Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

          W skład obszaru planowanego do objęcia Lokalną Strategią Rozwoju, w ramach Partnerstwa Sowiogórskiego wchodzi obszar 5 gmin z południowej części Województwa Dolnośląskiego, położonych w masywie Gór Sowich stanowiącym jeden z elementów spójności terytorialnej obszaru.

Głuszyca   *    Jedlina Zdrój    *   Nowa  Ruda
 Pieszyce       *       Walim
 
 

       

  

Wykaz gmin wchodzących w skład obszaru planowanego do objęcia Lokalną Strategią Rozwoju /dane statystyczne: GUS, BDL, 31.12.2013/

Lp.  Nazwa Gminy   Powierzchnia   
w km2
 Ludność   Liczba miejscowości Ludność
/ km2
1 Głuszyca 62 8 917 6

144

2 Jedlina Zdrój 17 5 000 1 287
3 Nowa Ruda 140 12 054 22 86
4 Pieszyce  64 9 626 1 151
5 Walim 79 5 707 9 72

Razem 362 41 304 39 114
z

       Wszystkie gminy w dużej części leżą w Górach Sowich, dzięki temu obszar tworzy zwartą przestrzeń wyraźnie wyodrębnioną z otoczenia. Pięć gmin należy do trzech powiatu. Teren o obszarze 362 km2 zamieszkuje 41 304 mieszkańców /GUS, BDL, 31.12.2013/, obszar jest średnio zurbanizowanych i o znacznie mniejszym zaludnieniu /114/ niż Dolny Śląsk, na 1 km2 /146/.

         Obszar Partnerstwa Sowiogórskiego planowany do objęcia LSR to zwarta przestrzeń położona w Sudetach Środkowych o podobnych cechach terenów górzystych i podgórskich. Obszar przylega od strony południowej do granicy z Republiką Czeską. Obszar ma wybitne wartości przyrodnicze i związane z przyrodą cechy krajobrazu i klimatu Sudetów Środkowych.

Na terenie planowanym do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju występują następujące formy ochrony przyrody:

- Park Krajobrazowy Gór Sowich
- Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich
- Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja Nietoperzy Gór Sowich”
- Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 „Góry Kamienne”

Obszar planowany do opracowania LSR posiada duże walory i możliwości rozwoju turystyki oraz agroturystyki. Wobec likwidacji wielu zakładów przemysłowych w całym rejonie (zwłaszcza likwidacji przemysłu węglowego oraz lekkiego) i utraty znacznej części stanowisk pracy, turystyka ma do wypełnienia niezwykle istotną rolę w aktywizacji gospodarczej całego regionu. Będąc dziedziną interdyscyplinarną, turystyka powinna spełnić rolę "lokomotywy" dla wielu różnych branż, zarówno usługowych, jak i produkcyjnych.
Góry Sowie pokrywa gęsta sieć szlaków turystycznych z wieloma atrakcjami takimi jak: kamienna wieża widokowe na Wielkiej Sowie, skałki z możliwością wspinaczki, Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim, zalew na rzece Bystrzycy, podziemne miasta hitlerowskie, z których dwa są dostępne dla zwiedzających: w Walimiu oraz w Głuszycy - Osówce.
Zimą w Rzeczce, Sokolcu, na przełęczy Jugowskiej, na Wielkiej Sowie oraz w Łomnicy działają wyciągi narciarskie o zróżnicowanym stopniu trudności tras. Znajdują się tu świetne tereny do uprawiania narciarstwa biegowego ze względu na sieć dróg leśnych poprowadzonych po poziomicach na wysokości od 700 do 1000 m n.p.m., co w połączeniu z surowym - jak na taką wysokość gór - klimatem gwarantuje na długo dobre warunki śniegowe. Najdłużej śnieg zalega na najwyżej położonych terenach (około 900 m n.p.m.). Latem tereny te są trakcyjne zarówno dla turystów pieszych, jak i rowerowych. Rowerzyści mogą korzystać z większości tras dostępnych zimą narciarzom biegowym. Poszukujący emocjonujących zjazdów po zboczach - mają zagwarantowane długie, strome i ciekawe zjazdy.
Góry Sowie są szczególnie atrakcyjnym miejscem na wyjazdy jednodniowe dla mieszkańców Wrocławia ze względu na stosunkowo niedużą odległość około 80 km - czyli 1,5 godzinną jazdę samochodem z centrum miasta.

Specyfika obszaru i jego wewnętrzna spójność wynika z:

- położenia geograficznego – obszar obejmuje duże jednorodne jednostki geograficzne, jakim są w tym przypadku Góry Sowie stanowiące oś całego obszaru

 - uwarunkowań przyrodniczych, obszar ma podobny klimat sprzyjający rozwojowi turystyki i rekreacji na terenach górskich, budowa geologiczna ma też wpływ na lokalny mikroklimat, z uwagi na takie uwarunkowania wykształciła się też specyficzna, swoista dla Gór Sowich fauna i flora, co ma wyraz w istniejących formach ochrony przyrody,

- uwarunkowań historycznych, związanych ściśle z budową geologiczna to pozostałość po tradycjach górniczych, na całym obszarze znajdują się stare sztolnie, swoiste dla tego obszaru jest to iż tutaj w okresie II wojny światowej powstały największe budowle podziemne, gdzie indziej nie spotykane w takim rozmiarze, w tych uwarunkowaniach wyróżniających region jest też jego historyczna rola przy ważnych szlakach komunikacyjnych, co zaowocowało licznymi zamkami,

- uwarunkowań społecznych - determinacja w wyodrębnieniu się jako regionu kojarzonego z Górami Sowimi i bycia regionem sowiogórskim, nastawionym na rozwój w oparciu o lokalne zasoby

Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.