Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR)

           Lokalna Strategia Rozwoju (zwana dalej w skrócie LSR lub strategią) realizowana jest w ramach Programu Leader (PROW 2007-2013 oś 4). W Unii Europejskiej program jako inicjatywa wspólnotowa realizowany jest od 1991 r. Zasadniczym celem programu jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz zaangażowanie ich w tworzenie i realizację lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich. W Polsce w latach 2004-2006 Program Leader+ działał jako pilotaż. W latach 2007-2013 przewidziano pełny zakres środków finansowych dla Polski, co oznacza jeszcze większe możliwości wspierania społecznych inicjatyw.

Strategię wdrażać będzie powołane w 2008 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Sowiogórskie (zwana dalej LGD) działająca na obszarze gmin Nowa Ruda, Walim, Głuszyca, Stoszowice. W swojej strukturze skupia zainteresowanych rozwojem regionu przedstawicieli trzech sektorów: publicznego (samorządy gmin, instytucje), gospodarczego (lokalni przedsiębiorcy, rolnicy), społecznego (lokalne organizacje i aktywne grupy mieszkańców). Działania zapisane z udziałem społeczności lokalnych w strategii będą realizowane do 2015, ale opracowaną ją z myślą o dłuższym okresie wspólnych działań w regionie. Lokalna Grupa Działania będzie starać się o ich sfinansowanie w ramach Programu Leader oś 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Fundamentalne zasady pracy nad Lokalną Strategią Rozwoju:

·         Realizacja zasad zrównoważonego rozwoju.

·         Praca zespołowa zgodnie z zasadami Agendy 21.

·         Planowanie strategiczne jako proces dynamiczny podlegający ciągłym zmianom.

 Zrównoważony rozwój to taki kierunek rozwoju społecznego i gospodarczego, który w zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej nie doprowadza do degradacji środowiska przyrodniczego. Praktycznie oznacza harmonijny, zrównoważony rozwój w wymiarze ekologicznym, ekonomicznym i społecznym z pełnym uwzględnieniem ładu przestrzennego.

W ogólnonarodowym referendum 18 maja 1997 roku przyjęliśmy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie już w art. 5 zapisane jest: "Rzeczpospolita Polska ... zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju". W art. 74, pkt. 1 uznaliśmy, że "Władze Publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom". Zapisy te są konsekwentną realizacją podpisanych przez nasze państwo konwencji i porozumień międzynarodowych. Idea zrównoważonego rozwoju jest bliska założeniom ekorozwoju i wynika z konieczności sprostania wyzwaniom nowego tysiąclecia.

Nasza cywilizacja wymaga nowej filozofii. Po żywiołowym rozwoju przemysłowym, nieograniczonym korzystaniem z zasobów naturalnych, beztroskim zanieczyszczaniu i przekształcaniu środowiska przyrodniczego, przyszedł czas na refleksję i zmianę postaw. Zauważyliśmy, że prawa rządzące światem żywym w równej mierze dotyczą nas, jak i każdej żywej istoty na naszej planecie. Przyjęta przez nas zasada zrównoważonego rozwoju to zgoda na rozwój gospodarczy i społeczny w harmonii z poszanowaniem przyrody. Granicą podejmowanych działań powinno być zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. Obszar i środowisko przyrodnicze, w którym teraz żyjemy, za chwilę będzie musiał służyć naszym potomkom.

 Podstawowe trzy zasady zrównoważonego rozwoju:

·         Równość szans w dostępie do zasobów i odprowadzania zanieczyszczeń - filozofia sprawiedliwości międzypokoleniowej.

·         Równość szans pomiędzy człowiekiem i przyrodą. Funkcjonowanie cywilizacji ludzkiej z zachowaniem trwałości podstawowych procesów przyrodniczych wraz z ochroną różnorodności biologicznej.

·         Równość szans między tym, co lokalne a ponadlokalne. Potrzeby ogólnospołeczne są zaspokajane na równi z potrzebami lokalnych społeczności.

 

Dążąc do zrównoważonego rozwoju, powinniśmy uruchomić i kontynuować takie podstawowe procesy jak:

·         Ograniczenie zużywania odnawialnych zasobów do granic możliwości ich odtwarzania.

·         Ograniczenie zużywania nieodnawialnych zasobów do skali pozwalającej na zastępowanie ich poprzez odpowiednie substytuty.

·         Stopniowe eliminowanie substancji niebezpiecznych i toksycznych.

·         Utrzymywanie skali emisji zanieczyszczeń i zakłóceń, tak aby nie przekroczyć pojemności asymilacyjnej środowiska.

·         Stała ochrona różnorodności biologicznej na poziomie krajobrazu, ekosystemów, gatunków i genów.

·         Uspołecznienie procesów podejmowania decyzji na różnych poziomach poczynając od parlamentu, kończąc na samorządach i społecznościach lokalnych.

·         Tworzenie warunków dla zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego każdej jednostce.

Szansę na zrównoważony rozwój w regionie zależą między innymi od takich czynników:

·         Lokalni liderzy w tym władze samorządowe i organizacje muszą posiadać silną wolę opracowania i wdrożenia planów i strategii zrównoważonego rozwoju.

·         Lokalni liderzy są głównymi animatorami rozwoju swoich "małych ojczyzn", na nich spoczywa pobudzanie, organizowanie i realizacja działań zrównoważonego rozwoju.

·         Podstawą powodzenia jest wysoka świadomość ekologiczna społeczeństwa.

·         Społeczność lokalna musi rozumieć i aktywnie wspierać realizację działań przyjętych w regionalnych i gminnych strategiach zrównoważonego rozwoju.

·         Żadne palny, strategie nie mogą być skutecznie realizowane bez aktywnego udziału mieszkańców.

 Agenda 21 - dokument określany jako program działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w perspektywie XXI wieku ratyfikowanego przez Polskę na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w 1992r. Agenda 21 uwzględnia globalną, krajową i lokalną (regionalną, gminną) skalę działań w sferze ekologicznej, społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Lokalna Agenda 21 to uspołeczniony, partnerski i dynamiczny proces planowania zmierzający do osiągnięcia celu, jakim jest trwały i zrównoważony rozwój regionu.

 LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LGD >>dokumenty do pobrania

Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.