Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

1. Walne Zebranie Członków - jako najwyższa władza Stowarzyszenia

2. Zarząd - kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.

Skład Zarządu LGD "Partenerstwo Sowiogórskie":

Prezes Zarządu - Grzegorz Walczak (Gmina Głuszyca)

Wiceprezes Zarządu - Marzena Kapuścik (Gmina Jedlina-Zdrój)

Skarbnik Zarządu - Paweł Szafran (Gmina Nowa Ruda)

Sekretarz Zarządu - Dorota Konieczna - Enözel (Gmina Pieszyce)

Członek Zarządu - Renata Świerszczak (Gmina Walim)

 

>>> więcej

3. Rada - powołana, na podstawie Statutu LGD, Rada ma wyłączną właściwość wyboru operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia dla operacji realizowanych w ramach opracowanje przez Stowarzyszenie LSR.

Struktura Rady:

Lp. Nazwisko i Imię
Członka Rady
Reprezentant
Sektor społeczny                                                                                                  
1 Mazurkiewicz Artur  mieszkaniec 
2 Reczek Tadeusz  Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy 
3 Rakoczy Piotr  mieszkaniec 
4 Srokowska - Chmiel Wioletta Ochotnicza Straż Pożarna w Dzikowcu 
5 Zawiślak Anna  mieszkaniec 
6 Żurek Magdalena  mieszkaniec      Sektor gospodarczy                                                                                       
7 Chojnacka Joanna  Firma wpisana do ewidencji działalności gospodarczej
8 Hausman Beata  Firma wpisana do ewidencji działalności gospodarczej
9 Niedziółka Wojciech  Arkadia 
10 Motyka Anna  Usługi Turystyczna Montana Anna Motyka 
Sektor publiczny
11 Głód Roman  Gmina Głuszyca 
12 Hausman Adam  Gmina Walim
13 Mierzejewska Adrianna  Gmina Nowa Ruda
14 Orpel Leszek  Gmina Jedlina - Zdrój 

>>> więcej

4. Komisja Rewizyjna - jako organ kontrolny Stowarzyszenia

Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Hanna Groń - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2. Wojciech Durak- Członek Komisji Rewizyjnej

3. Katarzyna Łazanowska - Członek Komisji Rewizyjnej

>>> więcej

Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.