Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

     Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogóskie" zostanie przygotowana z udziałem mieszkańców Gmin tworzących Stowarzyszenie, tj. Głuszycy, Nowej Rudy - gm. wiejskiej, Walimia, Jedliny Zdrój oraz Pieszyc. W tym celu na terenie każdej z tych Gmin zostanie zorganizowane conajmniej jedno spotkanie, które poświecone zostanie określeniu słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń w planowanym rozwoju.

        Analiza ta będzie podstwą do określenia celów tworzonej Lokalnej Startegii Rozwoju dla nowego okresu programowania w ramach PROW 2014-2020. Informacja o spotkaniach zostanie zamieszczona na stronie internetowej "Partnerstwa Sowiogóskiego" oraz na stronach Gmin, jak również na tablicach ogłoszeń - tak aby jak najszerzej poinformować mieszkańców o możliwości uczestniczenia w konsultacjach.

        Materiały informacyjne zostaną wykonane zgodnie z Księgą Wizualizacji PROW na lata 2014-2020. Na stronie internetowej zamieszczane będą również informacji o udostępnianych formach możliwosci współpracy przy współtworzeniu LSR, spotkaniach grupy roboczej i bieżących pracach nad Strategią, jak również poddanie konsultacjom projektu Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD "Partnerstwa Sowiogórskiego". 

Harmonogram pierwszych spotkań: 

Zapraszamy do współpracy!

 

Gmina  Termin Miejsce  Adres  Godzina 
Walim

11.08.2015

/Wtorek/
Centrum Kultury
 i Turystyki w Walimiu 

Ul. Kościuszki 2

58-320 Walim
17:00
Pieszyce 

20.08.2015

/Czwartek/
Miejska Biblioteka 
Publiczna – Centrum Kultury

Ul. Kopernika 37

58-250 Pieszyce
17:00
Głuszyca

24.08.2015

/Poniedziałek/
Centrum Kultury –MBP 
w Głuszycy

Ul. Grunwaldzka 26

58-340 Głuszyca
17:00
Nowa Ruda 

03.09.2015

/Czwartek/
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda 
w Ludwikowicach Kłodzkich

Ul. Fabryczna 2

57-450 Ludwikowice Kłodzkie
17:00
Jedlina Zdrój

17.09.2015

/Czwartek/
Centrum Kultury 
w Jedlinie-Zdroju

Ul. Piastowska 13

58-330 Jedlina-Zdrój

17:00

Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.