
Na środowym spotkaniu w nawiązaniu do budowanych strategii Partnerzy ustalili priorytetowo szkic projektu współpracy pod roboczą nazwą: Festiwal Kulinarny: Tradycje wsi polskiej i czeskiej.
Opracowano harmonogram prac oraz podstawowe zagadnienia. Dalsza współpraca będzie obejmowała również inne dziedziny ważne dla naszych obszarów, takie jak turystyka, historia i tradycje regionu.
Kolejne spotkanie tym razem po stronie czeskiej zaplanowano na styczeń 2016r.

*****************************************************************

Kolejne spotkanie z mieszkańcami odbyło się w Pieszycach w dniu 02-11-2015 w Urzędzie Miejskim przy ul. T.Kościuszki 2. Na spotkaniu grupę roboczą reprezentowała Pani Alicja Jałowiec - Polewczyk. 

Propozycja celów i przedsiewzięć z terenu Pieszyc: 

I. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR

Działania:

1. Realizacja działań integracyjnych na rzecz lokalnej społeczność takich jak np. festyny, pikniki rodzinne, dożynki
2. Szerzenie idei wolontariatu
3. Wsparcie organizacji pozarządowych działających na rzecz lokalnej społeczności

II. Podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostałych bez pracy

Działania:

1. Organizacja szkoleń oraz aktywizacja społeczności lokalnej
2. Zakładanie i rozwój działalności gospodarczej
3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
4. Dywersyfikacja źródeł dochodów
5. Rozwój usług

III. Rozwój produktów lokalnych

Działania:

1. Promocja produktów lokalnych
2. Szkolenia/edukacja z zakresu tworzenia produktów lokalnych
3. Realizacja działań lokalnych

IV. Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Działania:

1. Remont/ modernizacja obiektów zabytkowych i sakralnych
2. Zagospodarowane miejsc pamięci
3. Promocja dziedzictwa lokalnego
4. Digitalizacja dziedzictwa lokalnego
5. Prezentacja dorobku – bohaterowie lokalni
6. Kształtowanie świadomości społecznej
7. Rozwój oferty kulturalnej, sportowej i turystycznej

V. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturowej

Działania:

1. Stworzenie miejsca postoju/wypoczynku dla turystów
2. Budowa parkingów rowerowych
3. Doposażenie/budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych
4. Zagospodarowanie miejsc turystycznych i kulturowych
5. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości

******************************************************************

Spotkanie Grupy Roboczej z terenu Jedliny-Zdroju ws. utworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju PROW 2014-2020 dla lokalnej Grupy Działania (LGD) „Partnerstwo Sowiogórskie”

Data: 30.10.2015 (piątek) / Miejsce: Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju

Uczestnicy (według listy obecności):
Joanna Chojnacka / Iwona Kupiec – Darmetko / Marta Oniszko – Kielar / Diana Szpakowicz / Kamil Orpel / Marzena Kapuścik (Koordynator)
Celem niniejszego spotkania było wypracowanie minimum 3 celów głównych oraz zadań do poszczególnych celów, w ramach Katalogu wsparcia, który został szczegółowo określony w PROW 2014-2020.
Propozycja celów głównych i zadań:

I. CEL: Poprawa i rozbudowa infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej w regionie Gór Sowich.

Zadania:

 • Zaprojektowanie sieci, wytyczenie i oznakowanie nowych szlaków turystyczno-rekreacyjnych (m.in. szlaki biegowe, piesze, rowerowe, nordic walking)
 • Zbudowanie nowych ścieżek dydaktycznych i innych (m.in. ścieżki zdrowia, siłownie terenowe, zabawy terenowe) dla turystów odwiedzających region Gór Sowich
 • Rewitalizacja terenów zielonych i przestrzeni publicznej oraz budowanie małej architektury miejskiej na potrzeby turystyki

Wyżej przedstawiony cel jest spójny celami w niżej wymienionych dokumentach: 

1. Spójny z celem w PROW 2014-2020:
- 9. rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.
2. Spójny z celami wynikającymi ze Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, mówiącej o osiągnieciu założonych celów, dzięki skupeinu działań w ośmiu grupach(makrosferach), gdzie turystyka to grupa działań zakładających wykorzystanie walorów krajobrazowych, kulturowych i środowiskowych Dolnego Śląska dla zapewnienia rozwoju społecznego i gospodarczego regionu poprzez wzmocnienie przemysłu turystycznego, w szczególności w oparciu o dolnośląskie uzdrowiska.
3. Spójny z celami w „Strategi Rozwoju Jedliny-Zdroju na lata 2011-2020”:
 obszar strategiczny 4.1: Przedsiębiorczość i infrastruktura – gmina atrakcyjna dla biznesu zainteresowanego uzdrowiskowym, ekologicznym, przestrzennym i historycznym rozwojem miasta.
 cel strategiczny 4.1.3: Jedlina – Zdrój miasto ładu przestrzennego, nowoczesnej i funkcjonalnej infrastruktury miejskiej. 

II. CEL: Wsparcie nowo powstałych i działających podmiotów gospodarczych (mikro i małych przedsiębiorstw) w obszarze usług turystycznych i okołoturystycznych.

Zadania:

 • Wsparcie poprzez utworzenie „funduszu grantowego” na poprawę jakości oraz zwiększenie zakresu usług w obszarze turystycznym i okołoturystycznym. 
 • Tworzenie „oddolnych inicjatyw” (np. klastrów) działających na rzecz wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu Gór Sowich
 • Utworzenie wspólnej „Karty Turysty” na terenie całego LGD, uprawniającej do systemu zniżek przy korzystaniu z oferty turystycznej regionu. 

Wyżej przedstawiony cel jest spójny celami w niżej wymienionych dokumentach: 

1. Spójny z celem w PROW 2014-2020:
 2. zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości
2. Spójny z celami wynikającymi ze Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, mówiącej o osiągnieciu założonych celów, dzięki skupeinu działań w ośmiu grupach(makrosferach), gdzie: - turystyka to grupa działań zakładających wykorzystanie walorów krajobrazowych, kulturowych i środowiskowych Dolnego Śląska dla zapewnienia rozwoju społecznego i gospodarczego regionu poprzez wzmocnienie przemysłu turystycznego, w szczególności w oparciu o dolnośląskie uzdrowiska, - przedsiębiorczość i innowacyjność to grupa działań wspierających rozwój, małych i średnich przedsiebiorstw, 3. Spójny z celami w „Strategii Rozwoju Jedliny-Zdroju na lata 2011-2020” - obszar strategiczny 4.1: Przedsiębiorczość i infrastruktura – gmina atrakcyjna dla biznesu zainteresowanego uzdrowiskowym, ekologicznym, przestrzennym i historycznym rozwojem miasta, - cel strategiczny 4.1.1: Budowanie i umacnianie klimatu sprzyjającego rozwojowi gospodarczemu miasta i wspieraniu przedsiębiorczości.

III. CEL: Promowanie regionu Gór Sowich w Polsce i zagranicą, poprzez nowoczesną i spójną politykę marketingową.

Zadania:

 • Utworzenie nowoczesnej i spójnej kampanii reklamowej dla mediów ogólnokrajowych i zagranicznych
 • Spójne oznakowanie atrakcji turystycznych regionu Gór Sowich poprzez m.in. elektroniczne tablice informacyjne i inne nowoczesne narzędzia informacyjne. 

Wyżej przedstawiony cel jest spójny z celami w niżej wymienionych dokumentach:
1. Spójny z celami w PROW 2014-2020 - 6. rozwój produktów lokalnych
2. Spójny z celami wynikającymi ze Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, mówiącej o osiągnieciu założonych celów, dzięki skupeinu działań w ośmiu grupach(makrosferach), gdzie turystyka to grupa działań zakładających wykorzystanie walorów krajobrazowych, kulturowych i środowiskowych Dolnego Śląska dla zapewnienia rozwoju społecznego i gospodarczego regionu poprzez wzmocnienie przemysłu turystycznego, w szczególności w oparciu o dolnośląskie uzdrowiska.
 3. Spójny z z celami w „Strategi Rozwoju Jedliny-Zdroju na lata 2011-2020”
 obszar strategiczny 4.4: Promocja miasta – wspieranie rozwoju miasta i regionu poprzez angażowanie różnych środowisk w tym nauki i biznesu w poszukiwanie rozwiązań pozwalających osiągać przewagę konkurencyjną na rynku uzdrowiskowym i turystycznym,  cel strategiczny 4.4.1: Stworzenie i konsekwentne realizowanie systemu identyfikacji wizualnej kreującego unikalną markę miasta i regionu, efektywnie wspomagającego jego turystyczny, rekreacyjny i ekskluzywny wizerunek, jednoznacznie rozpoznawalny i wyróżniany na rynku turystycznym.

********************************************************************

W dniu 29 października 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Nowej Rudzie odbyło się spotkanie przedstawicieli grupy roboczej z mieszkańcami w sprawie kontynuowania prac nad Lokalną Strategią Rozwoju dla LGD „Partnerstwa Sowiogórskiego."

W trakcie spotkania grupy opracowano propozycje celów i zadań LSR:

I. Promocja regionu

Zadania:

 • wybór (stworzenie) i wprowadzenie na rynek produktu lokalnego
 • upowszechnienie miejsc i obiektów historycznych
 • utworzenie nowych i rewitalizacja istniejących ścieżek rowerowych, pieszych, konnych, off-roadowych
 • opracowanie i wdrożenie kalendarza cyklicznych imprez promujących region
 • wsparcie lokalnego folkloru
II. Poprawa infrastruktury turystycznej 

Zadania: 
 • oznakowanie najważniejszych atrakcji turystycznych oraz zabytków
 • stworzenie centralnego systemu informacji hotelarskiej, agroturystycznej
 • oznakowanie obiektów infrastruktury turystycznej
 • doposażenie obiektów turystycznych i rekreacyjnych

III. Poprawa wizerunku wsi

Zadania:

 • rewitalizacja sołectw
 • stworzenie w poszczególnych wsiach nowych miejsc rekreacyjnych
 • wsparcie wiejskich punktów integracji społecznej (świetlice, kluby itp.)
 • zapewnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych

IV. Poprawa stanu loklanych zabytków

Zadania: 

 • renowacja i restytucja miejsc zabytkowych o dużych walorach turystycznych
 • konserwacja pomników historycznych, lokalnych miejsc pamięci
 • zorganizowanie i prowadzenie w miejscowościach z obiektami zabytkowymi grup osób "WOLONTARIAT DLA ZABYTKÓW"

V. Rewitalizacja dróg gminnych 

Zadania:

 • poprawa stanu technicznego dróg gminnych poprzez wymianę nawierzchni na asfaltową, w tym dojazdy do atrakcji turystycznych, zabytków, gospodarstw agroturystycznych

*********************************************************************

W dniu 29 października 2015r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Głuszycy odbyło się spotkanie mieszkańców Głuszycy współtworzących Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Sowiogórskie.

Zebrani zapoznali się z zestawieniem określonych na wcześniejszym sierpniowym spotkaniu słabych i mocnych stron Gminy Głuszyca oraz szans i zagrożeń w dalszym rozwoju Gminy Głuszyca. Biorąc pod uwagę zawarte w analizie SWOT największe problemy naszej gminy i katalog wspieranych projektów określony w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wypracowano cele i zadania, które po dalszej analizie i zestawieniu z danymi z pozostałych gmin partnerstwa zostaną ujęte w Lokalnej Strategii Rozwoju. 
W spotkaniu z mieszkańcami uczestniczyli burmistrz Głuszycy Roman Głód, przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Milczarek, sołtys Kolc Barbara Sokołowska, dyrektor CK-MBP Monika Rejman oraz głuszyccy przedsiębiorcy i reprezentanci organizacji pozarządowych oraz przedstawicielka grupy roboczej LGD "Partnerstwa Sowiogórskiego" Pani Sabina Jelewska. 
Kolejne spotkanie w sprawie utworzenia LSR zaplanowano w czwartek (12-11-2015) o godz. 16.30 w sali konferencyjnej głuszyckiego Urzędu Miejskiego. 
Na spotkanie zapraszamy zainteresowanych głuszyczan. 
W celu utworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju przygotowano również ankiety, o wypełnienie których prosimy mieszkańców naszej Gminy.

Ankiety są dostępne w Biurze LGD "Partnerstwo Sowiogórskie" w Jugowicach ul. Dworzec PKP 1/3, w Miejskiej Bibliotece Publicznej  Głuszycy oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Głuszycy. Szczegółowych informacji na temat powstawania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Partnerstwa Sowiogórskiego z terenu Gminy udziela mieszkańcom koordynujący strategię pracownik Urzędu Miejskiego w Głuszycy - Sabina Jelewska, tel. 74 88 66 755, pok. nr 24.

Ankieta monitorująca dostępna jest również w wersji elektronicznej na stronie www.partnerstwo.sowiogorskie.pl

Cele: 

I. Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw i rolnictwa

Działania:
1. Modernizacja i rozwój gospodarstw rolnych w oparciu o innowacyjność i ekologię
2. Wspieranie i promowanie produktów ekologicznych, zdrowej żywności
3. Rozwój i promocja produktów lokalnych
4. Promocja rolnictwa ekologicznego
5. Wspieranie pozarolniczej działalności gospodarstw rolnych jako źródła dodatkowych
    dochodów
6. Rozwój i dywersyfikacja działalności gospodarczej
7. Rozwój przedsiębiorczości
8. Tworzenie nowych miejsc pracy
9. Podnoszenie kompetencji i rozwój umiejętności mieszkańców
10. Wspieranie aktywności ludzi młodych, wchodzących na rynek pracy

II. Wykorzystanie potencjału krajobrazowego, turystycznego i kulturowego
     oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego

Działania:

1. Rozbudowa infrastruktury drogowej pomiędzy gminami LGD
2. Budowa, rozwój, modernizacja i promocja infrastruktury turystycznej, kulturalnej,
    sportowej i rekreacyjnej
3. Tworzenie centrów tożsamości lokalnej

III. Wzmocnienie aktywności społecznej, poczucia wspólnoty lokalnej oraz budowanie społeczeństwa informacyjnego

Działania:

1. Wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych i działań NGO
2. Organizacja imprez, uroczystości, zlotów, festiwali, warsztatów wzmacniających
    tożsamość lokalną
3. Wspieranie edukacji proekologicznej
4. Wzmocnienie aktywności międzypokoleniowej
5. Wspieranie osób długotrwale bezrobotnych

IV. Wykorzystanie rozwiązań innowacyjnych na obszarze gmin LGD

Działania:

1. Zwiększenie dostępności do szybkiego Internetu
2.Rozwój energetyki odnawialnej
3. Produkcja biomasy i biopaliw

V. Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach wiejskich

Działania:

1. Modernizacja świetlic wiejskich
2. Poprawa stanu dróg wiejskich
3. Promocja obszarów wiejskich jako atrakcyjnych miejsc zamieszkania i wypoczynku
4. Budowa infrastruktury wodno-ściekowej

W dniu 28 października 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Walim odbyło się spotkanie przedstawicieli grupy roboczej z mieszkańcami z terenu Gminy Walim w sprawie utworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie.

W trakcie spotkania grupy w składzie: Aleksandra Ignaszak, Adam Hausman, Magdalena Drąg Waga, Michał Dominiak, Jacek Mikołajczak, Danuta Szczęśniak, Wioletta Sowa, Ewelina Firlej, Agnieszka Markowska, opracowano propozycje celów i zadań LSR:

 1. Inicjowanie, wspieranie i podejmowanie działań w celu powstania i poszerzania działalności gospodarczej dla rozwoju turystyki.
 2. Inicjowanie, wspieranie i podejmowanie działań dla rozwoju infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej i historycznej.
 3. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie wszelkich działań na rzecz jego rozwoju.
 4. Podejmowanie działań w celu odkrywania i promocji tajemniczości regionu

  CELE LSR Walim 28.10.2015 r.

I. Inicjowanie, wspieranie i podejmowanie działań w celu powstania i poszerzania
   działalności gospodarczej dla rozwoju turystyki.

Zadania:

 • Budowa, rozwój i doposażenie bazy turystycznej
 • Powstanie i rozwój bazy obsługi ruchu rekreacyjnego
 • Powstanie i rozwój zagród edukacujnych i ścieżek edukacyjnych
 • Tworzenie i rozwój produktów lokalnych

II. Inicjowanie, wspieranie i podejmowanie działań dla rozwoju infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej i historycznej.

Zadania:

 • Wzbogacenie infrastruktury 
 • Stworzenie punktu kompleksowej obsługi turystycznej 
 • Tworzenie i rozwój turystyki aktywnej
 • Rozwój kultury kulinarnej
 • Tworzenie wspólnej oferty wielu podmiotów 

III. Rozwój spoleczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie wszelkich działań na rzecz jego rozwoju.

Zadania:

 • Powołanie i wspieranie lokalnych artystów i grup artystyczych
 • Wspieranie grup nieformalnych
 • Promowanie i wspieranie pozytywnych przedsięwzięć poprawiających estetykę.

IV. Podejmowanie działań w celu odkrywania i promocji tajemniczości regionu.

Zadania:

 • Promowanie tajemniczości regionu 
 • Stworzenie "tajemniczego" produktu

***********************************

                                 *************************************************

W dniu 20 października 2015r. odbyło się kolejne spotkanie reprezentantów Gmin tworzących obszar "Partnerstwa Sowiogórskiego", na którym dokonano aktuallizacji analizy SWOT oraz uzgodniono harmonogram dalszych prac i kolejnych spotkań przedstawicieli grupy roboczej z mieszkańcami obszaru. 

Harmonogram spotkań konsultacyjnych: Cele i przedsięwzięcia LSR - priorytety rozwoju obszaru.

Gmina  Termin Miejsce  Adres  Godzina 
Walim

28-10-2015
/środa/

Urząd Gminy w Walimiu 
- Sala Narad

Ul. Boczna 9

58-320 Walim
10:00
Pieszyce 

02-11-2015
/pn/

Urząd Miejski w Pieszycach 
- Sala Narad

Ul. Kopernika 37

58-250 Pieszyce
15:00
Głuszyca

29-10-2015
/czwartek/

Urząd Miejski w Głuszycy
- Sala Konferencyjna

Ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

16:30
Nowa Ruda 

29-10-2015
/czwartek/

Urząd Gminy w Nowej
Rudzie 
- Sala Narad

Ul. Niepodległości 1

57-400 Nowa Ruda
14:30
Jedlina Zdrój

30-10-2015
   /piątek/            

Centrum Kultury 
w Jedlinie-Zdroju

Ul. Piastowska 13

58-330 Jedlina-Zdrój
13:00
Głuszyca 05-11-2015
/czwartek/
Urząd Miejski w Głuszycy 
- Sala Konferencyjna
Ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca
16:30

**********************************************************
                                     **************************************************

        W dniu 6 lipca 2015r. o godz. 17:00 odbyło się spotkanie przedstawicieli Gmin tworzących nowy obszar Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" w okresie programowania PROW 2014-2020, tj. Głuszycy, Jedliny Zdrój, Nowej Rudy, Pieszyc i Walimia. 

Celem spotkania było ustalenie harmonogramu działań w związku z koniecznością wystąpienia o wparcie finansowe w okresie przejściowym i przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Głównym cechą podejmowanych działań w nowym okresie programowania, w którym podejście Leader będzie realizowane w ramach szerszej koncepcji tzw. rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - jest umożliwianie i wspieranie prowadzenia oddolnych przedsięwzięć rozwojowych. Tym samym przedstawiamy Państwu harmonogram spotkań w gminach, które od 2015r. wspólnie podjęły się współpracy i realizacji PROW na swoim terenie.

Zapraszamy do współpracy!

Gmina  Termin Miejsce  Adres  Godzina 
Walim

11.08.2015

/Wtorek/
Centrum Kultury
 i Turystyki w Walimiu 

Ul. Kościuszki 2

58-320 Walim
17:00
Pieszyce 

20.08.2015

/Czwartek/
Miejska Biblioteka
Publiczna – Centrum Kultury

Ul. Kopernika 37

58-250 Pieszyce
17:00
Głuszyca

24.08.2015

/Poniedziałek/
Centrum Kultury –MBP
w Głuszycy

Ul. Grunwaldzka 26

58-340 Głuszyca
17:00
Nowa Ruda 

03.09.2015

/Czwartek/
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
w Ludwikowicach Kłodzkich

Ul. Fabryczna 2

57-450 Ludwikowice Kłodzkie
17:00
Jedlina Zdrój

17.09.2015

/Czwartek/
Centrum Kultury
w Jedlinie-Zdroju

Ul. Piastowska 13

58-330 Jedlina-Zdrój
17:00
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.